EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NÜKLEER SANTRALLERDE İŞ KAZALARI
(OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN NUCLEAR POWER PLANTS )

Author : Abdülazim YILDIZ  Ercan KÖSE  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page :
Cite : Abdülazim YILDIZ Ercan KÖSE, (2020). NÜKLEER SANTRALLERDE İŞ KAZALARI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 13, p. . Doi: 10.38063/ejons.184.
    


Summary

İnsanlığın yaşamını sürdürülebilmesi için enerji ve enerjinin elde edilmesi vazgeçilmez bir unsurdur. Tüm Dünya’da ve ülkemizde petrol, kömür doğalgaz, gibi fosil enerji kaynakları her geçen gün azalmaktadır. Bunun sonucunda ülkeler farklı enerji kaynaklarına eğilim göstermiş olup bunların başında nükleer enerji gelmektedir. Nükleer santraller, bir veya daha fazla nükleer reaktörden oluşan ve radyoaktif maddeleri yakıt olarak kullanarak elektrik enerjisinin üretildiği yerlerdir.Yakıt olarak radyoaktif madde kullanıldığı için canlıların ve çevrenin zarar görmemesi konusunda diğer santrallere kıyasla çok daha sıkı tedbirlerin alınmasını gerektirir. Aksi takdirde radyasyonun çevreye ve canlılara zararları, uzun yıllar sürebilmektedir. Nükleer santrallerin avantajları, dezavantajları ve iş kazaları açısından değerlendirdiğimizde ülkemizde ve Dünya’da farklı yorumların yapılmasına neden olmuştur. Nükleer santrallerin kurulmasına karşı olanlar esas olarak olası bir reaktör kazasında çevreye yayılma olasılığı bulunan radyasyon riski üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Nükleer santrallere olumlu bakanlar ise en büyük avantaj olarak atmosfere sera gazı üretmemesi, kömür petrol gibi fosil yakıt kaynaklarına bağlı olmaktan kurtulmayı gerekçe göstermektedirler. Tüm işyerlerinde olduğu gibi nükleer santrallerde de iş kazaları olabilmektedir. Bu kazalar çalışanlar üzerinde, çevrede ya da tesislerde olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Tehlikeli durum ve tehlikeli davranış bir araya geldiği zaman iş kazası meydana gelmektedir. Ölümlü iş kazalarının olması, etrafa radyasyon yayılması ve yayılan radyasyonun mutajen etkiye sahip olması başka bir deyişle genetik yapıyı bozması gibi önemli neticelerinden birkaçıdır. Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %98 önlenebilmektedir. %2’si doğal kaynaklı olup, 9 şiddetinde olan depremde Fukushima Nükleer Santrali’nde olduğu gibi önlenememektedir. İş kazaların büyük bir bölümü insan hatalarından kaynaklanmaktadır. Nükleer güç santrallerinde de alınan tüm önlemlere rağmen insan hatalarından kaynaklanan birçok iş kazası olmuş ve ciddi zararlı sonuçlar doğurmuştur. Batı Standartlarında Nükleer Güvenlik Normları’na göre planlanmış nükleer santraller uçak çarpmalarına dahi dayanıklı olarak inşa edilmektedir. Bu sebepten dolayı kalite temini, kalite kontrolü nükleer santralların inşaasında ön planda gelir ve bu önlemlere uyulmasından dolayı yapımı uzun zaman almakta bu sayede iş kazalarının önemli ölçüde önüne geçilmektedir. Nükleer santraller etrafa zarar vermeden ve iş kazalarına neden olmadan güvenli bir şekilde enerji üretebilmelidir. Bu güvenliği sağlamak için aktif ve pasif güvenlik sistemlerinden, yapısal özelliklerinden ödün vermeyerek ve her türlü risk değerlendirmesi yapılarak kazaların ve iş kazalarının önüne proaktif yöntemlerle geçilebilmelidir.Keywords
Nükleer santraller, nükleer santrallerde güvenlik sistemleri

Abstract

For the survival of humanity, energy and the acquisition of energy is an indispensable element. Fossil energy sources such as petroleum, coal, natural gas, etc. are decreasing all over the world and in our country day by day. As a result, countries have tended to different energy sources, leading to nuclear energy. A nuclear power plant is a place where one or more nuclear reactors are produced by using radioactive materials as fuel.Since radioactive material is used as fuel, it requires much stricter measures than other power plants to prevent damage to living things and the environment. Otherwise, the harmful effects of radiation to the environment can last for many years. When we evaluate the nuclear power plants in terms of their advantages, disadvantages and occupational accidents, it has led to different interpretations in our country and in the world. People who oppose the construction of nuclear power plants mainly focus on the risk of radiation likely to spread to the environment in a possible reactor accident. On the other hand, those who favor positive views of nuclear power plants cite the fact that they do not produce greenhouse gases to the atmosphere and avoid being dependent on fossil fuel sources such as coal and oil. As in all workplaces, occupational accidents can occur in nuclear power plants. These accidents can have negative consequences for employees, the environment or the facilities. Occupational accidents occur when dangerous situations and dangerous behaviors come together. There are fatal occupational accidents, radiation spreading around and mutagenic effect of radiated radiation, in other words, disruption of genetic structure. According to the researches, 98% of occupational accidents can be prevented, 2% of them are of natural origin and cannot be prevented as in the fukushima nuclear power plant in a 9 magnitude earthquake. Majority source of work accidents are caused by human errors. Despite all the precautions taken in nuclear power plants, there have been many work accidents caused by human errors and have serious harmful consequences. Nuclear power plants, which are planned according to the Western Standards of Nuclear Safety Norms, are built to withstand even impacts of aircraft. For this reason, quality assurance, quality control is at the forefront of the construction of nuclear power plants and due to the compliance of these measures takes a long time to be done, thus avoiding significant occupational accidents. Nuclear power plants should be able to generate energy safely without damaging the environment and causing work accidents. To ensure this security, active and passive safety systems should be prevented by proactive methods to prevent accidents and occupational accidents by not compromising their structural features and any risk assessment.Keywords
Nuclear power plant, Safety systems in nuclear power plants

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri