EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİNA MODELİNDEKİ KÜTLE DEĞİŞİMİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MASS CHANGE ON THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE BUILDING MODEL WITH NUMERICAL AND EXPERIMENTAL METHODS )

Author : fevzi çakmak bolat  Mustafa Ergün  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 674-686
Cite : fevzi çakmak bolat Mustafa Ergün, (2020). BİNA MODELİNDEKİ KÜTLE DEĞİŞİMİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 674-686. Doi: 10.38063/ejons.313.
    


Summary

Yapı üzerindeki sabit ve hareketli yükler yapının farklı dinamik davranışlara girmesine neden olmaktadır. Bu hareketleri sınırlamak için farklı yöntemler mevcut olmakla birlikte pasif kütle eklemek yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisidir. Eklenen bu kütle yapının dinamik karakteristikleri üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Kütlenin artması yapının doğal frekansını ve modal ivme genliklerini azaltırken yapıya gelen deprem yüklerinin artmasına neden olmaktadır. İvme genliklerinin azalması yapının dinamik davranışı üzerinde olumlu bir etkiye neden olmasına rağmen frekansın azalması yapının rezonansa girme olasılığını artırabilir. Bunun yanında yapıya gelen deprem yüklerinin artması hem iç kuvvetlerin hem de kat ötelenmelerinin artmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, yapının dinamik davranışını her üç durum açısından güvenli bölgede oluşmasını sağlayan en uygun kütle değerinin (optimum kütle) sağlanması zorunlu hale gelmektedir. Bu çalışmada, kütle değişimi sonucunda dinamik karakteristikler üzerinde oluşan etki sayısal ve deneysel yöntemlerle hesaplanmıştır. Çalışma süresince dört katlı bir bina modeli üzerinde gerçekleştirilen sayısal ve deneysel çalışmalar neticesinde elde edilen bulgular ve sonuçlar ilerleyen bölümlerde karşılaştırmalı olarak tablo ve grafikler yardımıyla sunulmuştur.Keywords
Bina Titreşimleri, Modal Analiz, Titreşim Sönümleme

Abstract

Fixed and mobile loads on the structure cause the structure to behave differently. Although there are different methods to limit these movements, adding passive mass is one of the commonly used methods. It is a known fact that this added mass has a significant effect on the dynamic characteristics of the structure. Increasing the mass decreases the natural frequency of the building and the amplitude of the modal acceleration, while the earthquake loads coming to the structure increase. Although the decrease in acceleration amplitudes causes a positive effect on the dynamic behavior of the structure, the decrease in frequency may increase the probability of the structure to resonate. In addition, the increase in earthquake loads on the structure causes an increase in both internal forces and floor shifts. As a result, it becomes imperative to provide the optimum mass value (optimum mass), which ensures the dynamic behavior of the structure to occur in a safe zone for all three situations. In this study, the effect on the dynamic characteristics as a result of mass change was calculated by numerical and experimental methods. The findings and results obtained as a result of the numerical and experimental studies carried out on a four-storey building model during the study were presented comparatively with the help of tables and graphics.Keywords
Building Vibrations, Modal Analysis, Vibrations Suppression

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri