EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUŞ İLİ KÖY TAVUKÇULUĞUNUN MEVCUT DURUM ANALİZİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(CURRENT SITUATION ANALYSIS, ITS PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF MUS VILLAGE POULTRY )

Author : ersin karakaya  HAKAN İNCİ, SUAT BARİK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 535-548
Cite : ersin karakaya HAKAN İNCİ, SUAT BARİK, (2020). MUŞ İLİ KÖY TAVUKÇULUĞUNUN MEVCUT DURUM ANALİZİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 535-548. Doi: 10.38063/ejons.276.
    


Summary

Bu çalışmada, Muş İli köy tavukçuluğu üretim biçiminin yapısı araştırılmış ve yetiştiricilerin sorunları belirlenerek daha ekonomik ve daha karlı bir üretim için öneriler sunulması hedeflenmiştir. Bu çalışmada, örnek populâsyonunu temsil edecek şekilde oransal örnekleme yöntemiyle seçilen köylerde üreticilerle yüz yüze yapılan anketler aracılığı ile üreticilerin sosyo-ekonomik durumları, barınak yapıları, bakım bilgileri ve üretici sorunları belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; işletmecilerin tamamının kooperatif üyesi olmadığı belirlenmiştir. İşletmelerin %88’inde tavukların dışarıdan yetiştiricilik yapan akraba ya da komşudan alındığı sonucu belirlenmiştir. Yetiştiricilerin büyük bir kısmının (%97,4) köy tavuğu yetiştirdiği belirlenmiştir. İşletmelerde kanatlı hayvan sayısının toplam hayvan sayısı içindeki oranı %58,9 olarak hesaplanmıştır. İşletmede bulunan tavuk ve horozların ırklarının büyük bir kısmının (%88) karışık köy sürüleri olduğu tespit edilmiştir. Yetiştiricilere göre köy tavukçuluğunun en önemli sorunları; %68,8 oranında hastalıklar, %9,2 oranında barınak yetersizliği ve %9,2 oranında ise yem maliyetleri olarak belirlenmiştir. Yetiştiriciler köy tavukçuluğunda en önemli gördükleri sorunun çözümü olarak, %40 oranında aşı desteği, %13 oranında barınak desteği oluşturmayı ve %11 oranında ise genel olarak devlet desteği seçeneklerini belirlemişlerdir. Sonuç olarak; Muş ili köy tavukçuluğunun geleneksel köy tavukçuluğu yapısında olduğu sonucu saptanmıştır. Özellikle hastalıklar, destekler, yem maliyeti ve pazarlama noktasında yetiştiricilerin önemli sorunları olduğu ve bu sorunlarının çözümü için gerekli strateji ve politikaların geliştirilmesinin gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. Bu araştırma, Muş ilinin köy tavukçuluğunun yapısını ortaya koyması ve daha sonra yapılacak olan çalışmalara kaynak teşkil etmesi bakımından önem taşımaktadır.Keywords
Muş ili, köy tavukçuluğu, bakım- besleme, sağlık-koruma, pazarlama

Abstract

This study was carried out to investigate the structure of Muş Province village poultry production style and to determine the problems of the breeders and to present suggestions for a more economical and more profitable production. In this study, the socio-economic conditions, shelter structures, maintenance information and producer problems of the producers were determined through face-to-face surveys with the producers in the villages selected by proportional sampling to represent the sample population. According to research findings; It was determined that all of the farmers were not members of the cooperative. In 88% of the farms, it was determined that the chickens were taken from the relatives or neighbors. It was determined that a large part of the breeders (97,4%) raised village chicken. The number of poultry is calculated as 58.9% in the total number of animals. It was determined that a large part of the breeds of chickens and roosters (88%) were mixed flocks of villages. According to breeders, the most important problems of backyard poultry; 68.8% of diseases, 9.2% of shelter deficiency and 9.2% of feed costs. The breeders identified the most important problem in village poultry as 40% vaccine support, 13% shelter support and 11% general government support options. As a result; it is determined that Muş province village poultry is in the structure of traditional village poultry. It is necessary to develop the strategies and policies necessary to solve the farmers' problems, especially in diseases, supports, feed costs and marketing. It can be considered that this research is great importance in terms of revealing the structure of the village poultry in Muş province and constituting the source for the work to be done thereafter.Keywords
Muş, village poultry, management- feding, health protection, marketing

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri