EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ATILGANLIK KAVRAMI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDEKİ ÖNEMİ
( )

Author : Nurgül ÖZDEMİR  Merve ÇAPAR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 8
Page :
Cite : Nurgül ÖZDEMİR Merve ÇAPAR, (2019). ATILGANLIK KAVRAMI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDEKİ ÖNEMİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 8, p. . Doi: .
    


Summary

Son yıllarda, hemşirelerde Assertivite ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır (Sabancıoğulları ve Doğan,2012). Assertivite kavramı, 1970’li yılların sonunda Türkçede “atılganlık” olarak karşılanmaktadır (Voltan,2008). Atılganlık; ‘girişken olmak’, ‘kendini açık olarak ortaya koymak’, ‘etkin davranmak’, anlamlarına gelmektedir (Çulha ve Dereli,1987). Bireyin benliğini, haklarını, pasif kalmadan, saldırgan da olmadan bilinçli olarak koruması, duygu, düşünce ve arzularını başkalarının haklarını göz ardı etmeksizin, bu konuda kaygı ve suçluluk duymaksızın ifade edebilmesidir (Timmis&Mccabe,2005, Efe,2007). Bireysel farklılıklar ve kültürel özellikler atılgan davranmada önemli rol oynamaktadır (Efe,2007). Atılganlık kavramı sadece günlük ilişkilerde değil, çalışma yaşamındaki iletişimde de önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle sağlık alanı, doğası gereği, zor ve stresli süreçleri olan işleri bünyesinde barındırmaktadır (Hoşgör ve ark.,2016). Sağlık hizmetlerinin sunumunda anahtar rolü olan hemşireler, profesyonel birer meslek mensubudur (Sabancıoğulları ve Doğan,2012). Hemşirelerin sağlıklı/ hasta bireylerle, meslektaşlarıyla, diğer ekip üyeleriyle ve toplumla etkileşimine rehberlik etmekte ve değer yüklü uygulamalar konusunda karar vermelerinde atılgan davranışlarının gelişmiş olması gerekmektedir. Fakat hemşirelik, atılgan olmayı engelleyen meslek gruplarından biridir (Kutlu,2009). Atılgan olmayı birçok faktör etkileyebilir. Özellikle hemşirelerin atılgan davranış gösterememelerinin en önemli nedeni, kadın mesleği olması ve kadının toplum içindeki geleneksel rolü olarak görülmektedir. Ayrıca, hemşirelik mesleğinin, farklı öğrenim düzeyine sahip olması, çalışma alanı genellikle bürokratik ve hiyerarşik yapının olması, hemşirelik yasasındaki görev, tanım ve sorumluluklarının tam olarak yapılamamasına bağlı mesleki otonominin kazanılamaması, bilimsel toplantı ya da kongrelere katılmadıkları, atılgan olmayı öğrenme fırsatlarının eksikliği, hemşirelerin çok yoğun ve vardiya sistemiyle çalışmaları, hemşirelerin iş doyumunu düşürmekte, benlik saygılarını azaltmakta ve stres yaratmaktadır (Dökmen,1995,Efe,2007,Göriş ve ark.,2014). Bu derlemenin amacı, hemşirelerde atılgan davranışın önemi hakkında farkındalık yaratmaktır (Hoşgör ve ark.,2016). Literatüre katkı sağlamak amacıyla atılgan davranış, kişilik özellikleri, ögeleri atılgan davranışın olumlu-olumsuz sonuçlarını, engelleri fark etmesini, atılgan davranışını eğitimlerle geliştirebilmesini sağlamaktır.Keywords
Atılganlık, Atılganlık becerileri, Psikiyatri Hemşireliği

Abstract

In recent years, numerous researches on Assertivity have been conducted in nurses. Assertivite concept is met in Turkish at the end of 1970s as ’assertiveness Ass. assertiveness; 'Be aggressive', 'reveals itself as an open,' 'effectively act', means both. An individual's self, rights, passive, without the aggressor to consciously protect the feelings, thoughts and desires of others without ignoring the rights, without any anxiety and guilt can express this issue. Individual differences and cultural characteristics play an important role in behaving aggressively. The concept of assertiveness is not only important in daily relations, but also in communication in working life. In particular, the field of health, by its very nature, involves jobs with difficult and stressful processes. the key role of nurses in the delivery of health care services, is a professional professionals. It is necessary that the aggressive behaviors of nurses should be developed in order to guide their interaction with healthy / sick individuals, colleagues, other team members and the society and to decide on value-loaded applications. But nursing is one of the occupational groups that prevents dashing. Many factors can influence being dashing. In particular, the most important reason why nurses exhibit dashing behavior is the female profession and the traditional role of women in society. In addition, the nursing profession has different levels of education, the work area is usually bureaucratic and hierarchical structure, nursing law duties, definitions and responsibilities due to the lack of professional autonomy due to failure to win, scientific meetings or congresses, lack of opportunities to learn to be dashing, lack of opportunities for nurses work with intensive and shift system, decreases job satisfaction of nurses, reduces self-esteem and creates stress. The purpose of this review is to raise awareness of the importance of dashing behavior in nurses. In order to contribute to the literature, it is aimed to assimilate dashing behavior, personality traits, positive and negative results of dashing behavior, discernments of obstacles, and development of dashing behavior through trainings.Keywords
Assertiveness, Assertiveness skills, Psychiatric Nursing

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri