EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGI DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

Amaç: Bu çalışma, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlık algı düzeyleri ve etkileyen faktörlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal Metot: Çalışma, Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 510 sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencisiyle tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikleri içeren soru formu ve Sağlık Algısı Ölçeği (SAÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında; yüzdelik, ortalama, parametrik ve nonparametrik testler kullanılarak yapıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 20,09±1,89 olan öğrencilerin %76,7’si kadın, %65,1’i anadolu lisesi mezunu, %93,5’i çalışmıyor, %78,6’sı orta gelirli, %36,9’u çocukluğunu ilde geçirmiş ve %71,2’si çekirdek aile yapısına sahiptir. Öğrencilerin anne (%56,5) ve baba (%42,2) eğitim düzeylerinin ilköğretim olduğu belirlendi. Öğrencilerin çoğunluğu (%60,6) sağlık durumlarını iyi olarak tanımladıkları ve %88,2’sinin kronik veya uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığa sahip olmadıkları tespit edildi. Öğrencilerin SAÖ toplam puan ortalaması 51,42±6,87 olup (Min-Max; 22-72), alt boyut puan ortalamalarının sırasıyla 16,35±3,72 (kontrol merkezi), 11,29±1,96 (öz farkındalık), 12,66±3,18 (kesinlik) ve 11,11±2,24 (sağlığın önemi) olduğu görüldü. Mezun olunan lise, çalışma durumu, aile yapısı, anne ve baba eğitim düzeyleri ve kronik veya uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığa sahip olma durumlarının SAÖ toplam ve alt boyut puanlarını etkilemediği saptandı (p>0,05). Çalışmada SAÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları ile “yaş, cinsiyet, gelir durumu, çocukluğunu geçirdiği yer ve sağlık durumunu tanımlama” değişkenleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Çalışmada sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlık algı düzeylerinin orta olduğu, yaş, cinsiyet, gelir durumu, çocukluğunu geçirdiği yer ve sağlığını tanılama durumlarının öğrencilerin sağlık algı düzeylerini etkilediği görüldü.Keywords
Algı, Öğrenci, Sağlık

References

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri