EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ YARATICILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Hemşirelerin hızla değişen sağlık hizmetleri ortamlarına uyum sağlaması için yeniliklere açık olması konusu oldukça önemlidir. Bu araştırma hemşirelerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini 1 Haziran 2018-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin tamamı oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup çalışmanın yapıldığı günlerde hastanede bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 78 hemşire oluşturdu. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, sayı, yüzde, Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği puan ortalamasının 43.41±8.00 olduğu ve yenilikçilik düzeylerinin düşük olduğu belirlendi. Eğitim durumu, sigara kullanma durumu ve kronik hastalık durumlarına göre Bireysel Yenilikçi Ölçeği ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı; cinsiyet, medeni durum ve çalışılan birim ile hemşirelerin bireysel yenilikçilik düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan hemşirelerin büyük çoğunluğunun bireysel yenilikçilik düzeyleri ‘gelenekselci’ olarak bulundu. Hemşirelerin yenilikçi taraflarını geliştirmelerinin, yaratıcı yanlarını ortaya koymalarının ve sorumluluk almalarının etkili ve verimli hemşirelik hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Bireysel Yenilikçilik, Yaratıcılık, Hemşire

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri