EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI
(NURSING STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE ELDERLY DISCRIMINATION )

Author : Serpil Türkleş  Gizem Düzenli  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 942-953
Cite : Serpil Türkleş Gizem Düzenli, (2020). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 16, p. 942-953. Doi: 10.38063/ejons.358.
    


Summary

Arkaplan/Amaç: Dünya’da yaşlı nüfusun artmasıyla, yaşlı bireylere sunulacak hizmet gereksinimide artmaktadır ve bu alanlarda bakım verecek kişilere ihtiyaç artmaktadır. Hemşireler yaşlıların bakım gereksinimlerini karşılamada en önemli sağlık profesyonelleridir. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumunun belirlenmesi yaşlı bakımı konusunda eğitiminin planlanması ve düzenlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çalışma hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini 2016-2017 güz döneminde Kıbrıs’ta bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 314 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş raporlu veya devamsızlığı olmayan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan 287 öğrenci örnekleme alınmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, frekans, yüzde dağılımları, Kolmogorov-Smirnov testi, bağımsız örneklem t testi, Anova ve Tukey testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği alt boyutları puan ortalamaları sırasıyla yaşlının yaşamını sınırlama 32,55±5,09, yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık 31,21±5,58 ve yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık 17,36±3,78 ve yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği toplam puan ortalaması 81,11±9,41’dir.Keywords
Yaşlı, ayrımcılık, tutum, hemşirelik, öğrenciler

Abstract

Background/Aim: With the increase of the elderly population in the world, the need for services to be provided to elderly individuals increases and the need for caregivers in these areas increases. Nurses are the most important health professionals in meeting the care needs of the elderly. For this reason, determining the attitudes of nursing students towards elderly discrimination will contribute significantly to planning and organizing education on elderly care. This study was carried out with the aim of determining the attitudes of the nursing department students towards elderly discrimination. Material and Method: The universe of the research, which is a descriptive type, was composed of 314 students studying in the Nursing Department of a Faculty of Health Sciences of a university in Cyprus in the fall semester of 2016-2017. In the study, sample selection was not made, 287 students who were volunteered to participate in the study, with or without absenteeism, were sampled. Data were collected by Personal Information Form and Elderly Discrimination Attitude Scale. In the evaluation of the data, mean, standard deviation, frequency, percentage distributions, Kolmogorov-Smirnov test, independent sample t test, Anova and Tukey test were used. Results: The mean scores of the students' age discrimination attitude scale sub-dimensions were 32.55±5.09 to limit the life of the elderly, positive discrimination towards the elderly 31.21±5.58 and negative discrimination towards the elderly 17.36±3.78 and elderly discrimination attitude The total score average of the scale is 81.11±9.41.Keywords
Aged, discrimination, attitude, nursing, students

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri