EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADINLARDA PELVİK TABAN KAS GÜCÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
(IDENTIFICATION OF THE FACTORS AFFECTING PELVIC FLOOR MUSCLE STRENGTH IN WOMEN )

Author : suzan onur yaman   Suzan ONUR YAMAN, Semra EROĞLU, Nazan KARAHAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 826-837
Cite : suzan onur yaman Suzan ONUR YAMAN, Semra EROĞLU, Nazan KARAHAN, (2020). KADINLARDA PELVİK TABAN KAS GÜCÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 16, p. 826-837. Doi: 10.38063/ejons.335.
    


Summary

Pelvik taban kasları değişen şartlara karşı gerginliklerini ayarlayarak pelvik organlara dinamik bir destek sağlarken, birtakım mekanik, hormonal ve nöral faktörlerin etkisi ile bu kasların kuvveti zamanla azalmakta ve destekleyici fonksiyonları bozulmaktadır. Bu araştırmanın amacı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniği’ne herhangi bir nedenle başvuran ve gebe olmayan kadınların pelvik taban kas kuvvetinin perinometre cihazı ile ölçülerek, pelvik taban kas kuvvetini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu araştırma tarama yöntemi tiptedir. Örneklem seçiminde tabakalı küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 20-77 yaş arası 516 kadın dahil edilmiştir. Veriler 01 Haziran 2017-18 tarihleri arasında toplanmış ve analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada pelvik taban kas kuvveti ortalama 11.6±5.9 cmH2O olarak bulunmuştur. Kadınların beden kitle indeksleri, yaşları, eğitim durumları, yaşadıkları yer, çalışma durumları, ilk doğum yaşları, doğum yöntemleri, menopoz durumları ve gebelikten korunma yöntemleri ile pelvik taban kas kuvvetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar tespit edilmiştir. Sonuç olarak, sağlık personelleri pelvik taban kas kuvvetini olumsuz yönde etkileyen risk faktörleri ile ilgili olarak bilgilendirilmeli ve pelvik taban kas kuvvetini güçlendirmeye yönelik egzersiz programlarına katılımları teşvik edilmeli; kadınları pelvik taban kas kuvveti ile ilgili bilgilendirmeleri ve eğitmeleri sağlanmalıdır.Keywords
pelvik taban, perineometre, menopoz, yaş, çalışma durumu, doğum yöntemi

Abstract

Providing dynamic support to the pelvic organs by adjusting their tension against changing conditions, the pelvic floor muscles lose their strength over time and their supporting functions decline as a result of the effects of certain mechanical, hormonal and neural factors. This study aims to determine the factors affecting pelvic floor muscle strength by measuring the pelvic floor muscle strength of the non-pregnant women who consulted the Karabuk University Training and Research Hospital Gynecology Outpatient Clinic for any reason. This study involved a screening method. Stratified sampling was used as the sampling method. 516 women aged 20-77 participated in the study. The data were collected between 01 June 2017-2018 and the chi-squared test was used in the analysis. In the study, pelvic floor muscle strength was found to be 11.6±5.9 cmH2O on average. Statistically significant results were found between the pelvic floor muscle strength in women and their data of body mass index, age, educational status, place of residence, employment status, age of first pregnancy, delivery method, menopausal condition and contraceptive method. As a result, it can be said that healthcare professionals should be informed about the risk factors adversely affecting pelvic floor muscle strength and their participation in exercise programs on this matter should be encouraged. Women should also be provided with information and training on pelvic floor muscle strength.Keywords
pelvic floor, perineometer, menopause, age, working status, delivery method_

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri