EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NORMAL VE OLİGOSPERMİK HASTALARIN SPERM HIZI VE HAREKETLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF SPERM VELOCİTY AND MOTILITY OF NORMAL AND OLIGOSPERMIC PATIENTS )

Author : Kasım ERTAŞ  Özgür EROĞLU, Serdar YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 7
Page :
Cite : Kasım ERTAŞ Özgür EROĞLU, Serdar YÜKSEL, (2019). NORMAL VE OLİGOSPERMİK HASTALARIN SPERM HIZI VE HAREKETLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 7, p. . Doi: .
    


Summary

Giriş: Sperm üretim yetersizliği, erkek infertilitesinin başta gelen nedenlerindendir. İnfertilite evli çiftlerin bir yıllık korunmasız ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanabilir. Erkek infertilitesinin tespitinde ilk uygulanacak en önemli test spermiyogram analizidir. Spermiyogram sonucuna göre semen sıvısı içinde hiç sperm bulunmamasına azoospermi, yetersiz sayıda sperm bulunmasına ise oligospermi denilmektedir. Sperm hareketliği ve hızı döllenmenin gerçekleşmesinde büyük önem taşımaktadır. Sperm üretimi veolgunlaşması, taşınması ve saklanmasındaki aksaklıklar sperm hareket, hız ve konsantrasyonu üzerine olumsuz etki etmektedir. Amaç: Bu çalışmada gebeliğin oluşmasında önemli sperm niteliklerinden olan hareketlilik ve hızın, normal ve oligospermik hastalar arasında değişiklik gösterip göstermediği belirlenecektir. Çalışma sonucuna göre tedavinin planlanmasına, oligospermik hastanın semen parametrelerinin iyileştirilmesine ve semen örneğinin bu parametreler bakımından aşılama ve IVF öncesinde kalitesinin belirlenmesine katkı sağlanacaktır. Araçlar ve yön tem: Araştırmada rutin spermiyogram analizi verilerinden yararlanılmıştır. Tartışma ve sonuç: Çalışma sonucuna göre normal ve oligospermik hastaların sperm hareketliliği ve hızı arasında Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık görülmüştür (p = 0,000). Oligospermik hastalarda sperm hızı ve hareketliliği normal olanlara göre daha düşük seviyededir. Ayrıca hem oligospermik hemde normal hastalarda sperm konsantrasyonu ile sperm hızı arasında kuvvetli pozitif korelasyon tespit edilmiştir.Keywords
Spermiyogram, Oligospermi, Sperm hızı, Sperm hareketliliği

Abstract

Introduction: Inadequate sperm production is one of the leading causes of male infertility. Infertility can be defined as the fact that married couples do not have a pregnancy despite one year of unprotected intercourse. The most important test to be applied to detect male infertility is spermiogram analysis. According to the results of the spermiogram, no semen in the semen fluid, azoospermia, inadequate number of sperm is called oligospermia. Sperm mobility and speed are very important for fertilization. Sperm production and maturation, transportation and storage problems negatively affect sperm motility, velocity and concentration. Objective: In this study, it will be determined whether the motility and velocity, which is one of the important sperm characteristics, varies between normal and oligospermic patients. The results of the study will contribute to planning of treatment, improvement of semen parameters of oligospermic patient and determination of quality of semen sample for these parameters before insemination and IVF. Materials and methods: In this study, routine spermiogram analysis data will be used. Discussion and conclusion: According to the results of the study, there was a significant difference between the sperm motility and velocity of normal and oligospermic patients according to Mann-Whitney U test results (p = 0.000). In patients with oligospermic sperm velocity and motility is lower than normal ones. There was also a strong positive correlation between sperm concentration and sperm velocity in both oligospermic and normal patients.Keywords
Spermiogram, Oligospermia, Sperm velocity, Sperm motility.

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri