EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTASI OLAN BİREYLERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ
(THE ANXIETY LEVELS OF THE INDIVIDUALS WHO HAVE THE PATIENTS IN THE INTENSIVE CARE UNIT )

Author : Serpil Türkleş  Fadime Bilgin  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 240-253
Cite : Serpil Türkleş Fadime Bilgin, (2020). YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTASI OLAN BİREYLERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 240-253. Doi: 10.38063/ejons.230.
    


Summary

Amaç: Bu çalışma, yoğun bakım ünitesinde hastası olan bireylerin anksiyete düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel, Kardiovasküler Cerrahi ve Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde 1 Ekim 2016-1 Şubat 2017 tarihleri arasında, araştırmaya dahil etme kriterlerine uygun olan 117 hasta yakını oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, hastalara ve hasta yakınlarına yönelik “Kişisel Bilgi Formu”, “Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri” ile hastalara yönelik “Glasgow Koma Skalası” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, ortalama, standart sapma, yüzdelik, tek yönlü varyans analizi, tukey testi, bağımsız gruplarda t-testi ve pearson korelasyon kullanılmıştır. Bulgular: Yoğun bakım ünitesinde hastası olan bireylerin Durumluk Kaygı ölçeği puan ortalamaları 58,9±9,1 ve Sürekli Kaygı Ölçeği puan ortalamaları 46,9±8,8 bulunmuştur. Yoğun bakımda hastası olan bireylerin durumluk kaygı ve sürekli kaygı puan ortalamaları arasında pozitif yönlü, orta şiddetli ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yoğun bakım ünitesinde hastası olan bireylerin yaşı azaldıkça deneyimledikleri sürekli kaygının arttığı bulunmuştur. Hastanın Glasgow Koma Skalası puan ortalamaları azaldıkça bireylerin durumluk kaygılarının arttığı saptanmıştır. Çalışmaya katılan kadınların sürekli kaygı puan ortalamaları erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Geliri giderinden az olan bireylerin durumluk ve sürekli kaygıları anlamlı düzeyde en yüksek bulunmuştur. Yoğun bakım ünitesinde hastası olan bireylerin Yoğun Bakım Ünitesinde uyuyabileceği bir yer isteyenlerde istemeyenlere göre sürekli ve durumluk kaygı puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda; hasta yakınlarında anksiyeteye neden olan faktörler ve gereksinimleri konularında hemşireler tarafından eğitimler düzenlenmesi, duyarlılığının artırılmasına yönelik eğitim programlarının planlanması, hasta yakınlarının ziyaret saatini beklediği ortamın fiziksel olarak düzenlenmesi ve kendilerini ifade edebilecekleri bir bekleme odasının hazırlanması önerilmektedir.Keywords
Yoğun bakım ünitesi, hasta, hasta yakınları, anksiyete

Abstract

Aim: This study was conducted as a descriptive study to determine the anxiety levels of the individuals who have the patients in the intensive care unit. Material and Method: The sample of the study consisted of 117 patients who were in the Near East University Hospital General, Cardiovascular Surgery and Coronary Intensive Care Units between October 1, 2016 and February 2017, meeting the inclusion criteria. The data of the study were collected by using "Personal Information Form" for patients and their relatives, "State - Trait Anxiety Scale" for patient relatives and using the “Glasgow Coma Scale” for the patients. mean, standard deviation, percentile, One way anova test, tukey test, ındependent sample t-test and pearson correlation were used in the evaluation of the data. Results: The state anxiety scale mean scores of the patients with intensive care unit were 58.9±9.1 and the mean trait anxiety scale was 46.9±8.8. It was determined that there was a positive, moderate, and significant relationship between the state anxiety and trait anxiety mean scores of individuals with intensive care unit. In the intensive care unit, it was found that the anxious anxiety experienced by the individuals with the patient decreased as their age decreased. As the patient's Glasgow Coma Scale mean scores decreased, the individuals' state anxiety increased. The average trait anxiety scores of the women participating in the study were found to be significantly higher than the men. State and trait anxiety of individuals with lower income were found to be significantly higher. In those who want a place where the patients who have a patient in the intensive care unit can sleep in the Intensive Care Unit, the mean and state anxiety point averages were found to be significantly higher than those who did not. Conclusion: In line with the results, it is suggedted that arrange the trainings by the nurses on the factors and requirements that cause anxiety in the patients' relatives, planning of training programs to increase their sensitivity, physically regulating the environment that the patient's relatives are expected to visit and preparation of a waiting room where they can express themselves.Keywords
Intensive care unit, patient, patient relatives, anxiety

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri