EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARININ ÜRÜN GELİRİ, ÜRETİM MALİYETİ VE BRÜT KAR DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF AGRICULTURAL SUPPORT PRACTICES ON PRODUCT INCOME, PRODUCTION COST AND GROSS PROFIT VALUE )

Author : Arif Semerci    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 169-185
Cite : Arif Semerci , (2021). TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARININ ÜRÜN GELİRİ, ÜRETİM MALİYETİ VE BRÜT KAR DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. 169-185. Doi: .
    


Summary

Tarım sektörü dünya genelinde ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklı yöntemlerle ve bütçe büyüklükleriyle desteklenmektedir. OECD verilerine göre dünya ekonomisinde önemli bir paya sahip olan 53 ülke 2016-18 döneminde tarım sektörüne yıllık toplam 705 milyar ABD$ (620 milyar €) katkı sağlamıştır. 2016-2018 döneminde Türkiye’nin tarımsal üretim değeri ortalama 57 milyar ABD$ olup, tarımsal desteklemenin bir göstergesi olarak kullanılan ÜDT/PSE değeri 12,3 milyar ABD$ düzeyindedir. 2018 yılında Türkiye’nin PSE %15,01 olup, OECD ortalaması %19,22, ABD’de %11,43 ve AB’de ise %19,54 düzeyinde gerçekleşmiştir. AB’de yaklaşık 56 Milyar € tarımsal desteğin %77’si doğrudan ödemelere, %20’si kırsal kalkınma harcamalarına ve %3’ü de piyasa önlemlerine ayrılmış bulunmaktadır. ABD’de ise Tarım Kanunu kapsamında 2014-2020 döneminde 1 Trilyon ABD$’a yakın bütçenin %6’sı ürün desteklerine harcanmıştır. Türkiye’de 2019 yılında tarım sektörüne ayrılan kaynak miktarı ise 26,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmada tarımsal üretimin artırılmasına yönelik olarak verilen desteklerin ürünlerin üretim değerinde; yağlık ayçiçeğinde %36,27, kanolada %27,49 ve çeltikte %5,69’lük artış sağladığını ortaya koymuştur. Ürünlerin üretim değerindeki bu artış ürün maliyetinin azalması yanında ürünün brüt kar değerlerini de önemli düzeyde artırmıştır. Araştırma alanında tarımsal desteklerin ürünlerin brüt kar değerlerindeki artış oranı; kanolada %114,98, yağlık ayçiçeğinde %101,77 ve çeltikte %11,43 olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen işletmelerde tarımsal desteklerin ürün maliyetini yağlık ayçiçeğinde %34,25, kanolada %28,74 ve çeltikte %8,15 oranında azaltabileceği tespit edilmiştir. Yapılan çalışma; yağlık ayçiçeği, çeltik ve kanola üreten işletmelerin tarımsal destekleme uygulamalarıyla elde edilen gelir sayesinde üretime devam edebildiğini ortaya koymuştur. Ülke genelindeki işletmelerin tarımsal üretime devam edebilmeleri için tarımsal destekleme uygulamalarına esas bütçenin artırılması gerekmektedir. Uygulanmakta olan tarımsal destek birim fiyatlarının ise piyasa fiyatlarını etkilemeden, daha gerçekçi yöntemler kullanılarak belirlenmesi özel önem arz etmektedir.Keywords
Yağlık ayçiçeği, çeltik, kanola, ürün geliri, brüt kar

Abstract

The agricultural sector is supported worldwide with different methods and budget sizes depending on the development levels of the countries. According to OECD data, 53 countries, which have a significant share in the world economy, contributed a total of 705 billion USD (€620 billion) to the agricultural sector in the period 2016-18. Turkey 2016-2018 period, the average value of agricultural production is 57 billion USD, which is used as an indicator of agricultural support UDT / PSA level is 12.3 billion USD. Turkey is 15.01% of the PSE in 2018, the OECD average of 19.22% and 11.43% in the US and the EU stood at 19.54%. In the EU, 77% of approximately €56 Billion agricultural support is allocated to direct payments, 20% to rural development expenditures and 3% to market measures. In the USA, within the scope of the Agriculture Law, 6% of the budget close to 1 Trillion USD was spent on agricultural product supports in the period of 2014-2020. The amount of resources allocated to the agricultural sector in 2019 stood at 26.5 billion TL in Turkey. In the study conducted, the support given for increasing agricultural production in the production value of the products; 36.27% in oily sunflower, 27.49% in canola and 5.69% in paddy. This increase in the production value of the products has significantly increased the gross profit values of the product as well as the decrease in product cost. In the research area, the rate of increase in the gross profit values of agricultural supports calculated as 114.98% for canola, 101.77% for oil sunflower and 11.43% for paddy. It has been determined that agricultural supports can reduce the product cost by 34.25% in sunflower for oil, 28.74% in canola and 8.15% in paddy in the enterprises examined within the scope of the research. This study showed that enterprises producing oily sunflower, paddy and canola can continue production thanks to the income obtained through agricultural support practices. In order for enterprises across the country to continue agricultural production, the budget based on agricultural support practices should be increased. It is of particular importance that the agricultural support unit prices are determined using more realistic methods without affecting market prices.Keywords
Oily sunflower, paddy, canola, crop revenue, gross profit.

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri