EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Toprağın bazı mikrobiyolojik özellikleri üzerine farklı tarımsal atıkların etkisi
(The effects of diffrent agricultural wastes on some microbiological properties of soil )

Author : Çiğdem Küçük  Nuran Şinşek  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 451-460
Cite : Çiğdem Küçük Nuran Şinşek, (2020). Toprağın bazı mikrobiyolojik özellikleri üzerine farklı tarımsal atıkların etkisi. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 451-460. Doi: 10.38063/ejons.247.
    


Summary

Tarımsal atıklar toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra mikrobiyolojik aktivitesini de etkilemektedir. Toprakların enzimatik aktivitesi önemli bir indikatör olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, bitki hasat atıkları ve tarımsal endüstri atıklarının toprağın bazı mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Denemede bitki hasat atıkları olarak; mercimek sapı, arpa sapı, çeltik sapı ve fıstık kabuğu ile tarımsal atık olarak melas ve peynir altı suyu kullanılmıştır. Atıklar 5 farklı dozda (%0, % 2.5, %5, %7.5 ve %10) topraklara uygulanmıştır. Farklı inkübasyon günlerinde (3, 7, 28, 126.gün ) topraklardan örnekler alınmıştır. Atıklar toprak ile karıştırıldıktan sonra tarla kapasitesine gelinceye kadar su eklenmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre yapılmıştır. İnkübasyon süresine bağlı olarak topraklardan örnekler alınmış, toprağın mikrobiyal biyomas karbon içeriği, dehidrogenaz, alkalin fosfataz, ß-glukosidaz ve üreaz enzim aktivitelerindeki değişimler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, atıkların toprağın mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkileri; uygulama dozları, atık çeşidi ve inkübasyon zamanına bağlı olarak farklılık göstermiştir. Tarımsal atıkların toprağa uygulanmaları, toprağın mikrobiyolojik özelliklerini kontrole göre önemli düzeyde arttırmıştır. Çalışmada, kullanılan tarımsal atıkların toprağın mikrobiyolojik aktivitesinin arttırılmasında etkili olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştırKeywords
Tarımsal atık, mikrobiyal biyomas karbon, toprak enzimi, toprak, inkübasyon zamanı

Abstract

Agricultural wastes affect the soil’s physcal and chemical properties as well as microbiological activity. Enzymatic activity of soils is considered as an important indicator. In this study, it is aimed to determine the effects of plant harvest residues and agricultural industrial wastes on some mivrobiological properties of soil. In the experiment, lentil stalk, barley stalk, paddy stalk and pistachio shell were used as plant harvest residues and whey and molasses were used as agricultural waste: The wastes were applied to the soil in 5 different doses (%0, % 2.5, %7, ve %10 ). The samples were taken from soils on different incubation days (3, 7, 28 and 126). After the wastes were mixed with soil, water was added until it was brought to field capacity. The experiment was carried out according to randomized plot design. The samples were taken from the soil depending on the incubation period, microbial biomass carbon content, dehydrogenase, alkaline phosphatase, ß-glucosidase and urease enzyme activities of soil were investigated. As a result of research, the effects, of wastes on the microbiological properties of the soils showed differences depending on application doses, waste type abd incubation time. The application of agricultural wastes to the soil significantly increased the microniological properties of the soil compared to the control. It was concluded that the agrşcultural wastes used in the study could be used effectively in increasing the microbiological activity of the soil.Keywords
Agriculltural wastes, microbial biomass carbon, soil enzyme, soil, incubation time

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri