EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOVİD-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK ALGI VE DUYGULARIN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PERCEPTIONS AND EMOTIONS FOR THE COVID-19 PANDEMIC )

Author : Güzel Nur ARAS  Burcu DEMİR GÖKMEN, Ayşe Berivan BAKAN, Güzel Nur ARAS  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 614-624
Cite : Güzel Nur ARAS Burcu DEMİR GÖKMEN, Ayşe Berivan BAKAN, Güzel Nur ARAS, (2020). KOVİD-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK ALGI VE DUYGULARIN İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 614-624. Doi: 10.38063/ejons.291.
    


Summary

Giriş ve Amaç: Dünyada Kovıd-19 pandemisi ; milyonlarca kişiyi etkiledi ve etkilemeye devam etmektedir. Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilen ilk vakanın ardından birçok tedbir alındı. Ancak Kovid-19 hızlı ve kolay bulaşmasıyla birlikte ölümcül olmasından ötürü insanlar tarafından önemli bir sağlık tehdidi olarak algılanmaktadır. Kovid-19 pandemisinin belirsizliği, alınan önlemlerin sınırlılığı, alışılagelen yaşam tarzının değişmesi insanların algılarını ve duygularını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin pandemiye yönelik görüş, inanç ve algılarıyla birlikte pandeminin duygularını nasıl etkilendiğini incelemek için yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte tasarlanmış olan bu çalışma, Türkiye’nin doğusunda yer alan bir üniversitede Mayıs - Haziran 2020 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırma sağlıkla ilgili bölümlerde eğitim almakta olan 461 öğrenci ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu, Kovid-19 Pandemisine Yönelik Algı Anketi ve Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.72±2.04 yıl ve %73.3’ünün kadın olduğu saptandı. Öğrencilerin %96.5’inin pandemi ile ilgili gelişmeleri takip ettiği belirlendi. Öğrencilerin Pozitif Duygu puan ortalamasının 25.57 ± 7.90 ve Negatif Duygu puan ortalamasının 25.69 ± 7.92 olduğu saptandı. Öğrencilerin %66.2’si her an hastalanabileceğini, %79.8’i sürecin duygusal durumu etkilediğini, %79.8’i Kovid-19’un tehlikeli olduğunu ifade etmiştir. Sonuç ve öneriler: Çalışma sonuçlarına göre, öğrencilerin Kovid-19 sürecini doğru değerlendirdikleri ve algılarının yüksek olduğu belirlendi. Negatif ve Pozitif duygu puan ortalamalarının farklı olmadığı saptandı. Benzer çalışmaların farklı gruplarda yapılması önerilmektedir.Keywords
Kovid-19, Algı, Duygu, Öğrenci.

Abstract

ABSTRACT Introduction and Purpose: The Covıd-19 outbreak in the world; it has affected and continues to affect millions of people. Many measures were taken after the first case was detected in our country on March 11, 2020. However, covid-19 is perceived as a major health threat by humans due to its rapid and easy transmission, which is fatal. The uncertainty of the Covid-19 process, the limitations of the measures taken, the change in the usual lifestyle affect symbiotes and feelings of people. The aim of this study was to examine how students are affected by their feelings along with their views, beliefs and perceptions of the epidemic. Methods: This study, designed in an identifying type, was conducted between May and June 2020 at a university in eastern Turkey. The research was conducted with 461 students studying in health-related departments. Introductory Information Form, Covid-19 Pandemic Perception Survey and Positive and Negative Emotion Scale were used in the collection of data. Results: The average age of the students who participated in the study was 20.72±2.04 years and 73.3% were female. It was determined that 96.5% of students followed developments related to pandemics. The students' positive emotion score average was 25.57 ± 7.90 and the negative emotion score average was 25.69 ± 7.92. 66.2% of students said they could get sick at any time, 79.8% said the process affected emotional state, and 79.8% said covid-19 was dangerous. Conclusion: According to the results of the study, it was determined that the students evaluated the Covid-19 process correctly and had high perceptions. Negative and Positive emotion score averages were found to be no different. It is recommended that similar studies be carried out in different groups.Keywords
Covid-19, Perception, Emotion, Student.

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri