EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGI DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
(DETERMINATION OF HEALTH PERCEPTION LEVELS AND EFFECTING FACTORS AMONG THE HEALTHCARE VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: A CROSS-SECTIONAL STUDY )

Author : HANİFİ DÜLGER  Ahmet SEVEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 254-265
Cite : HANİFİ DÜLGER Ahmet SEVEN, (2020). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGI DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 254-265. Doi: 10.38063/ejons.231.
    


Summary

Amaç: Bu çalışma, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlık algı düzeyleri ve etkileyen faktörlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal Metot: Çalışma, Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 510 sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencisiyle tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikleri içeren soru formu ve Sağlık Algısı Ölçeği (SAÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında; yüzdelik, ortalama, parametrik ve nonparametrik testler kullanılarak yapıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 20,09±1,89 olan öğrencilerin %76,7’si kadın, %65,1’i anadolu lisesi mezunu, %93,5’i çalışmıyor, %78,6’sı orta gelirli, %36,9’u çocukluğunu ilde geçirmiş ve %71,2’si çekirdek aile yapısına sahiptir. Öğrencilerin anne (%56,5) ve baba (%42,2) eğitim düzeylerinin ilköğretim olduğu belirlendi. Öğrencilerin çoğunluğu (%60,6) sağlık durumlarını iyi olarak tanımladıkları ve %88,2’sinin kronik veya uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığa sahip olmadıkları tespit edildi. Öğrencilerin SAÖ toplam puan ortalaması 51,42±6,87 olup (Min-Max; 22-72), alt boyut puan ortalamalarının sırasıyla 16,35±3,72 (kontrol merkezi), 11,29±1,96 (öz farkındalık), 12,66±3,18 (kesinlik) ve 11,11±2,24 (sağlığın önemi) olduğu görüldü. Mezun olunan lise, çalışma durumu, aile yapısı, anne ve baba eğitim düzeyleri ve kronik veya uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığa sahip olma durumlarının SAÖ toplam ve alt boyut puanlarını etkilemediği saptandı (p>0,05). Çalışmada SAÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları ile “yaş, cinsiyet, gelir durumu, çocukluğunu geçirdiği yer ve sağlık durumunu tanımlama” değişkenleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Çalışmada sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlık algı düzeylerinin orta olduğu, yaş, cinsiyet, gelir durumu, çocukluğunu geçirdiği yer ve sağlığını tanılama durumlarının öğrencilerin sağlık algı düzeylerini etkilediği görüldü.Keywords
Algı, Öğrenci, Sağlık

Abstract

Aim: This research aims to determine the health perception levels and the influencing factors among the healthcare vocational school students. Material Method: The descriptive and cross-sectional study was conducted with 510 students who were enrolled at the a healthcare vocational school and agreed to participate, from February to March 2018. The data were collected by using a questionnaire form for socio-demographic characteristics and the Health Perception Scale (HPS). Data analysis was carried out in the computer environment using parametric and non-parametric tests. Findings: Among the students who had the mean age of 20,09±1,89, 76,7% were female, 65,1% were Anatolian high school graduate, 93,5% were unemployed, 78,6% had middle income, 36,9% were grown up in a city and 71,2% had nuclear family. It was determined that the education levels of the students' mother (56.5%) and father (42.2%) were primary education. The majority of students (60.6%) defined their health status well and 88.2% did not have a chronic or long-term illness. The mean total HPS score of the students was 51,42±6,87 (min-max; 22-72), while their sub-dimension scores were 16,35±3,72 (control center), 11,29±1,96 (self awareness), 12,66±3,18 (precision), and 11,11±2,24 (importance of health). The variables on graduated high school, employment status, family structure, mother and father education levels and having a disease requiring chronic or long-term treatment did not affect the total and sub-dimension scores of HPS (p>0.05). There was a significant relationship in terms of the total and sub-dimension HPS scores in the variables of “age, gender, income status, where he/she spent his/her childhood and define health status” (p<0.05) Conclusion: It was found in the study that the levels of health perception of n healthcare vocational school students were moderate, and these levels were affected by the variables of age, gender, income status, where he/she spent his/her childhood and define health status.Keywords
Health, Perception, Student

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri