EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Çalışma
(Determination Of Nursing Students' Vıews Of Violence Against Women: Qualitative Study )

Author : Esma Özmaya  Esma ÖZMAYA, Elif ALTUN, Nermin GÜRHAN, Didar KARAKAŞ, Sevda UZUN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 17
Page : 106-119
Cite : Esma Özmaya Esma ÖZMAYA, Elif ALTUN, Nermin GÜRHAN, Didar KARAKAŞ, Sevda UZUN, (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Çalışma. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 17, p. 106-119. Doi: .
    


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik son sınıf öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünün 2019-2020 eğitim- öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 28 hemşirelik son sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, kadına yönelik şiddete ilişkin açık uçlu soru tekniği ile oluşturulan 5 adet soru kullanılmıştır ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu, kadına yönelik şiddet kavramına ilişkin ‘güç gösterisi’ kodunu kullanmışlardır. ‘Güç gösterisi’ kodundan sonra görüşmelerde ‘hak ihlali’, ‘insanlık dışı davranış’ gibi ifadeler kullanılmıştır. Kadına yönelik şiddetin sebepleri sorulduğunda en fazla öğrenciler ‘eğitimsizlik’ kodunu sonra sırası ile ‘kültürel normlar’ ve ‘alkol ve madde bağımlılığı’ gibi ifadeleri kullanmışlardır. Çalışmada kadına yönelik şiddeti kimlerin uyguladığı sorulduğunda ise öğrencilerin büyük bir kısmı ‘erkekler’ kategorisi içerisinde ‘eş’ ifadesini kullanmışlardır. Görüşmelerden ‘eş’ kodu dışında sırası ile ‘baba’, ‘sevgili’ cevapları alınmıştır. Öğrencilerin kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin önerileri sorulduğunda büyük kısmı ‘caydırıcı cezalar’ olması gerektiğini ifade ederken, sırası ile ‘toplumu bilinçlendirme’ ve ‘kadının her yönden güçlendirilmesi’ cevaplarını da kullanmışlardır. Son olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesinde erkeğin rol ve sorumlulukları nelerdir sorusuna öğrencilerden çoğunluğu ‘çocuklarına doğru rol model’ olması kodunu kullanırken sırası ile ‘bilinçlenme’ ve ‘örnek davranışlar sergileme’ ifadeleri de kullanılmıştır. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, sağlık profesyoneli adayları olan hemşirelik öğrencilerinin evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalıklarının arttırılması gerektiği ayrıca toplum olarak daha kalıcı çözümler bulunması gerekliliği görülmüştür.Keywords
Şiddet, Kadın, Hemşirelik öğrencileri.

Abstract

Objectives: The aim of this study is to determine the views of nursing senior students about violence against women. Methods: 28 nursing senior students attending the study in the fall semester of the 2019-2020 academic year of the Nursing Department of the Faculty of Health Sciences, Gümüşhane University. As the data collection tool, 5 questions created with the open-ended question technique on violence against women were used and the data obtained were evaluated by the content analysis method. Results: The majority of the students participating in the study used the 'power show' code regarding the concept of violence against women. After the "power show" code, expressions such as "violation of rights" and "inhuman behavior" were used in the interviews. When asked about the reasons for violence against women, the students mostly used the code of “lack of education” and then “cultural norms” and “alcohol and substance abuse”. When asked who applied violence against women in the study, most of the students used the term 'spouse' in the 'men' category. Apart from the "spouse" code, the answers of "father" and "lover" were obtained from the interviews, respectively. When asked about the suggestions of students about the prevention of violence against women, most of the students stated that there should be “deterrent punishments” and they also used the answers of “raising the society” and “empowering women in all aspects”, respectively. Finally, while using the code that the majority of the students are 'the role model for their children', the expressions of 'awareness' and 'exhibiting exemplary behavior' were also used for the question of what are the roles and responsibilities of men in preventing violence against women. Conclusion: As a result of this study, it was seen that nursing students, who are candidates for healthcare professionals, should increase their awareness of violence against women, which is a universal problem, and that there should be more permanent solutions as a society.Keywords
Violence, Women, Nursing students

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri