EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TALASEMİ MAJOR TANISI İLE İZLENEN ÇOCUKLARDA ENDOKRİN KOMPLİKASYONLARIN ARAŞTIRLMASI

Giriş: Talasemi,hemoglobinopatiler içinde görülen sistemik tutulumların en sık görüldüğü hastalık grubunu oluşturmaktadır. Yeni tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile olguların yaşam süresindeki artış ile birlikte olası endokrin komplikasyonların birikimi daha sık gözlenmektedir. Endokrin komplikasyonların en sık nedeni hemolitik süreçlerin doğal bir sonucu olması yanında transfüzyonlarla birlikte organlarda aşırı demir birikimidir. Bölgemiz talasemi major hastalarının görece yoğun olduğu bir bölgedir. Çalışmanın amacı Talasemi Major tanısı ile izlenen çocukların endokrin komplikasyonlar açısından değerlendirilmesidir. Araştırma bölgemizdeki güncel durumu belirleyen ilk çalışmadır. Gereç ve Yöntem: Çalışma 2011-2015 tarihleri arası Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin Polikliniğine başvuran yaşları 1-18 yaş arası 32 çocuk dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan çocuklar, endokrin yaklaşımın bir ölçeği olarak büyüme, pubertal gelişim, adrenal yetmezlik, hipotiroidi, diyabet gelişimi, osteroporoz bakımından değerlendirilmiştir. Değerlendirme için çocuklardan ACTH, Kortizol, DHEAS, Parathormon, kalsiyum, fosfor,ALP, D Vitamini, FSH, LH, Estradiol Testesteron, İGF-1, GH, İGFBP, HbA1C, C-peptid açlık glukoz, Adacık Hücre Antikorları, DEXA, pelvik USG, Kemik Yaşı, fT4, TSH, anti-TPO, anti TG testleri çalışıldı. Değişkenler arası anlamlılık testi için Standart T testi ve chi-square, ferrtin ile komplikasyonlar arasında korelasyon için Pearson korelasyon testleri kullanıldı. Bulgular: Hastaların 14’ü (%43.7), kız, 18’i (%56.3) erkek idi. Yaş ortalaması 12.33±4.34 saptandı. Ortalama boy 136.23±25.34 (ortlama boy SDS -2.17 ±1.44) ,ortalam kilo 36.23±13.23 (ortalama kilo SDS -2,44±1.30) olarak saptandı. Olguların 17’inde (%53.1) boy kısalığı, 22’inde (%68.7) kilo azlığı, 20 (%62.5)’inde pubertal gelişimde gerilik, 2’inde (%6.2) hafif adrenal yetmezlik, 3’ünde (% 9.3)hipotiroidi, 2’inde diyabet, (%6.2) 5’inde (%15.6) bozulmuş glukoz toleransı, 25’inde (%78) osteoporoz saptandı. DEXA ortalama -3,12±1,02 idi. Ferritin yüksekliğin hastalık süresi ve komplikasyonlar arasında pozitif korelasyon saptandı (sırası ile (rhastalık süresi=863, p<0.001) ve (rkomplikasyon= 0.668, p<0.001). Sonuç: Bu çalışma Talasemi Major tanısı ile izlenen çocuklarda endokrin komplikasyonlar hastalık süresi ve ferritin düzeyi ile korelasyon gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuç Talasemi Major’da endokrin komplikasyonların daha yakından izlem gerekliliğini ortaya koymaktadır.Keywords
Talasemi Major, Endokrin Komplikasyonlar, Ferritin

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri