EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sternoklaviküler Eklem Bozukluklarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
(Evaluation Of Sternoclavicular Joint Disorders: A Single Center Experience )

Author : sibel mutlu  Tansel Mutlu  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 583-593
Cite : sibel mutlu Tansel Mutlu, (2020). Sternoklaviküler Eklem Bozukluklarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 583-593. Doi: 10.38063/ejons.287.
    


Summary

Amaç: Sternoklaviküler eklem (SCJ) üst ekstremite ve gövde arasındaki tek sinovyal eklemdir. Kolun hemen hemen her hareketinde rol oynayan bir eklem olduğu için en yaygın kullanılan eklemlerden biridir. SCJ patolojileri tıbbi literatürde nadiren bildirildiğinden, bu eklemin bozukluklarına nispeten az dikkat edilir. Sternoklaviküler eklem bozukluklarına odaklanan sınırlı literatüre katkıda bulunmak amacıyla sternoklaviküler eklem hastalıkları karakteristikleri, klinik seyiri ve radyolojik ve laboratuvar bulguları açısından araştırıldı. Yöntemler: Bu çalışma Mart 2013 ve Eylül 2019 tarihleri ??arasında SCJ şikayeti olan 75 hasta dahil edildi. Tüm hastalar fizik muayene, radyolojik ve laboratuvar tetkikleri ile değerlendirildi. Tanının fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile konulamadığı durumlarda biyopsiler yapıldı. Hastaların ağrı seviyesini değerlendirmek için görsel analog skala (VAS) skorları kullanıldı ve fonksiyonel sonuçlar tedaviden önce ve sonra Rockwood skalası kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubu ortalama yaşı 53.12 ± 8.50 olan 75 hastadan (59 kadın ve 16 erkek) oluştu. Hastalar 3 gruba ayrıldı: (i) Travmaya bağlı SCJ patolojileri, (ii) Sistemik hastalıklara bağlı SCJ patolojileri ve (iii) SCJ'nin primer patolojileri. Birinci grupta 8 (% 10.7) hasta, ikinci grupta 9 (% 12) (3 romatoid artrit, RA; 1 sistemik lupus eritematozus, SLE; 1 diyabet ve 1 septik artrit) ve üçüncü grupta 58 (% 77.3)hasta vardı. Tedaviden sonra VAS skorlarında belirgin azalma ve Rockwood Derecelendirme Ölçeği skorlarında anlamlı artış vardı. Sonuç: Hastaların çoğunda, herhangi bir spesifik hastalık ile açıklanamayan eklemde enfeksiyöz olmayan şişme ve / veya ağrı, klinik görünümü vardı. Bu hastaların tedavisinde uygun dinlenme veKeywords
Sternoklaviküler eklem, sternoklaviküler şişlik, artralji, Rockwood Derecelendirme skalası

Abstract

ABSTRACT Objective: The sternoclavicular joint (SCJ) is the sole synovial articulation between the upper extremity and the trunk. It is one of the most commonly used joints since it is a joint that plays a role in almost every movement of the arm. Since SCJ pathologies are rarely reported in the medical literature, relatively little attention is paid to the disorders of this joint. Sternoclavicular joint disorders were investigated with regard to characteristics, clinical course, and radiological and laboratory findings in order to contribute to the limited literature focusing on disorders of the SCJ. Methods: This study conducted between March 2013 and September 2019 including 75 patients with SCJ complaints. All patients were evaluated through physical examinations and radiological and laboratory investigations. In cases where diagnosis was difficult, biopsies were performed. Visual analog scale (VAS) scores were used to assess the pain level of patients and functional results were evaluated using the Rockwood scale before and after the treatment. Results: The study group consisted of 75 patients (59 females and 16 males) with a mean age of 53.12 ± 8.50 years. Patients were divided into 3 groups: (i) SCJ pathologies due to trauma, (ii) SCJ pathologies due to systemic diseases, and (iii) primary pathologies of SCJ. There were 8 (10.7%) patients in the first group, 9 (12%) in the second group (3 rheumatoid arthritis, RA; 1 systemic lupus erythematosus, SLE; 1 diabetes, and 1 septic arthritis) and 58 (77.3%) patients in the third group. There was a significant decrease in VAS scores and a significant increase in Rockwood Rating Scale scores after treatment. Conclusion: Most of the patients had a clinical presentation of non-infectious swelling and/or pain in the joint that could not be explained by any specific disease. Appropriate resting and NSAIDs are usually sufficient in the treatment of these patients.Keywords
Sternoclavicular joint, sternoclavicular swelling, arthralgia, Rockwood Rating Scale

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri