EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ENDOTRAKEAL ASPİRASYON İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin endotrakeal aspirasyona (ETA) ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın evreni, Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerdir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma verilerinin toplandığı tarihlerde devamsızlık yapmamış ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 137 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri iki bölümden oluşan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anketin ilk bölümü öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinin yer aldığı sorulardan oluşmakta, ikinci bölümde ise araştırmacı tarafından literatür taranarak hazırlanan, öğrencilerin ETA’ya ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Veriler SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde olarak verilmiştir. Verilerin parametrik analizinde t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 21.93±1.77’dir. Öğrencilerin %58.4’ü kız , %41.6’sı erkektir. Öğrencilerin %36.5’i ikinci sınıf, %32.1’i üçüncü sınıf ve %31.4’ü dördüncü sınıfta okumaktadır. Araştırmada öğrencilerin %58.4’ünün daha önce ETA’ya yönelik eğitim aldığı, %51.8’inin bu eğitimi derste aldığı belirlendi. Öğrencilerin ETA bilgi düzeyi ortalaması 13.04±2.35’dir. Öğrencilerin ETA bilgi aritmetik ortalamaları ile sosyodemografik özellikleri karşılaştırıldığında; kız öğrencilerin ortalamasının erkek öğrencilere göre yüksek ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Araştırmada öğrencilerin ETA işlemi ile ilgili bilgilerinin orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Öğrenci Hemşire, Endotrakeal Aspirasyon, Bilgi Düzeyi

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri