EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bitlis İlindeki Bazı Doğal Kaynak Sularının Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri
(Microbiological And Physicochemical Characteristics of Some Natural Spring Waters in Bitlis, Turkey )

Author : Emrullah Urgan  İbrahim KOÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 370-386
Cite : Emrullah Urgan İbrahim KOÇ, (2020). Bitlis İlindeki Bazı Doğal Kaynak Sularının Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 370-386. Doi: 10.38063/ejons.252.
    


Summary

Bu çalışma, Bitlis İlinde insani tüketim amaçlı kullanılan doğal kaynak sularının bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini araştırma amacıyla yapılmıştır. Kaynaklardan alınan su örnekleri, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinin (25730, 17.02.2005) numune alma usullerine göre, belirlenen yedi istasyondan (Başhan, Papşin, Kanimiyan, Seyit Bulağı, Altunkalbur, Çam Sitesi ve Mezra su kaynakları) kurak (4 Eylül 2019) ve yağışlı (4 Mayıs 2020) dönemleri temsil edecek şekilde alınmış ve değerlendirilmiştir. Alınan numunelerin Escherichia coli, toplam koliform, Pseudomonas, Enterokok, 22 ile 37 °C’de koloni sayısı ve patojen mikrofungus sayısı gibi mikrobiyolojik parametrelerin yanısıra; pH, bulanıklık, tat, koku, renk, amonyum, nitrit, nitrat, alkalinite ve asidite gibi fizikokimyasal özelliklerine bakılmıştır. Mikrobiyolojik analizler için, membran-filtrasyon, yayma plaka ve dökme plak yöntemleri; fizikokimyasal analizler için standart tayin metotları kullanılmıştır. Sonuç olarak: Mikrobiyolojik parametreler açısından, Seyit Bulağı, Altunkalbur, Başhan ve Mezra kaynaklarının koliform bakteri yönünden; Başhan, Papşin, Mezra ve Seyit Bulağı kaynaklarının Enterokok yönünden; Seyit Bulağı, Altunkalbur, Başhan ile Mezra kaynaklarının 22 °C’de koloni sayısı yönünden ve bütün kaynakların Pseudomonas yönünden içme standartlarına uygun olmadığı görülmüştür. Fizikokimyasal parametreler açısından bu kaynakların, kullanıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Mikrobiyolojik parametrelerce kirlilik muhteva eden bu kaynakların periyodik olarak izlenmesi, kirlilik etmenlerinin engellenmesine yönelik iyileştirici çalışmaların yapılması ve bu konuda civar halkın bilgilendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.Keywords
Doğal Kaynak Suyu, Fizikokimyasal Su Kalitesi, Mikrobiyolojik Su Kalitesi, Bitlis

Abstract

This study was conducted to investigate some physicochemical and microbiological properties of natural spring waters used as drinking water source in Bitlis province, Turkey. Water samples were collected from seven different sources (including Başhan, Papşin, Kanimiyan, Seyit Bulağı, Altunkalbur, Çam Sitesi and Mezra Springs) on arid (September 4, 2019) and rainy (May 4, 2020) periods, according to the sampling method of the Regulation on Water for Human Consumption (25730, 17.02.2005). Several physicochemical and microbiological parameters (e.g., pH, turbidity, taste, odor, color, ammonium, nitrite, nitrate, alkalinity and acidity, total coliform, colony count at 22 and 37 oC, Escherichia coli, Pseudomonas, Enterococcus) were examined. Membrane-filtration, spread late and pour plate methods were executed to determine microbiological parameters. Additionally, physicochemical parameters were determined using standard determination methods. According to the analysis, Sources Seyit Bulağı, Mezra, Başhan and Altunkalbur springs, on the other hand, are unable to meet drinking standards due to coliform bacteria contamination. Moreover, Enterococcus bacteria were detected in Source Başhan, Papşin, Mezra and Seyit Bulağı spring. Also, it was observed that Seyit Bulağı, Altunkalbur, Başhan and Mezra sources are unable to meet drinking standards due to colony count at 22 °C. Additionally, all sources are unable to meet drinking standards due to Pseudomonas bacteria. In terms of physicochemical parameters, sources were found to be suitable for use. It is thought that periodic monitoring of these microbiologically polluted resources should be monitored, healing activities should be done to prevent pollution factors and the local people should be informed about this issue.Keywords
Natural Spring Water, Physicochemical Water Quality, Microbiological Water Quality, Bitlis

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri