EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İYONLAŞTIRAN VE İYONLAŞTIRMAYAN RADYASYONDAN KAYNAKLANABİLECEK HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMELİNDE ANALİZİ
(PROTECTION WAYS FROM DISEASES THAT CAN BE CAUSED BY IONIZING AND IONONIZING RADIATION AND ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY BASE )

Author : Abdülazim YILDIZ  Ercan KÖSE  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 8
Page :
Cite : Abdülazim YILDIZ Ercan KÖSE, (2019). İYONLAŞTIRAN VE İYONLAŞTIRMAYAN RADYASYONDAN KAYNAKLANABİLECEK HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMELİNDE ANALİZİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 8, p. . Doi: .
    


Summary

Radyasyon, enerjinin bir noktadan başka bir noktaya veya bir ortamdan başka bir ortama taşınması veya yayılması olarak tanımlanabilmektedir. Radyasyon geçtiği ortamı etkileme derecesine göre, maruz bıraktığı atomik veya hücresel yapı bozulabilmektedir. Atomik yapıyı bozan iyonlaştıran radyasyon ve atomik yapıyı değiştirmeyen ise iyonlaştırmayan radyasyon olarak ifade edilmektedir. İyonlaştırıcı ışınlar dalga tipi ve parçacık tipi olmak üzere iki gruba ayrılır. X ışınları ve gama ışınları iyonlaştırıcı dalga tipine; alfa, beta ve serbest nötronlar parçacıklı iyonlaştıran radyasyona örnek verilebilir. İyonlaştırıcı olmayan ışınlar da optik ışınlar (ultraviyole ışınları gibi) ve elektromanyetik nitelikli ışınlar (mikrodalgalar, radyo dalgaları gibi) olmak üzere iki gruba ayrılır. Radyasyonun vereceği zararı belirleyen birden fazla faktör vardır. Bunlardan ilki radyasyonun türüdür. Türüne göre dalga boyu değişmekte ve zararı artmakta veya azalmaktadır. Radyasyonun yoğunluğu ve maruziyet süresi de zararı belirleyen unsurlardır. İyonlaştıran radyasyonun pek çok zararı mevcuttur. Akut ışın sendromu, akciğer kanseri, deri ve mukoza zararları, göze gelen zararlar, kemiklere gelen zararlar başlıcalarıdır. Canlılar radyasyonu, hem doğal hem de yapay kaynaklardan alabilmektedir. Günlük hayatta etkilendiğimiz radyasyonun yaklaşık % 85’i doğal, % 15’i de yapay kaynaklardan oluşmaktadır. Doğal kaynaklar olarak çevremizdeki her türlü radyoaktif kaynaklar olabilir. Örneğin güneşten gelen ışınlar, soluduğumuz hava, yediğimiz yiyecekler, evlerimizin yapı malzemeleridir (kozmik ışınlar, radon gazı, gama ışını vb). Yapay kaynaklar ise, fosforlu saatler ve radyoaktif madde bulunduran paratonerler, bazı tüketici ürünleri, tıbbi cihazlar, endüstri ve tarımda kullanılan bazı malzemeler, nükleer denemeler ve santraller, her tür elektronik ve elektrikli cihazlardır. Radyasyon hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Elektromanyetik dalgalar hemen hemen her yerde bulunmaktadır. Bundan dolayı, elektromanyetik bir akvaryum içerisinde yaşıyoruz denilebilir. Yediğimiz yiyeceklerden, soluduğumuz havada, içtiğimiz suda ve kullandığımız hemen her türlü eşyada radyasyona rastlamak mümkündür. Cep telefonundan baz istasyonuna, tıraş makinasından televizyona, çamaşır makinasından saç kurutma makinasına elektrikle çalışan tüm ev aletleri diyebileceğimiz her şey iyonlaştırmayan radyasyon yaymaktadır. Günlük hayatta bu kadar iç içe olduğumuz radyasyonla yaşama şeklini, faydalarını ve zararlarını öğrenmeli olumsuz etkilerine karşı tedbirli olmalıyız. Hayatımızın hemen hemen her yerinde ve anında radyasyona maruz kalıyoruz. Bununla beraber bazı çalışma ortamlarında, çok daha fazla radyasyona maruz kalan çalışanlar, bu fazla radyasyonun etkisiyle çeşitli hastalıklara yakalanabilmektedirler. Özellikle hastanelerde radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde çalışanlar, röntgen, tomografi veya mamografi veya pozitron emisyon tomografisi gibi cihazlarını kullanan ve kullanıldığı bölümlerde çalışanların ciddi anlamda radyasyona maruz kalmaktadırlar. Ayrıca, nükleer reaktörlerden kaynaklanan atıklara maruz kalan işçiler ile kanser tedavisi için kullanılan radyoterapi bölümünde çalışanların fazla radyasyona maruz kaldıkları için kanser olma riskleri diğer çalışanlara nispeten daha yüksektir.Bu çalışmada, radyasyondan kaynaklanabilecek önemli hastalıkların hangileri olduğu ortaya konularak, hastalıklardan korunma yolları ve iş sağlığı ve güvenliği temelinde analizi gerçekleştirilmiştirKeywords
Radyasyon, elektromanyetik dalga, nükleer tıp

Abstract

Radiation can be defined as transfering or spreading energy from one point to another or from one environment to another depending on the extent of radiation exposure, the atomic or cellular structure it exposes may deteriorate. Atomic structure in the ionizing radiation is changed but atomic structure in the noising radiation is not changed. Ionizing rays are divided into two groups as wave type and particle type. X-rays and gamma rays; alpha, beta and free neutrons can be given as examples of particulate ionizing radiation. Non-ionizing rays are also divided into two groups: optical rays (such as ultraviolet rays) and electromagnetic radiation (such as microwaves, radio waves). There are several factors that determine the damage to radiation.Type of radiation is important. The wavelength changes according to its type and its damage increases or decreases. The intensity of radiation and the duration of exposure are also determinants of the damage. Ionizing radiation has many damages. Acute beam syndrome, lung cancer, skin and mucosal damage, eye damage, bones are the main damage. Living things can receive radiation from both natural and artificial sources. Approximately 85% of the radiation we are affected by daily life is natural and 15% is composed of artificial sources. Natural resources can be any kind of radioactive sources around us. For example, the rays coming from the sun, the air we breathe, the food we eat, the building materials of our houses (cosmic rays, radon gas, gamma ray, etc.). Artificial sources can be phosphorus watches and radioactive substances, some consumer products, medical devices, some industry and agricultural materials, nuclear tests and power plants, all kinds of electronic and electrical devices lightning rods etc. Radiation has become an indispensable part of our lives. Electromagnetic waves are exist almost everywhere. Therefore, we live in an electromagnetic aquarium. The food we eat, the air we breathe, the water we drink, and the radiation we use can be found in almost all kinds of goods. All electrical machines,mobile phones, the base stations, shaver,television, from the washing machine to the hair dryer emit non-ionizing radiation. In daily life, we must be aware of the negative effects of the radiation, how we live, how we should learn the benefits, benefits and losses. We are exposed to radiation almost everywhere and instantly. However, in some working environments, workers who are exposed to much more radiation can be exposed to various diseases by the effect of this excess radiation. Especially employees who work in the departments of radiology and nuclear medicine in hospitals use x-ray, tomography or mammography or positron emission tomography are exposed to radiation. Moreover, the risks of being exposed to radiation from nuclear reactors and the risk of being exposed to more radiation from the workers in the radiotherapy area used for cancer treatment are more amplifying to other employees. In this study, the most important diseases which may be caused by radiation were revealed and the analysis was made on the basis of protection from diseases and occupational health and safety.Keywords
Radiation, electromagnetic wave,nuclear medicine

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri