EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMİPLEJİYE BAĞLI GELİŞEN ÜST EKSTREMİTE FLEKSÖR SPASTİSİTESİNDE ELEKTRİK STİMULASYONUN ETKİNLİĞİ: RANDOMİZE-KONTROLLÜ, TEK-KÖR ÇALIŞMA
(EFFECTIVENESS OF ELECTRICAL STIMULATION IN UPPER EXTREMITY FLEXOR SPASTICITY DEVELOPED IN PATİENTS WİTH HEMIPLEGIA: A RANDOMIZED-CONTROLLED, SINGLE BLİND TRİAL )

Author : Gökhan Başar    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 523-534
Cite : Gökhan Başar , (2020). HEMİPLEJİYE BAĞLI GELİŞEN ÜST EKSTREMİTE FLEKSÖR SPASTİSİTESİNDE ELEKTRİK STİMULASYONUN ETKİNLİĞİ: RANDOMİZE-KONTROLLÜ, TEK-KÖR ÇALIŞMA. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 523-534. Doi: 10.38063/ejons.272.
    


Summary

Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız hemipleji hastalarında gelişen üst ekstremitefleksörspastisitelerinde elektrik stimülasyonu tedavisinin spastisite, günlük yaşam aktiviteleri, üst ekstremite fonksiyonel durumu, eklem hareket açıklığı ve nörofizyolojik durum üzerine etkinliğini incelemektir. Çalışmaya Ocak 2005 ve Şubat 2006 tarihleri arasında hemipleji tanısı konmuş 52 hasta dahil edildi. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Grup 1(n=26) günde 2 kez 30’ar dakika 2 hafta boyunca haftada 4 gün elektirkstimülasyonu, eklem hareket açıklığı(EHA) ve germe egzersizleri verildi. Grup 2(n=26)’ye ise sadece egzersiz programı verildi. Tedavi öncesi, sonrası, tedaviden 2saat ve 6 saat sonra, taburculuk ve tedaviden 2 ay sonra görsel analog skala(VAS),ModifiyeAshworth Skalası(MAS),Fugl-Meyer(FM) skalası, ve Barthelindexi(BI) değerlendirmeleri yapıldı. Çalışmaya alınan toplam 52(N=52) hastadan 32’si kadın, 20’si erkekti. Grup 1(n=26) yaş ortalaması 58.54± 5.6, grup 2’nin yaş ortalaması 56.35± 5.6 idi. Çalışma öncesi her 2 grup arasında VAS, MAS, FM, BI ve brunstrom değerlendirmeleri arasında tedavi öncesinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. VAS değerlerinde taburculuk sırasında ve tedaviden 2 ay sonraki değerlendirmelerde istatistiksel olarak anlamlı artış mevcuttu. El bileği, dirsek ve metakarpafalangial eklemlerde fleksör ve ekstansör kaslarda tedaviden 2 ay sonrasındaEHAlarında istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler gözlendi. El bileği ve dirsek fleksörspastisitelerinde ise tedaviden sonrası ve 2. Saatte tedavi öncesine göre anlamlı düzelme gözlenmiştir. Sonuç olarak biz elektrik stimülasyonu tedavisini erken dönemde sadece spastisite üzerine etkili olması uzun dönemde ise ağrı ve EHA üzerine etkili olması sebebiyle üst ekstremitespastisitesi olan hemipelji hastalarında önermekteyiz.Keywords
Hemipleji ,spastisite ,elektrik stimülasyonu,

Abstract

Ouraim in thisstudywastoinvestigatetheeffectiveness of electricalstimulationtherapy on spasticity, daily life activities, upperextremityfunctionalstatus, range of motion, andneurophysiologicalstatus in upperlimbflexorspasticitydeveloped in hemiplegiapatients. Between January 2005 and February 2006, a total of 52 patients with the diagnosis of hemiplegia were included in the study.All patients were randomly divided into two groups. Group 1 (n=26) receivedtreatment of electricalstimulation 2 times a dayfor 30 minutes, 2 weeks, 4 days a week and range of motion(ROM)/stretchingexercises, Group 2 (n=26) received range of motion(ROM)/stretchingexercises for 2 weeks. Visual analog scale (VAS), ModifiedAshworthScale (MAS), Fugl-Meyer (FM) scale, andBarthelindexi (BI) wereevaluatedbefore, aftertreatment, 2 hoursand 6 hoursaftertreatment, duringdischargeand 2 monthsaftertreatment. Of the 52 (N = 52) patientsincluded in thestudy, 32 werefemaleand 20 weremale. Themeanage of group 1 (n = 26) was 58.54 ± 5.6, andthemeanage of group 2 was 56.35 ± 5.6. Therewasnostatisticallysignificantdifferencebetween VAS, MAS, FM, BI andbrunstromevaluationsbetweenthetwogroupsbeforethestudy. Therewas a statisticallysignificantincrease in VAS values duringdischargeand 2 monthsaftertreatment. Statisticallysignificantimprovementswereobserved in the EHA 2 monthsafterthetreatment of theflexorandextensormuscles in thewrist, elbowandmetacarpaphalangialjoints. Therewas a significantimprovement in wristandelbowflexorspasticityaftertreatmentand at 2 hourscomparedtopretreatment. Inconclusion, werecommendelectricalstimulation in hemipelgiapatientswithupperextremityspasticity, since it is effectiveonly on spasticity in theearlyperiodaftertreatment, and in thelongterm, it is effective on painand EHA.Keywords
Hemiplegia, spasticity, electricalstimulation

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri