EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The risk factors of early readmissions in COPD Exacerbations
(The risk factors of early readmissions in COPD Exacerbations )

Author : efraim güzel  Ali KOCABAS, Oya BAYDAR, İsmail Hanta, Ezgi OZYILMAZ, Sedat KULECİ, Yasemin SAYGIDEGER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 923-941
Cite : efraim güzel Ali KOCABAS, Oya BAYDAR, İsmail Hanta, Ezgi OZYILMAZ, Sedat KULECİ, Yasemin SAYGIDEGER, (2020). The risk factors of early readmissions in COPD Exacerbations. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 16, p. 923-941. Doi: 10.38063/ejons.357.
    


Summary

Giriş ve Amaç: KOAH alevlenmelerinde hastaneye yatan hastalarda taburculuk sonrası yeniden hastaneye başvuru ve sık yatışların sağ kalımı kısalttığı bilinmektedir. Bu çalışmada, KOAH alevlenmesi nedeni ile hastaneden taburculuk sonrası ilk bir ay içerisinde tekrar KOAH alevlenmesi nedeniyle yatırılan hastalarda “erken dönemde yeniden yatış” ile ilişkili risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Eylül 2015 ile Şubat 2016 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları servisinde KOAH alevlenme nedeni ile yatan 54 hastadan taburculuk sonrası ilk bir ay içerisinde KOAH alevlenme nedeni ile yeniden hastaneye yatırılan hastalarda, yeniden hastaneye yatışa yol açan nedenler araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan 54 hastadan 13’ünün (%24,1) taburculuk sonrası ilk bir ay içerisinde yeniden hastaneye yattığı tespit edilmiştir. Çalışmamızdaki hastaların yaş ortalaması 64,24±9,95 idi ve %84,6’sını erkekler oluşturmaktaydı. Erken yeniden yatış olan grupta yaş ortalaması daha ileri görünmesine rağmen bu farklılık anlamlı boyutlarda değildi(p>0,05). Charlson komorbidite indeksi ile akciğer kanseri, orta-ağır böbrek hastalığı, metastatik solid tümör varlığı, WBC seviyeleri ve düşük sosyoekonomik seviyenin erken yeniden yatış olan grupta anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (sırasıyla P=0,029, P=0,012, P=0,015, P=0,024, P=0,019 ve P=0,057). Ayrıca postbronkodilatör FEV1/FVC’nin de erken yeniden yatış olan grupta anlamlı derecede daha düşük olduğu bulundu. Çoklu değişkenli regresyon analizi ile; taburculuk sonrası ilk 30 günde yeniden hastaneye yatış için önemli olan risk faktörleri Vücut Kitle İndeksi ve Charlson komorbidite indeks skoru olarak bulunmuştur. Bakılan diğer parametrelerde anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır. Sonuç: Biz bu çalışmamızda erken yeniden yatış riskini artıran nedenleri; komorbiditeler, serum WBC sayısı ve sosyoekonomik faktörler olarak tespit ettik. Hastalık ağırlığı gibi diğer olası risk faktörlerinin tespit edilememesinin ana nedenleri olarak; hasta sayısının azlığı ve çalışmanın kısa süreli olması olarak düşünülmüştür. Bu nedenle konunun daha geniş bir hasta grubunda çalışılmasına gereksinim vardır.Keywords
yeniden hastaneye başvuru, KOAH, KOAH alevlenme, risk faktörleri

Abstract

Background and Objective: It is known that hospital readmissions and frequent hospitalizations in hospitalized patients in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) exacerbations shorten the survival. In this study, it was aimed to investigate the risk factors associated with “early readmission” in patients hospitalized for exacerbation of COPD within the first month after discharge from the hospital due to COPD exacerbation. Materials and Methods: In this study, 54 patients hospitalized due to COPD exacerbation in Chest Diseases Department of Cukurova University Faculty of Medicine Balcali Hospital between September 2015 and February 2016 enrolled and the risk factors for readmission within the first month after discharge is evaluated. Results: It was determined that 13 of 54 patients (24.1%) who participated in the study were readmissioned within the first month after discharge. The mean age of the patients in our study was 64.24 ± 9.95 and 84.6% of them were men. Although the mean age seemed to be more advanced in the early readmission group, this difference was not statistically significant (p> 0.05). The Charlson comorbidity index, lung cancer, moderate-severe kidney disease, presence of metastatic solid tumor, White Blood Cells (WBC) levels and low socioeconomic level were found to be significantly higher in the early readmission group (P = 0.029, P = 0.012, P = 0.015, P = 0.024, P, = 0.019 and P = 0.057 respectively). In addition, it was found that postbronchodilator Forced Expiratory Volume in first second / Forced Vital Capacity (FEV1 / FVC) was significantly lower in the group with early readmission. With multivariate regression analysis; the risk factors for readmission in the first 30 days after discharge were found as body mass index (BMI) and Charlson comorbidity index score, the other parameters could not reach the statistical significance. Conclusion: In this study, we determined the risk factors that increase the risk of early re-hospitalization were comorbidities, serum WBC count and socioeconomic factors.Keywords
readmissions, COPD, COPD exacerbation, risk factors

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri