EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 PANDEMİ SİNDE GECİKEN TIBBİ BAKIM SÜRECİNİN HASTALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF DELAYED MEDICAL CARE PROCESS ON PATIENTS IN COVID-19 PANDEMIC )

Author : Arslan SAY  Demet ÇAKIR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 17
Page : 1-9
Cite : Arslan SAY Demet ÇAKIR, (2021). COVİD-19 PANDEMİ SİNDE GECİKEN TIBBİ BAKIM SÜRECİNİN HASTALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 17, p. 1-9. Doi: .
    


Summary

SARS-COV 2 salgını Aralık 2019 tarihinde Çinin Wuhan kentinde başlayarak hızla tüm dünyaya yayılmıştır. Bu salgın ile başlayan pandemi esnasında Covid-19 dışında hastalıkları olan kişilerin sağlık sistemi kaynaklarını korumak, sağlık tesisleriyle hasta temasını azaltmak ve aynı zamanda kişilerin kendi sağlıkları için hastalığın bulaşacağı endişesinden dolayı sağlık tesislerine ulaşmada güçlükler yaşanmıştır. Hastalık bulaştırma veya bulaşma gibi endişelerden dolayı Covid-19 dışı hastalıklara sahip bireylerin hastalıklarının daha çok ilerleyeceği, semptomlarının artacağı ve tedavilerinin uzamasına neden olacağı, morbitite ve mortalitenin artacağı endişesi tüm dünyada düşünülmektedir. Aynı zamanda tanısı konulmamış hastalıkların gösterdiği semptomlarda geciken tanı ve tedavi nedeni ile bireylerde uzayan şikayetler oluşturacaktır. Bu da bireylerin Covid-19 nedeni ile ortaya çıkacağı düşünülen “ikincil hasar” olarak nitelendirilen durum sonucu yaşam kalitesinin bozulmasına, tedavilerinin gecikmesi sonucu onarılamaz sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu durumu derinliğine araştırmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu çalışmada katılımcılara 11 demografik sorunun yanı sıra Covid-19 dışı hastalıklarının veya semptomlarının belirlenmesi ile ilgili ise 10 adet soru sorulmuştur. Ayrıca Covid-19 Korkusu Ölçeği ve Hastalık Algısı Ölçeği kullanılarak bireylerin Covid-19 pandemisi esnasında hastalıkları ile ilgili kişisel kontrol, tedavi kontrolü, hastalık tutarlılığı ve duygusal kontrolleri değerlendirilmiştir. Ölçekten elde edilen puan ortalamasına (17.30±5.68) göre katılımcıların Covid-19’a karşı orta düzeyde bir korku yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca, hasta katılımcıların %72,9’u (n=94) Covid-19 döneminde hastalığının tanı ve/veya tedavisi için sağlık kuruluşlarına gitmekten korkmadığını belirtmiştir. Onların %55,0’ı (n=71) Covid-19 nedeni ile geciken tanı/tedavinin sağlık durumunu olumsuz etkilemeyeceğini düşündüğünü belirtmiştir. Ülkemizde hastaların sağlık hizmetlerinde ulaşımında güçlük yaşamamaları sevinç vericidir. Yine de uzayan pandeminin bitimi ile henüz tanısı konulamamış vakaların artış gösterebileceği, bu durumda da sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun uzun bir süre devam edeceğini söyleyebiliriz.Keywords
Pandemi, Covid-19, SARS-Cov2, Tıbbi bakım

Abstract

The SARS-COV 2 outbreak started in Wuhan, China in December 2019 and spread rapidly all over the world. During the pandemic that started with this epidemic, difficulties have been experienced in accessing health facilities due to the concern that people with diseases other than Covid-19 would conserve health system resources, reduce patient contact with health facilities, and simultaneously be infected by the disease for their own health. Due to concerns such as contamination or transmission, it is considered that individuals with non-Covid-19 diseases will progress more, their symptoms will increase and their treatment will prolong, and morbidity and mortality will increase. At the same time, symptoms of undiagnosed diseases will cause prolonged complaints in individuals due to delayed diagnosis and treatment. This will lead to the deterioration of the quality of life of individuals as a result of the situation described as "secondary damage", which is supposed to occur due to Covid-19, and the emergence of irreparable results as a result of delayed treatment. We conducted this study by aiming to investigate this situation in depth. In this study, in addition to 11 demographic questions, 10 questions were asked to the participants regarding the determination of non-Covid-19 diseases or symptoms. Also, individuals' personal control, treatment control, disease consistency and emotional control have been evaluated during the Covid-19 pandemic by the Covid-19 Fear Scale and the Disease Perception Scale. According to the mean score obtained from the scale (17.30±5.68), it was observed that the participants experienced a moderate level of fear against Covid-19. Besides, 72.9% (n=94) of the patient participants stated that they were not afraid of going to health institutions for the diagnosis and / or treatment of the disease during the Covid-19 period. 55.0% of them (n=71) stated that they thought that the diagnosis / treatment delayed due to Covid-19 would not affect their health status negatively. It is the good that patients in our country do not have trouble in accessing health services. However, we can say that with the end of the prolonged pandemic, cases that have not yet been diagnosed may increase, and in this case, the intensity of health services will continue for a long time.Keywords
Pandemic, Covid-19, SARS-Cov2, Medical care

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri