EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEŞİL ÇATILARIN FARKLI BİNA FORMLARI İÇİN SOĞUTMA YÜKÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ELAZIĞ VE ANTALYA ÖRNEĞİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GREEN ROOFS FOR COOLING LOAD FOR DIFFERENT BUILDING FORMS: EXAMPLE OF ELAZIĞ AND ANTALYA )

Author : Ayça Gülten  Büşra Kılıç Turan  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 220-239
Cite : Ayça Gülten Büşra Kılıç Turan, (2020). YEŞİL ÇATILARIN FARKLI BİNA FORMLARI İÇİN SOĞUTMA YÜKÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ELAZIĞ VE ANTALYA ÖRNEĞİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 220-239. Doi: 10.38063/ejons.229.
    


Summary

Bu çalışmada, yeşil çatıların bina soğutma yüküne etkisi aynı taban alanına fakat farklı bina formlarına sahip yapılar üzerinden incelenmiştir. Bu amaçla sıcak-nemli ve ılıman-kuru olmak üzere iki farklı iklim bölgesinden seçilen Antalya ve Elazığ illeri için, eşit taban alanına ve kare, dikdörtgen, L olmak üzere farklı formlara sahip konutların teras çatılı olduğu kabul edilerek soğutma yükleri hesaplanmıştır. Daha sonra aynı konut örneklerinin yeşil çatı uygulamasına sahip olduğu kabul edilerek de hesaplamalar yapılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Buna ek olarak, teras çatı uygulamasında bitki katman kalınlığının 5’er cm arttırılarak 5-50 cm arasında değiştiği durumlar incelenmiştir. Ayrıca enerji tüketimi açısından en avantajlı çatı ve duvar yapı elemanı birleşimini bulabilmek için, dıştan yalıtımlı ve sandviç duvar tipleri de hesaplamalarda değişken olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak yeşil çatı uygulamasının hem Elazığ hem de Antalya için, tüm bina formları ve duvar türlerine göre yapılan hesaplamalarda bina soğutma yükünü düşürdüğü tespit edilmiştir. Her iki il için de en düşük soğutma yükü kare form ve sandviç duvar uygulamalarında elde edilmiştir. Yeşil çatı uygulaması bina soğutma yüküne Antalya ili ve dıştan yalıtımlı duvar tipi dikkate alındığında %3,19 ile %8,88 arasında, sandviç duvar tipi dikkate alındığında ise %3,23 ile %8,96 arasında değişen oranlarda etki etmiştir. Bu değerler Elazığ ili ve dıştan yalıtımlı duvar tipi için %3,06 ile %8,49, sandviç duvar tipi için ise %3,16 ile %8,39 arasında elde edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda yeşil çatının bina soğutma yüküne etkisinin en fazla kare formlu ve sandviç duvar tipi kullanılan binalarda, en az L formlu ve dıştan yalıtımlı duvar tipi kullanılan binalarda olduğu ve yeşil çatı kullanımının Antalya ilinde soğutma yüküne etkisinin Elazığ iline göre daha fazla olduğu görülmüştür.Keywords
Yeşil çatı, soğutma yükü, bitki taşıyıcı katman kalınlığı, bina formu

Abstract

In this study, the effect of green roofs on the cooling load of the building is examined over the buildings with the same floor area but different building forms. For this purpose, the cooling loads were calculated for the Antalya and Elazığ provinces selected from two different climatic zones: hot-humid and temperate-dry, with equal floor space and square, rectangular and L-shaped houses with terrace roofs. Then, assuming that the same housing samples have green roof application, the calculations are made and the results obtained are compared. In addition, in cases where the plant layer thickness increased by 5 cm and changed between 5-50 cm in terrace roof application. In addition, externally insulated and sandwich wall types are used as variants in the calculations in order to find the most advantageous combination of roof and wall building elements in terms of energy consumption. As a result, it has been found that green roof application reduces building cooling load for both Elazığ and Antalya in all calculations made by building forms and wall types. The lowest cooling load for both provinces was obtained in square form and sandwich wall applications. The green roof application had an impact on the cooling load of the building between 3.19% and 8.88% considering the Antalya and externally insulated wall type, and between 3.23% and 8.96% when the sandwich wall type was considered. These values were obtained between 3.06% and 8.49% for Elazığ and externally insulated wall type, and between 3.16% and 8.39% for sandwich wall type. According to these data, it is seen that the effect of green roof on building cooling load is higher in square form and sandwich wall type buildings, at least L form and externally insulated wall type buildings and the effect of green roof usage on cooling load in Antalya province is more than Elazığ province.Keywords
Green roof, cooling load, plant carrier layer thickness, building form

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri