EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TALASEMİ MAJOR TANISI İLE İZLENEN ÇOCUKLARDA ENDOKRİN KOMPLİKASYONLARIN ARAŞTIRLMASI
(INVESTIGATION OF ENDOCRINE COMPLICATIONS IN CHILDREN WITH THALASSEMIA MAJOR )

Author : MURAT KARAOĞLAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 191-198
Cite : MURAT KARAOĞLAN , (2020). TALASEMİ MAJOR TANISI İLE İZLENEN ÇOCUKLARDA ENDOKRİN KOMPLİKASYONLARIN ARAŞTIRLMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 191-198. Doi: 10.38063/ejons.216.
    


Summary

Giriş: Talasemi,hemoglobinopatiler içinde görülen sistemik tutulumların en sık görüldüğü hastalık grubunu oluşturmaktadır. Yeni tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile olguların yaşam süresindeki artış ile birlikte olası endokrin komplikasyonların birikimi daha sık gözlenmektedir. Endokrin komplikasyonların en sık nedeni hemolitik süreçlerin doğal bir sonucu olması yanında transfüzyonlarla birlikte organlarda aşırı demir birikimidir. Bölgemiz talasemi major hastalarının görece yoğun olduğu bir bölgedir. Çalışmanın amacı Talasemi Major tanısı ile izlenen çocukların endokrin komplikasyonlar açısından değerlendirilmesidir. Araştırma bölgemizdeki güncel durumu belirleyen ilk çalışmadır. Gereç ve Yöntem: Çalışma 2011-2015 tarihleri arası Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin Polikliniğine başvuran yaşları 1-18 yaş arası 32 çocuk dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan çocuklar, endokrin yaklaşımın bir ölçeği olarak büyüme, pubertal gelişim, adrenal yetmezlik, hipotiroidi, diyabet gelişimi, osteroporoz bakımından değerlendirilmiştir. Değerlendirme için çocuklardan ACTH, Kortizol, DHEAS, Parathormon, kalsiyum, fosfor,ALP, D Vitamini, FSH, LH, Estradiol Testesteron, İGF-1, GH, İGFBP, HbA1C, C-peptid açlık glukoz, Adacık Hücre Antikorları, DEXA, pelvik USG, Kemik Yaşı, fT4, TSH, anti-TPO, anti TG testleri çalışıldı. Değişkenler arası anlamlılık testi için Standart T testi ve chi-square, ferrtin ile komplikasyonlar arasında korelasyon için Pearson korelasyon testleri kullanıldı. Bulgular: Hastaların 14’ü (%43.7), kız, 18’i (%56.3) erkek idi. Yaş ortalaması 12.33±4.34 saptandı. Ortalama boy 136.23±25.34 (ortlama boy SDS -2.17 ±1.44) ,ortalam kilo 36.23±13.23 (ortalama kilo SDS -2,44±1.30) olarak saptandı. Olguların 17’inde (%53.1) boy kısalığı, 22’inde (%68.7) kilo azlığı, 20 (%62.5)’inde pubertal gelişimde gerilik, 2’inde (%6.2) hafif adrenal yetmezlik, 3’ünde (% 9.3)hipotiroidi, 2’inde diyabet, (%6.2) 5’inde (%15.6) bozulmuş glukoz toleransı, 25’inde (%78) osteoporoz saptandı. DEXA ortalama -3,12±1,02 idi. Ferritin yüksekliğin hastalık süresi ve komplikasyonlar arasında pozitif korelasyon saptandı (sırası ile (rhastalık süresi=863, p<0.001) ve (rkomplikasyon= 0.668, p<0.001). Sonuç: Bu çalışma Talasemi Major tanısı ile izlenen çocuklarda endokrin komplikasyonlar hastalık süresi ve ferritin düzeyi ile korelasyon gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuç Talasemi Major’da endokrin komplikasyonların daha yakından izlem gerekliliğini ortaya koymaktadır.Keywords
Talasemi Major, Endokrin Komplikasyonlar, Ferritin

Abstract

Background/aim: Thalassemia constitutes the most common disease group in the systemic involvement in hemoglobinopathies. With the development of new treatment methods, the accumulation of possible endocrine complications is observed more frequently, with an increase in the lifetime of cases. The most common cause of endocrine complications is a natural result of hemolytic processes, as well as excessive accumulation of iron in the endocrine organs with transfusions. Southeasthern Anatolia is a region where thalassemia major patients are relatively intense and there is no report on endocrine evaluations of these patients so far. The aim of the study is to evaluate the children who were followed up with the diagnosis of Thalassemia Major in terms of endocrine complications. It is the first study to determine the current situation in our research region. Material and Method: The study included 32 children, ages 1-18, who applied to the Gaziantep University Faculty of Medicine Children's Endocrine Clinic between 2011-2015 years. Children participating in the study were evaluated in terms of growth, pubertal development, adrenal insufficiency, hypothyroidism, diabetes development, and osteroporosis as a scale of the endocrine approach. For evaluation, ACTH, Cortisol, DHEASParathormone, calcium, phosphorus, ALP, Vitamin D, FSH, LH, Estradiol Testesteron, IGF-1, GH, IGFBP, HbA1C, C-peptide fasting glucose, Islet Cell Antibodies, DEXA, pelvic USG, Bone Age, fT4, TSH, anti-TPO, anti TG tests were studied. Standard T test was used for the significance test between variables, and Pearson correlation tests were used for correlation between chi-square, ferrtin and complications. Results: Of the patients were 14 (43.7%) female and 18 (56.3%) male. The average age was 12.33 ± 4.34. The average height was 136.23 ± 25.34 (mean height SDS -2.17 ± 1.44), the average weight was 36.23 ± 13.23 (average weight SDS -2.44 ± 1.30). Short stature in 17 (53.1%) of cases, low weight in 22 (68.7%), regression in pubertal development in 20 (62.5%), mild adrenal insufficiency in 2 (6.2%), 3 (9.3%) hypothyroidism, 2 diabetes, (6.2%), 5 (15.6%) impaired glucose tolerance, and 25 (78%) osteoporosis. DEXA mean was DEXA ortalama -3,12±1,02. A positive correlation was found between the disease duration of the ferritin height and the complications ((rhastalık süresi=863, p<0.001 and (rkomplikasyon= 0.668, p<0.001, respectively). Conclusion: This study reveals that endocrine complications are correlated with disease duration and ferritin level in children with the diagnosis of Thalassemia Major. This result reveals the necessity of monitoring endocrine complications more closely in Thalassemia Major.Keywords
Thalassemia Major, Endocrine Complications, Ferritin

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri