EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MONTMORİLLONİT KİLİNİN ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ İLE NİTRAT GİDERİMİNDE ALÜMİNYUM MİKTARI VE FLOK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MONTMORILLONITE CLAY ON ALUMINUM AMOUNT AND FLOCK FORM IN NITRATE REMOVAL BY ELECTROCOAGULATION PROCESS )

Author : Benan YAZICI KARABULUT  Ayşe Dilek ATASOY, Mehmet İrfan YEŞİLNACAR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 8
Page :
Cite : Benan YAZICI KARABULUT Ayşe Dilek ATASOY, Mehmet İrfan YEŞİLNACAR, (2019). MONTMORİLLONİT KİLİNİN ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ İLE NİTRAT GİDERİMİNDE ALÜMİNYUM MİKTARI VE FLOK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 8, p. . Doi: .
    


Summary

Nitrat, içme suyu kaynakları için sorun oluşturan önemli bir kirleticidir. Sulardaki yüksek nitrat seviyeleri, yoğun tarım uygulamaları nedeniyle çevreye daha fazla zarar verir. Geçmişten günümüze gübre kullanımının ve dünya genelinde tarımsal faaliyetlerin artması, bu kirleticinin yayılımını hızlandırır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre sularda olması gereken maksimum nitrat değeri 50 mg/L’dir. Bu değeri aşan suların sağlık riski taşımasından dolayı kullanılmaması önerilir. Kullanılması gerektiği durumlarda ise uygun bir arıtım yönteminin uygulanması gerekir. Sulardan nitrat gideriminde biyolojik yöntemler, elektrodiyaliz, iyon değiştirme, membran prosesler, adsorpsiyon gibi alternatifler kullanılır. Elektrokoagülasyon (EK) prosesi ise kirletilmiş suyun arıtılması için geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında daha kolay işletilebilen elektrokimyasal bir yöntemdir. Bu çalışmada hedef sulardan EK yöntemi ile nitrat gideriminde montmorillonit kili ilavesinin arıtma verimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, EK prosesinin gerçekleştirildiği bir elektrokoagülatör yapılmış ve reaktör 40 mg/L başlangıç nitrat konsantrasyonu için, oda sıcaklığında, 30V-3A akım yoğunluğunda, 30 dakika süresince montmorillonit kili ilaveli ve ilavesiz şekilde ayrı ayrı kesikli olarak işletilmiştir. Elektrot olarak alüminyum plaka kullanılmıştır. Kil ilavesiyle işletilen reaktöre 2 gr kil eklenmiştir. İşletim sırasında oluşan çamurlar kurutularak XRD ve SEM’de grafik ve görüntüleri alınmıştır. Ayrıca işletim süresince pH ve iletkenlik ölçümleri yapılmıştır. Kil ilave edilen reaktörde, %48 giderim verimi elde edilmişken; kil ilavesiz çalıştırılan reaktörde giderim verimi %69 olmuştur. Bu sonuçlara göre; elektrokoagülasyon yöntemiyle sulardan nitrat gideriminde montmorillonit kilinin arıtma veriminde negatif etkisinin olduğu görülmüştür.Keywords
Nitrat, Elektrokoagülasyon, Montmorillonit kili, Alüminyum elektrot

Abstract

Nitrate is an important pollutant for drinking water sources. The high nitrate levels in the waters cause more damage to the environment due to intensive agricultural practices. The increase in the use of fertilizers and agricultural activities from the past to the present day accelerates the spread of this pollutant. According to the World Health Organization (WHO), the maximum nitrate value in the waters is 50 mg L-1. It is recommended that the water exceeding this value is not used due to the health risk. If it should be used, a suitable treatment method should be applied. Biological methods in the removal of nitrate from water, electrodialysis, ion exchange, membrane processes, adsorption alternatives are used. The electrocoagulation (EC) process is an electrochemical method that can be operated more easily when compared to conventional methods for the treatment of contaminated water. The aim of this study is to investigate the effect of the addition of montmorillonite clay on the efficiency of nitrate removal by the EC method. For this purpose, an electrocoagulator was made in which the EC process was carried out with batch method, and the reactor was operated 40 mg L-1 initial nitrate concentration, at room temperature, at a current density of 30V-3A, for 30 minutes with and without addition of montmorillonite clay, separately. An aluminum plate was used as an electrode. 2 g clay was added to the reactor operated with the addition of clay. The sludges formed during the operation were dried and their graphs and images were taken in XRD and SEM. In addition, pH and conductivity measurements were made during operation. While 48% removal efficiency was obtained in the clay added reactor; the efficiency of removal in the reactor operated without clay was 69%. According to these results; It has been observed that montmorillonite clay has a negative effect on purification efficiency in nitrate removal from water by electrocoagulation method.Keywords
Nitrate, Electrocoagulation, Montmorillonite clay, Aluminum electrode

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri