EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAŞLANGIÇ BÜYÜME EVRESİNDEKİ Lycopersicon esculentum Mill. FİDECİKLERİNDE KADMİYUM STRESİ ETKİLERİ
(EFFECTS OF CADMIUM STRESS IN Lycopersicon esculentum Mill. SEEDLINGS IN THE PRIMARY GROWTH PHASE )

Author : Güler ÇOLAK  Ercan ÇATAK, Necmettin CANER, Murat ARDIÇ, Salim TÜRKEL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page :
Cite : Güler ÇOLAK Ercan ÇATAK, Necmettin CANER, Murat ARDIÇ, Salim TÜRKEL, (2020). BAŞLANGIÇ BÜYÜME EVRESİNDEKİ Lycopersicon esculentum Mill. FİDECİKLERİNDE KADMİYUM STRESİ ETKİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 13, p. . Doi: 10.38063/ejons.177.
    


Summary

Günümüz tarımında kültür bitkileri, çoğu kez uygulanan tarımsal pratiklerin de bir sonucu olarak, çeşitli biyotik ve abiyotik streslere maruz kalmaktadır. Dünya üzerinde en çok yetiştirilen kültür bitkilerinden biri olan, ‘’verimliliği çok sayıda genetik ve çevresel faktör tarafından belirlenen’’ Lycopersicon esculentum Mill.’in de özellikle genç fidecik döneminde çeşitli abiyotik streslere daha duyarlı olduğu bildirilmektedir. Bitki büyüme ve gelişim fizyolojisi açısından irdelendiğinde, kadmiyum, bitki yaşamında daha çok toksik etkileri ile tanımlanan ve çoğu kez bir stres faktörü olarak algılanan metalik elementlerdendir. Çalışmamızda, Lycopersicon esculentum Mill. ile strese en duyarlı evre olduğu bilinen çimlenme ve başlangıç büyüme dönemlerinde, genç fidecik komponentlerindeki kadmiyum birikimleri değerlendirilmiştir. Daha sonra da kadmiyumla bazı makro ve mikro besin elementlerinin alınım ve mobilizasyonlarındaki etkileşimler irdelenmiştir. Çalışmamızda besin çözeltisi olarak Murashige-Skoog temel besi ortamının makro ve mikro elementleri tercih edilmiştir. Kadmiyum uygulamaları ise CdCI2.6H2O formunda kadmiyum içeren ve toplam 6 ayrı konsantrasyonda hazırlanan (1, 10, 50, 100, 200 ve 500 ppm Cd+2) çözeltiler kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Genç fidecik komponentlerinin element analizleri Spektrofotometre, Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi, Alev Fotometresi ve Kjeltec Azot Cihazı ile yapılmıştır. Çalışmamızda çimlenme ve başlangıç büyüme dönemleri süresince artan kadmiyum konsantrasyonlarına maruz bırakılan genç fideciklerde, en yüksek kadmiyum birikimleri köklerle elde edilmiştir. Bunu hipokotiller ile elde edilen sonuçlar izlemiştir. En düşük kadmiyum birikimleri ise kotiledonlarda tespit edilmiştir. Artan kadmiyum konsantrasyonları altında genç fidecik komponentlerinin bazı makro ve mikro besin elementi içeriklerinin de değişebildiği görülmüştür.Keywords
Lycopersicon esculentum Mill., metal stresi, kadmiyum

Abstract

Mostly as a result of the agricultural practices in implementation, cultivated plants in today’s agriculture are exposed to various biotic and abiotic stresses. One of the most cultivated plants, whose productivity has been determined by many genetic and environmental factors, Lycopersicon esculentum Mill. was reported to be more responsive to a variety of abiotic stresses specifically during the young seedling phase. When examined in terms of plant growth and developmental physiology, cadmium is among the metallic elements that is more defined by its toxic effects and mostly perceived as a stress factor. Our study investigated cadmium accumulations in young seedling components during germinations and primary growth phase known to be the most responsive period to stress in Lycopersicon esculentum Mill. In addition, interactions in the intake and mobilisation of certain macro- and micro- nutrient elements with cadmium were analysed. In our study, we opted for macro- and micro- elements of Murashige-Skoog basic nutrient medium as nutrient solution. Cadmium applications were performed by using solutions that contain cadmium in the form of CdCI2.6H2O and that were prepared in a total of 6 separate concentrations (1, 10, 50, 100, 200, and 500 ppm Cd+2). Element analyses of young seedling components were carried out with Spectrophotometry, Atomic Absorption Spectrophotometry, Flame Photometry, and Kjeltec Nitrogen Analyser. It was established in our study that the highest cadmium accumulations were found in roots of young seedlings exposed to gradually increasing cadmium concentration throughout germinations and primary growth phases. This was followed by results obtained by hypocotyls. The lowest cadmium accumulations were established in cotyledons. It was observed that, under increasing cadmium concentrations, certain macro- and micro- nutrient element contents of young seedling components could change.Keywords
Lycopersicon esculentum Mill., metal stress, cadmium

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri