EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖĞÜS CERRAHİSİ ALANINDA GÖREV YAPAN DOKTORLARIN COVID-19 PANDEMİSİ ÖNCESİ VE PANDEMİ SÜRECİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF PERCEIVED STRESS LEVEL OF PHYSICIANS IN THE FIELD OF THORACIC SURGERY BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIA IN TERMS OF SOME VARIABLES )

Author : Melike Özer keskin  Özgür Ömer YILDIZ, Kubilay İNAN, Esma AKSAKAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 770-784
Cite : Melike Özer keskin Özgür Ömer YILDIZ, Kubilay İNAN, Esma AKSAKAL , (2020). GÖĞÜS CERRAHİSİ ALANINDA GÖREV YAPAN DOKTORLARIN COVID-19 PANDEMİSİ ÖNCESİ VE PANDEMİ SÜRECİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 770-784. Doi: 10.38063/ejons.334.
    


Summary

Stres günümüzde yaşanan temel sorunların başında gelmektedir. İnsanların belirli baskı ve sınırlama durumlarında, bu durumlara yönelik göstermiş oldukları davranışlar stres olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada göğüs cerrahisi alanında çalışan asistan hekim, uzman hekim ve öğretim üyesi doktorların COVID-19 pandemisi öncesi ve pandemi sürecinde algıladıkları stres düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada göğüs cerrahisi alanında çalışan doktorların algılanan stres düzeyleri; cinsiyet, medeni durum, görev yaptığı pozisyon, deneyim, çalıştığı kurumdan memnuniyet ve aylık gelir düzeyi gibi değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilen doktorlar ile yürütülmüştür. Araştırmaya farklı hastanelerden 23 kadın (%34,8), 43 erkek (%65,2) olmak üzere toplam 66 asistan hekim, uzman hekim ve öğretim üyesi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmada anket yöntemi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada Cohen, Kamarc ve Mermelstein (1983) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye uyarlanması Eskin ve ark. (2013) tarafından yapılan ve insanların yaşamlarında karşılaştıkları bazı olumsuz durumlarda ne kadar stresli oldukları ile ilgili algılarını ölçmek amacıyla tasarlanan Algılanan Stres Ölçeği kullanılmıştır. Doktorlara demografik bilgileri ve Algılanan Stres Ölçeği online formatta hazırlanarak ulaştırılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ise telefon aracılığıyla veya yüz yüze yapılmıştır. Göğüs cerrahisinde görev alan doktorların COVID-19 pandemisi öncesi çalışma ortamlarından memnuniyet durumları %89,2 iken memnuniyet oranı pandemi sürecinde %69 olarak tespit edilmiştir. Her iki döneme ait memnuniyet oranlarındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yapılan analizler doktorların COVID-19 pandemisi öncesi ve pandemi sürecinde algılanan stres toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymuştur. Algılanan stres düzeylerinin COVID-19 pandemisi öncesi ve pandemi sürecinde çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde pandemi sürecinde çalıştığı kurumdan memnun olan ve olmayan doktorların algılanan stres düzeylerinin istatistiksel açıdan önemli bir düzeyde farklılık gösterdiği görülmüştür. Yapılan lojistik regresyon analizi sonuçları çalışma yeri memnuniyeti ile ölçekte yer alan hayatta önemli şeyleri kontrol edememe (2.soru), sinirli ve stresli hissetme sıklığı (3. soru), herşeyin yolunda gittiğini hissetme (7. soru) ve yapılması gerekenlerle başa çıkma durumları (8. soru) ile ilgili sorulara verilen cevapların istatistiksel olarak pandemi öncesi ve pandemi döneminde farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur.Keywords
Algılanan Stres, Göğüs Cerrahisi, Doktor, Algılanan Stres Ölçeği, COCID-19

Abstract

Stress is one of the main problems experienced today. The behaviors that people show in these situations of pressure and limitation are defined as stress. In this study, the perceived stress levels of the assistant physician, specialist physician and faculty physicians working in the field of thoracic surgery before and during the pandemic period of COVID-19 were determined. In addition, the perceived stress levels of doctors working in the field of thoracic surgery were examined in terms of variables such as gender, marital status, job position, experience, satisfaction with the institution and monthly income level. The research was carried out with the doctors selected by the probability random sampling method. A total of 66 assistant physicians, specialist physicians and academic staff, 23 women (34.8%), 43 men (65.2%) from different hospitals participated in the study. Questionnaire method and semi-structured interview technique were used in the research as data collection tools. In the research, The Perceived Stress Scale, which is developed by Cohen, Kamarc and Mermelstein (1983) and adapted to Turkish by Eskin et al (2013), designed to measure the perception of how stressful they are in some negative situations that people face in their lives was used. Demographic information and Perceived Stress Scale were prepared and delivered to physicians in an online format. Semi-structured interviews were made by phone or face-to-face. While the satisfaction rate of the physicians involved in thoracic surgery from the working environments before the COVID-19 pandemic and the pandemic process were 89.2%and 69%, respectively. This difference in satisfaction rates for both periods was statistically significant. The analysis revealed that there was no statistically significant difference between the total scores of the perceived stress before the COVID-19 pandemic and during the pandemic period. When the perceived stress levels differed according to various variables before and during the COVID-19 pandemic process, it was seen that the perceived stress levels of the physicians who were satisfied and not satisfied with the institution they worked in the pandemic process differed significantly. The results of the logistic regression analysis carried out were the satisfaction of the workplace, the inability to control the important things in the life of the scale (question 2), the frequency of feeling nervous and stressed (question 3), the feeling that everything went well (question 7) and the situations to deal with the things to be done (8th question) showed that the answers given to the questions differ statistically according to the periods.Keywords
Perceived Stress, Thoracic Surgery, Doctor, Perceived Stress Scale, COVID-19

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri