EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞLILIK İNANÇLARI VE YAŞLIYA YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ: ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA
(AN INVESTIGATION OF BELIEFS ABOUT OLD AGE AND ATTITUDES TOWARDS OLD PEOPLE: A MULTI-CENTERED STUDY )

Author : Yalçın KANBAY  Meryem FIRAT, Burcu DEMİR GÖKMEN, Şenay ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 266-278
Cite : Yalçın KANBAY Meryem FIRAT, Burcu DEMİR GÖKMEN, Şenay ÖZTÜRK, (2020). YAŞLILIK İNANÇLARI VE YAŞLIYA YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ: ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 266-278. Doi: 10.38063/ejons.232.
    


Summary

Amaç: Araştırma bireylerin yaşlılık inançları, yaşlıya yönelik tutumları ve etkileyen etmenlerin incelenmesi amacı ile tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Method: Araştırmanın evrenini 2018 yılında Kars, Artvin, Ağrı, Erzincan, Ardahan ve Iğdır il merkezinde yaşayan toplam 636.703 kişi oluşturmuştur. Toplam 1214 kişiye ulaşılmış ancak soru formlarına eksik cevaplar veren kişiler olması sebebi ile araştırmanın örneklemi 1144 kişiden oluşmuştur. Veri toplama aşamasında “Kişisel bilgi formu”,“Genya yaşlıya yönelik tutum ölçeği” ve “Lomaşen Yaşlılık İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Örneklemin Genya yaşlıya yönelik tutum ölçeği puan ortalaması ise 65.4 puan Lomaşen yaşlılık inanç ölçeği puan ortalaması ise 75.8 olarak belirlenmiştir. Cinsiyet, medeni durum ve yaşanılan yer yaşlıya yönelik tutumları değerlendirmede anlamlı bulunurken aile tipi anlamsız bulunmuştur. Yaşlılık inançları medeni duruma, aile tipine ve yaşanılan yere göre farklılık gösterirken cinsiyete göre değişim göstermemektedir. Genya yaşlıya yönelik tutum ölçeği yaş ile pozitif yönlü, eğitim durumu ile negatif yönlü ilişki göstermektedir. Lomaşen yaşlılık inanç ölçeği yaş ile pozitif yönlü, ekonomik durum ve eğitim durumu ile negatif yönlü anlamlı ilişki göstermektedir. Lomaşen yaşlılık inanç ölçeği ile Genya yaşlıya yönelik tutum ölçeği arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Sonuçlar: Bireylerin yaşlılık inançları ne kadar olumsuz ise yaşlıya yönelik tutumlarının da o kadar olumsuz olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Yaşlılık inançları, yaşlıya yönelik tutum

Abstract

Background: The study was designed as a descriptive study in order to investigate individuals’ beliefs about old age, attitudes towards old people, and factors affecting them. Methods: The population of the study consisted of a total of 636,703 people living in Kars, Artvin, Ağrı, Erzincan, Ardahan, and Iğdır city centers in 2018. A total of 1214 people were reached, but the sample of the study consisted of 1144 people because of the incomplete answers to the questionnaires. The “Personal information form,” “Genya Attitudes Towards Old People Scale,” and “Lomaşen Old Age Belief Scale” were used in the data collection stage. Results: The mean score of the Genya Attitudes Towards Old People Scale of the sample was 65.4, and the mean score of the Lomaşen Old Age Belief Scale was 75.8. Gender, marital status, and the place of residence were found to be significant in evaluating attitudes towards old people, but the family type was found to be insignificant. Beliefs about old age differ according to marital status, family type, and the place of residence, but not according to gender. The Genya Attitudes Towards Old People Scale shows a positive correlation with age and a negative correlation with educational status. The Lomaşen Old Age Belief Scale shows a positive correlation with age and a negative correlation with economic and educational status. A significant positive correlation was found between the Lomaşen Old Age Belief Scale and the Genya Attitudes Towards Old People Scale. Conclusions: It was concluded that the more negative the beliefs of individuals about old age are, the more negative their attitudes towards old people are.Keywords
Beliefs about old age, attitudes towards old people

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri