EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI

Arkaplan/Amaç: Dünya’da yaşlı nüfusun artmasıyla, yaşlı bireylere sunulacak hizmet gereksinimide artmaktadır ve bu alanlarda bakım verecek kişilere ihtiyaç artmaktadır. Hemşireler yaşlıların bakım gereksinimlerini karşılamada en önemli sağlık profesyonelleridir. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumunun belirlenmesi yaşlı bakımı konusunda eğitiminin planlanması ve düzenlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çalışma hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini 2016-2017 güz döneminde Kıbrıs’ta bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 314 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş raporlu veya devamsızlığı olmayan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan 287 öğrenci örnekleme alınmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, frekans, yüzde dağılımları, Kolmogorov-Smirnov testi, bağımsız örneklem t testi, Anova ve Tukey testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği alt boyutları puan ortalamaları sırasıyla yaşlının yaşamını sınırlama 32,55±5,09, yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık 31,21±5,58 ve yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık 17,36±3,78 ve yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği toplam puan ortalaması 81,11±9,41’dir.Keywords
Yaşlı, ayrımcılık, tutum, hemşirelik, öğrenciler

References

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri