EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SARILIK İZLENMEKSİZİN SAFRA KESESİNDE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ İNFİLTRASYONU (NADİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMA)

Matür görünümlü küçük atipik B lenfositlerin infiltrasyonu; kan, kemik iliği ve lenf nodu yerleşim yerleri ile kliniklaboratuvar bulgularla ayrımlanan, kronik lenfositik lösemi (CLL) / küçük lenfositik lenfoma (SLL) olarak iyi bilinen iki farklı antite şeklinde karşımıza çıkan bir malignitedir. SLL sistemik hastalık ya da lokalize hastalık olarak karşımıza çıkabilirken, nodal ve ekstranodal formları da vardır. Ayrıca CLL için; kemik - kemik iliği dışında herhangi bir yerde infiltrasyonun saptanmasını, sistemik hastalık var ya da yok, ekstramedüller CLL olarak adlandıran literatür de mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde sık rastlanan, 40-70 yaş arasında görülen CLL'nin; gittikçe yükselen bir insidansı mevcuttur. Genellikle iyileştirilemez ve belirgin klinik heterojenite ile karakterizedir. Safra kesesinin, lösemi ve lenfomalarda; primer ve sekonder tutulumu nadirdir. Bununla beraber; kolesistit / kolelitiazis benzeri bir tablo eşliğinde veya semptomsuz safra kesesi duvar infiltrasyonu daha önce non-Hodgkin lenfomalarda kayda geçmiştir.Bu olgu eski CLL tanılı bir hasta olup; sarılık izlenmeden ani başlayan karın ağrısı ile hastaneye başvurmuş, kolesistit ve kolelitiazis ön tanılarıyla opere edilmiştir. Operasyon materyali olan safra kesesi ve çevre lenf nodlarında; patolojik inceleme sonrası, CLL infiltrasyonu tanısı aldı. CLL/SLL ve folliküler lenfoma safra kesesi ve safra yollarında oldukça nadir görülürken; diffüz büyük B hücreli lenfoma, mantle zon lenfoma ve MALT lenfomalar bu lokasyonda daha sık prezente olur. Mevcut olgudaki gibi sarılık olmadan safra kesesi tutulumu çok daha nadir görülmektedir. Bununla beraber kolesistit benzeri semptomlarla başvuran CLL/SLL tanılı hastaların ayırıcı tanısında safra kesesi tutulumu dikkate alınmalıdır. Safra kesesi infiltrasyonu ile prezente olguların; çevre lenf nodları ve/ veya karaciğer infiltrasyonunun bir uzanımı olup olmadığının da araştırılması gerekir.Keywords
Lösemi/lenfoma infiltrasyonu, Safra kesesi, Sarılık

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri