EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞIN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE VE SINAV KAYGISINA ETKİSİ

Amaç: Bu araştırmanın amacı çözüm odaklı kısa süreli danışmanlığın öğrencilerde problem çözme becerisine ve sınav kaygısına yönelik etkisinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada tek gruplu ön test-son test ölçümlü bir model kullanılmıştır. Araştırmaya, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 15 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu, problem çözme envanteri, durumluk-kaygı envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizi frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, kullanılmıştır. Normal dağılıma uygun ölçüm değerler için parametrik yöntemler kullanılmıştır. Normal dağılıma uygun olmayan ölçüm değerleri için parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır. Veriler SPSS 25.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Bulgular: Ön test/son test problem çözme envanteri toplam puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (Z=-2,553; p=0,011). Ön test problem çözme envanteri toplam puanı, son teste göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. Ön test/son test problem çözme envanteri kendine güvenli yaklaşım alt boyutu puanı (t=2,154; p=0,049) ve planlı yaklaşım alt boyut puanı (t=2,154; p=0,049) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir Ön test problem çözme envanteri kendine güvenli yaklaşım alt boyutu puanı ve planlı yaklaşım alt boyut puanı son teste göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. Durumluk kaygı ölçeği ön test puanları ile problem çözme envanteri toplam puanı arasında pozitif yönde, orta derecede ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,529; p=0,043). Durumluk kaygı ölçeği puanları arttıkça, problem çözme envanteri toplam puanı artacaktır. Sonuç: Çözüm odaklı yaklaşıma dayalı danışmanlık sonrasında öğrencilerin problem çözüm beceri algılarının olumlu yönde olduğu ve kaygı durumunun problem çözme becerisiyle ilişkili olduğu bulunmuştur.Keywords
Çözüm odaklı danışmanlık, üniversite öğrenci, sınav kaygısı

References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri