EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Covid-19 Pandemisinde Müzisyen Olmak
(Being A Musician In Covid-19 Pandemic )

Author : Şebnem Avcı  Ece Acar, Büşra İnal, Mehmet Sönmez  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 17
Page : 10-21
Cite : Şebnem Avcı Ece Acar, Büşra İnal, Mehmet Sönmez, (2021). Covid-19 Pandemisinde Müzisyen Olmak. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 17, p. 10-21. Doi: .
    


Summary

Amaç: Tüm dünyayı etkisi altına alan ve farklı meslek gruplarını farklı şekillerde etkileyen COVID-19 pandemisi nedeniyle Türkiye’de 11.03.2020 tarihinden itibaren karantina ilan edildi. Bu dönemden sonra bazı meslek grupları işlerini normal veya online olarak sürdürmüş, bazı kişiler de işlerini kaybetmiştir. Bu araştırma, aktif müzisyen olarak çalışmakta olan müzisyenlerin COVID-19 pandemisinden nasıl etkilendiğini ve bu etkinin müzisyenlerin mesleki, egzersiz yapma ve ağrı durumlarına olan yansımasını değerlendirmek amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Demografik veriler, egzersiz yapma, ağrı, pandemide müzik yapmaya devam durumu, gibi sorulardan oluşan ve Google Forms üzerinden hazırlanan bir online anket formu sosyal medya aracılığıyla ile müzisyenlere ulaştırıldı. Gönüllüler katılıma onam verdiklerine dair uygun kutucuğu işaretleyerek ankete ulaştı. Bulgular: Araştırma, yaş ortalamaları 37,98±12,90 olan 211 katılımcı ile tamamlandı. Katılımcıların 94’ü (%44,5) 20 yıldan fazla süredir enstrüman çalmaktaydı. 161 kişinin (%76,3) kendilerine ait stüdyoları vardı. Pandemide 40 kişi (%19) işlerine aynı şekilde, 87 kişi (%41,2) online olarak devam ettiğini belirtirken, 84’ü (%39,8) işe gidemediğini belirtti. Pandemi sürecinde en fazla etkilenen mesleki aktivite konser aktiviteleri idi (n=118, %55,9). Katılımcılardan 120 kişi (%56,9) pandemi döneminde gelir kaybı yaşadığını belirtti. Pandemi sürecinde enstrüman çalma süresi anlamlı olarak azaldı (p=0,00). İcra öncesinde 143 kişinin (%67,8) ısınma yaptığı, 153 kişinin (%72,5) soğuma yapmadığı belirlendi. Enstrüman çalmaya bağlı ağrı 44 kişi (%20,8) ile en fazla sırt bölgesindeydi. Pandemi sürecinde, öncesine göre egzersiz yapma durumu değişmedi (p>0,05). Tartışma: Müzisyenlerin pandemi döneminden mesleki olarak olumsuz etkilendikleri, egzersiz yapma ve ağrı durumu bakımından bir değişiklik olmadığı bulundu. Müzisyenlerin mesleki olarak olumsuz etkilendikleri karantina dönemlerinde fiziksel olarak yaşadıkları sıkıntıları minimize etmek için ısınma, soğuma aktiviteleri ve düzenli egzersiz yapma konusunda bilgilendirilmeleri önerilmektedir.Keywords
Covid-19, müzisyen, egzersiz, ağrı

Abstract

Purpose: Due to the COVID-19 pandemic that affects the whole world and affects different professional groups in different ways, quarantine has been declared in Turkey at 11.03.2020. After this period, some occupational groups continued their jobs normally or online, and some people lost their jobs. This study was planned to evaluate how musicians who work as active musicians are affected by the COVID-19 pandemic and the reflection of this effect on the occupational, exercise and pain states of musicians. Methods: An online questionnaire consisting of questions such as demographic data, exercise status, pain, continuing to play music in pandemic, which was prepared on Google Forms was delivered to musicians via social media. Volunteers reached the questionnaire by clicking the appropriate box stating that they gave their consent for participation. Results: The research was completed with 211 participants with a mean age of 37.98±12.90. 94 of the participants (44.5%) had been playing instruments for more than 20 years. 161 people (76.3%) had their own studios. In the pandemic, 40 people (19%) stated that they continued their jobs in the same way, 87 people (41.2%) continued their jobs online, while 84 (39.8%) could not go to work. Concert activities were the most affected occupational activities during the pandemic process (n=118, 55.9%). 120 participants (56.9%) stated that they lost income during the pandemic period. During the pandemic period, the duration of playing an instrument significantly decreased (p=0.00). It was determined that 143 people (67.8%) warmed up before playing and 153 people (72.5%) did not cool down. The pain associated with playing an instrument was mostly in the back region with 44 individuals (20.8%). During the pandemic, the state of exercising compared to the previous period did not change (p> 0.05). Conclusion: It was found that the musicians were negatively affected by the pandemic period and there was no change in terms of exercise and pain status. It is recommended that musicians be informed about warming up, cooling down activities and regular exercise in order to minimize their physical stress during the quarantine periods when they are negatively affected professionally.Keywords
Covid-19, musician, exercise, pain

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri