EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTASI OLAN BİREYLERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ

Amaç: Bu çalışma, yoğun bakım ünitesinde hastası olan bireylerin anksiyete düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel, Kardiovasküler Cerrahi ve Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde 1 Ekim 2016-1 Şubat 2017 tarihleri arasında, araştırmaya dahil etme kriterlerine uygun olan 117 hasta yakını oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, hastalara ve hasta yakınlarına yönelik “Kişisel Bilgi Formu”, “Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri” ile hastalara yönelik “Glasgow Koma Skalası” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, ortalama, standart sapma, yüzdelik, tek yönlü varyans analizi, tukey testi, bağımsız gruplarda t-testi ve pearson korelasyon kullanılmıştır. Bulgular: Yoğun bakım ünitesinde hastası olan bireylerin Durumluk Kaygı ölçeği puan ortalamaları 58,9±9,1 ve Sürekli Kaygı Ölçeği puan ortalamaları 46,9±8,8 bulunmuştur. Yoğun bakımda hastası olan bireylerin durumluk kaygı ve sürekli kaygı puan ortalamaları arasında pozitif yönlü, orta şiddetli ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yoğun bakım ünitesinde hastası olan bireylerin yaşı azaldıkça deneyimledikleri sürekli kaygının arttığı bulunmuştur. Hastanın Glasgow Koma Skalası puan ortalamaları azaldıkça bireylerin durumluk kaygılarının arttığı saptanmıştır. Çalışmaya katılan kadınların sürekli kaygı puan ortalamaları erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Geliri giderinden az olan bireylerin durumluk ve sürekli kaygıları anlamlı düzeyde en yüksek bulunmuştur. Yoğun bakım ünitesinde hastası olan bireylerin Yoğun Bakım Ünitesinde uyuyabileceği bir yer isteyenlerde istemeyenlere göre sürekli ve durumluk kaygı puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda; hasta yakınlarında anksiyeteye neden olan faktörler ve gereksinimleri konularında hemşireler tarafından eğitimler düzenlenmesi, duyarlılığının artırılmasına yönelik eğitim programlarının planlanması, hasta yakınlarının ziyaret saatini beklediği ortamın fiziksel olarak düzenlenmesi ve kendilerini ifade edebilecekleri bir bekleme odasının hazırlanması önerilmektedir.Keywords
Yoğun bakım ünitesi, hasta, hasta yakınları, anksiyete

References

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri