EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NE BAŞVURAN AİLELERİN DENTAL AVULSİYON VE TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
( EVALUATION OF KNOWLEDGE LEVELS ABOUT DENTAL AVULSION AND TREATMENT OF FAMILIES WHO HAVE APPLIED TO DİCLE UNIVERSITY )

Author : Simge Gümüş  Elif Pınar BAKIR, Şeyhmus BAKIR, Samican Ünal, Mustafa Orkun Ertuğrul  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 808-816
Cite : Simge Gümüş Elif Pınar BAKIR, Şeyhmus BAKIR, Samican Ünal, Mustafa Orkun Ertuğrul, (2020). DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NE BAŞVURAN AİLELERİN DENTAL AVULSİYON VE TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 16, p. 808-816. Doi: 10.38063/ejons.277.
    


Summary

Amaç: Dental travmalar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıklıkla görülen ağız ve diş sağlığı problemlerinden biridir. Bu tip yaralanmalarda en çok daimi üst santral dişlerin etkilendiği görülmektedir. Travmatik diş yaralanmaları arasında en kötü prognoza sahip olan avülsiyon yaralanmaları, dişin travma sonucu alveol soketinden tamamen çıkması durumudur ve diş travmalarının yaklaşık %7.6’sını oluşturmaktadır. Planladığımız bu çalışmada, travmatik dental yaralanmalardan avülsiyon durumu karşısında, Diyarbakır ilindeki ebeveynlerin bilgi düzeyleri ve ilk müdahaleye yönelik yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma için Diyarbakır’da ikamet eden, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran ebeveynler arasından rastgele örneklem yöntemiyle seçilen, toplamda üç yüz gönüllü üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılara on altı soru ve üç bölümden oluşan bir veri toplama anketi uygulandı. İlk bölümde katılımcı ebeveynin kişisel bilgileri, ikinci bölümde durum karşısında kişisel tecrübeleri, üçüncü bölümde ise avülsiyon durumu karşısındaki tutumları sorgulandı. Alınan cevaplar yüzde olarak hesaplandı. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında bağımsız grupların karşılaştırılması için Student t-testi, bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken ise; Ki Kare testinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda, katılımcıların önemli bölümünün diş yaralanmalarıyla ilgili eğitim almadıkları görülmüştür. Ebeveynler avülse bir dişin acilen yerine yerleştirilmesi gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna varılmıştır. Ebeveynlerin, avülse bir dişi temizleme esnasında nelere dikkat edeceklerini bilmedikleri tespit edilmiştir. Katılımcı ebeveynlerin %54.3’ü, avülse bir dişi yerine yerleştiremeyeceğini belirtmiştir. Yaş değişkeni bazı sorulara verilen cevapları etkilerken, cinsiyet değişkeni etkili olmamıştır. Sonuç: : Ebeveynlerin diş avülsiyonu ve acil tedavi prosedürleri hakkında yeterli ilk yardım bilgisine sahip olmadıkları değerlendirilmiştir. Travmatik diş yaralanmalarının, genel ilk yardım bilgisi konularına dahil edilmesi ve daha yüksek sayıda ebeveyne ulaşması gerektiğini önermekteyiz.Keywords
Dental travma, avülsiyon tedavisi, acil müdahale

Abstract

Aim: Dental trauma is one of the oral and dental health problems frequently seen in the Southeastern Anatolia Region. It is seen that permanent upper central teeth are mostly affected in this type of injury. Avulsion injuries, which have the worst prognosis among traumatic dental injuries, are the state of the tooth coming out of the alveolar socket as a result of trauma and constitutes about 7.6% of dental traumas. In this study, we planned to evaluate the parents' knowledge levels and their approaches to first intervention in the face of traumatic dental injuries, avulsion status. Method: For this study, a total of three hundred volunteers who were residing in Diyarbakır, who were applied to Dicle University Faculty of Dentistry, were selected by random sampling method. A data collection questionnaire consisting of sixteen questions and three parts was applied to the participants. In the first part, the personal information of the participating parents, in the second part, their personal experiences against the situation, and in the third part, their attitudes towards the status of avulsion were questioned. The answers were calculated as a percentage. Student t-test for comparison of independent groups at the stage of data evaluation, while examining the relationships between independent variables; Chi Square test was used. Results: As a result of the research, it was seen that a significant part of the participants did not receive training on dental injuries. It was concluded that the parents did not have sufficient information that a tooth should be placed urgently in the avulsa. It was determined that parents did not know what to pay attention to when cleaning a tooth in the avullos. 54.3% of the participant parents stated that they could not replace a tooth in the avulse. While the age variable affects the answers given to some questions, the gender variable was not effective. It was evaluated that parents did not have sufficient first aid knowledge about dental avulsion and emergency treatment procedures. We suggest that traumatic dental injuries should be included in general first aid information issues and reach a higher number of parents.Keywords
Dental trauma, treatment of avulsion, emergency treatment

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri