EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ YARATICILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(DETERMINING THE NURSES INDIVIDUAL INNOVATION LEVELS )

Author : Nilgün ULUTAŞDEMİR  Nilgün ULUTAŞDEMİR1, Nurşen KULAKAÇ2, Sevda UZUN3  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 199-205
Cite : Nilgün ULUTAŞDEMİR Nilgün ULUTAŞDEMİR1, Nurşen KULAKAÇ2, Sevda UZUN3, (2021). HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ YARATICILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. 199-205. Doi: .
    


Summary

Hemşirelerin hızla değişen sağlık hizmetleri ortamlarına uyum sağlaması için yeniliklere açık olması konusu oldukça önemlidir. Bu araştırma hemşirelerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini 1 Haziran 2018-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin tamamı oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup çalışmanın yapıldığı günlerde hastanede bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 78 hemşire oluşturdu. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, sayı, yüzde, Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği puan ortalamasının 43.41±8.00 olduğu ve yenilikçilik düzeylerinin düşük olduğu belirlendi. Eğitim durumu, sigara kullanma durumu ve kronik hastalık durumlarına göre Bireysel Yenilikçi Ölçeği ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı; cinsiyet, medeni durum ve çalışılan birim ile hemşirelerin bireysel yenilikçilik düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan hemşirelerin büyük çoğunluğunun bireysel yenilikçilik düzeyleri ‘gelenekselci’ olarak bulundu. Hemşirelerin yenilikçi taraflarını geliştirmelerinin, yaratıcı yanlarını ortaya koymalarının ve sorumluluk almalarının etkili ve verimli hemşirelik hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Bireysel Yenilikçilik, Yaratıcılık, Hemşire

Abstract

It is very important for nurses to be open to innovations in order to adapt to rapidly changing healthcare environments. This research was conducted to determine the individual innovativeness levels of nurses and the influencing factors. The population of the cross-sectional study consisted of all nurses working in a state hospital between June 1, 2018 and August 30, 2018. No sample selection was made in the study, and 78 nurses who were in the hospital on the days of the study and agreed to participate in the study were formed. Arithmetic mean, number, percentage, Mann Whitney-U test and Kruskal Wallis tests were used in the analysis of the data obtained from the study. It was determined that the mean score of the Nurses' Individual Innovativeness Scale was 43.41 ± 8.00 and their level of innovativeness was low. There is no significant difference between the Individual Innovator Scale and its sub-dimensions according to educational status, smoking status and chronic disease status; It was determined that there is a significant difference between the individual innovativeness levels of the nurses and their gender, marital status and the unit they work in. The individual innovativeness levels of the majority of the nurses participating in the study were found to be traditionalist. It is thought that nurses' developing their innovative side, revealing their creative side and taking responsibility will contribute to the provision of effective and efficient nursing services.Keywords
Individual Innovativeness, Creativity, Nurse

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri