EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VAN MOLLA KASIM ALÇASI (ERIK) ( PRUNUS DOMESTİCA ) KULLANILARAK ATIK SULARDAN BAZI TEKSTİL BOYALARIN UZAKLAŞTIRILMASI ÇALIŞMASININ KİNETİK HESAPLAMALARI
(KINETIC CALCULATIONS OF THE STUDY OF REMOVING SOME TEXTILE DYES FROM WASTEWATER USING VAN MOLLA KASIM ALÇI (ERIK) (PRUNUS DOMESTICA) )

Author : HASAN ELİK  SEMA KAPTANOĞLU, ALİ RIZA KUL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 17
Page : 81-87
Cite : HASAN ELİK SEMA KAPTANOĞLU, ALİ RIZA KUL, (2021). VAN MOLLA KASIM ALÇASI (ERIK) ( PRUNUS DOMESTİCA ) KULLANILARAK ATIK SULARDAN BAZI TEKSTİL BOYALARIN UZAKLAŞTIRILMASI ÇALIŞMASININ KİNETİK HESAPLAMALARI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 17, p. 81-87. Doi: .
    


Summary

Adsorpsiyon: Çözeltide çözünmüş halde bulunan katı maddelerin yüzeyi üzerinde istenmeyen atık maddelerin toplanmasıdır.(Kul ve ark,2019).Bu çalışmada, Van Molla Kasım Alçası (Erik) ( Prunus Domestica ) bitkisinin çekirdekleri çıkarıldı ve talaş haline gelinceye kadar öğütüldü ve kullanıldı. Metilen mavisi boyamada kullanılan bir kimyasal maddedir. Van Molla Kasım Alçası (Erik) çekirdeği talaşı çok ince öğütülüp 250 mesh elekten geçirildikten sonra, bunun 3 gramı bir litre metilen mavisi boyası içeren farklı derişimlerdeki çözeltilere eklenmiştir. Farklı zaman aralıklarında bu çözeltilerden örnekler alınıp, UV-GB spektrofotometresinde 660 nm dalga boyunda adsorbansları ölçülmüştür. Ölçümler 298K,308K,318K değerlerinde yapılmış, elde edilen veriler birinci ve ikinci derece kinetik modellerine uygulanmıştır. Birinci derece kinetik modelde 20 ppm metilen mavisi derişimindeki regresyon sabiti değerleri 298 K, de 0,387 , 308 K ,de 0,407 ve 318 K’de 0,388 olarak bulundu.İkinci derece kinetik modelde ise,20 ppm metilen mavisi derişimindeki regresyon sabiti değerleri: 298 K, 308 K ve 318 K’de sırasıyla 0,9990, 0,9998 ve 0,9990 olarak bulundu.Sıcaklığın adsorpsiyon verimine etkisi ise şöyle gözlemlendi.Sıcaklık arttıkça, 20 ppm metilen mavisi konsantrasyonunun sırasıyla% 77,53,% 76,84, %76,42 , 298 K, 308 K ve 318 K olduğu tesbit edildi. Sonuçta verilerin ikinci derece kinetik modeline daha uygun olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bize Van Molla Kasım Alçası (Erik) ( Prunus Domestica ) çekirdekleri talaşının atık sulardan bazı tekstil boyalarının uzaklaştırılmasında filtre amaçlı kullanılabileceğini göstermektedir. .(Alok,2006).Keywords
Van Molla Kasım Alçası ,Erik Çekirdeği Talaşı , Metilen mavisi , Kinetik, Adsorpsiyon.

Abstract

Adsorption: It is the collection of undesirable waste materials on the surface of solids dissolved in solution. .(Kul ve ark,2019).In this study, the seeds of the Van Molla November Almond (Plum) (Prunus Domestica) plant were removed and ground into sawdust and used. Methylene blue is a chemical substance used in dyeing. After the Van Molla Alcali (Plum) kernel shavings were finely ground and passed through a 250 mesh sieve, 3 grams of it was added to solutions of different concentrations containing one liter of methylene blue dye. Samples were taken from these solutions at different time intervals and their adsorbances were measured at 660 nm wavelength in the UV-GB spectrophotometer. Measurements were made at 298K, 308K, 318K values and the data obtained were applied to first and second order kinetic models.In the first order kinetic model, the regression coefficients at 20 ppm methylene blue concentration were found as 298 K, 0.387 at 308 K, 0.407 at 318 K. and 0.388 at 318 K.In the second order kinetic model, the regression coefficients at 20 ppm methylene blue concentration were found as: 298 K, 308 K and 318 K, respectively. The effect of temperature on adsorption efficiency was observed as follows: As the temperature increased, it was determined that the 20 ppm methylene blue concentration was 77.53%, 76.84%, 76.42%, 298 K, 308 K and 318 K, respectively.As a result, it was observed that the data were more suitable for the second order kinetic model. These results show us that the shavings of Van Molla Kasım low (Plum) ( Prunus Domestica ) cores can be used for filter purposes to remove some textile dyes from waste water. .(Alok, 2006).Keywords
Van Molla Kasım Almond Plum Kernel Shavings, Methylene blue, Kinetic,Adsorption

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri