EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOĞADAN ESİNLİ MİMARİ UYGULAMALARIN SINIFLANDIRILMASI
(CLASSIFICATION OF NATURE-INSPIRED ARCHITECTURAL PRACTICES )

Author : Emine YILDIZ KUYRUKÇU  Şeyma Nur GÜMÜŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 17
Page : 157-168
Cite : Emine YILDIZ KUYRUKÇU Şeyma Nur GÜMÜŞ, (2021). DOĞADAN ESİNLİ MİMARİ UYGULAMALARIN SINIFLANDIRILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 17, p. 157-168. Doi: .
    


Summary

Antik çağlardan bugüne kadar doğa; düzen, biçim ve estetik anlamında mimari tasarımların ilham kaynağı olarak görülmüştür. Pek çok mimar tasarımlarını birtakım esin kaynaklarından faydalanarak yapmaktadırlar. Bu esin kaynakları; doğada canlı ya da cansız bulunan birtakım nesneler, kendilerinden daha önceki dönemlerde oluşmuş akımlar ve mimarlık yaklaşımlarıdır. Sonuçta bu tasarımlar ya bire bir esin kaynağına benzemekte ya da kavramsal olarak ona uyum göstermektedir. Analoji kavramı bu esinlenmelerin kavramsal temelini oluşturmaktadır. Analoji mimarın etkilendiği görselden; ortaya çıkardığı ürüne uzanan bir gösterim, anlatım biçimidir. Bu çalışmada Analojinin içine aldığı referans nesneleri ve bu nesnelerin mimaride nasıl kullanıldığı ele alınmıştır. Bu amaçla geçmişten günümüze analojik sınıflandırmalar incelenmiş ve çalışma kapsamında yeni bir analoji sınıflandırılması yapılmıştır. Tasarımlarında analojileri biçimsel olarak kullanan mimari yapılarda, genelde Venturi’nin Vegas’ taki Ördek Yapısında olduğu gibi analojilerin; biçimsel, somut, birebir kullanılmasının yanında, soyut anlamlar da yüklenerek kavramsal şekilde kullanıldığı örnekler sıkça görülmektedir. Bu da yapılacak yeni sınıflamanın ‘kavramsal analoji’ ve ‘biçimsel analoji’ olmak üzere iki gruba ayrılması gerekliliğini doğurmuştur. Ayrıca mimarların analojik tasarımlarda referans nesnesine göre doğadan esinlenme düşüncesinden hareketle ‘canlı doğa’ ve ‘cansız doğadan’ olmak üzere iki başlıkta esinlendiği, esin kaynağının yapıda kullanış şekline göre ‘strüktür olarak’ ve ‘kabuk olarak’ olmak üzere iki başlıkta esinlendikleri belirlenmiştir. Alan çalışmasında ise ikonik özellik gösteren son dönem modern yapılar oluşturulan yeni analoji sınıflama tablosu dikkate alınarak analiz edilmiştir. Seçilen mimari örneklerde mimarların doğadan esin kaynaklarına ve esin şekline literatür taraması yapılarak ulaşılmış ve yapıların hangi tip analoji sınıflaması içinde yer aldığı belirlenmiştir. Bu çalışma ile yeni bir analojik sınıflama yapılmış ve mimarların analojik anlatım yolunu hangi amaçlarla kullandığı analiz edilmiştir.Keywords
Doğadan esinlenme

Abstract

Abstract Nature from ancient times to today; It has been seen as a source of inspiration for architectural designs in terms of order, form and aesthetics. Many architects make their designs using a number of sources of inspiration. These are sources of inspiration; Some objects found living or non-living in nature are trends and architectural approaches that were formed in earlier periods. After all, these designs either resemble a one-to-one inspiration or conceptually fit into it. The concept of analogy forms the conceptual basis of these inspirations. Analogy is a form of representation and expression that extends from the visual impressed by the architects to the product they produce. In this study, reference objects included in Analogy and how these objects are used in architecture are discussed. For this purpose, analogical classifications from past to present have been examined and a new analogy classification has been made within the scope of the study. In architectural structures that use analogies formal in their designs, analogies such as Venturi’s Duck Structure in Vegas; In addition to being used directly, concretely and literally, examples of using them conceptually by loading abstract meanings are frequently seen. This has led to the necessity of examining the new classification under two headings as ‘formal analogies’ or ‘conceptual analogies’. In addition, it was determined that the architects were inspired by the ‘living nature’ and ‘non-living nature’ in the ‘structure design’ and ‘shell design’ of the building, based on the idea of being inspired by nature in analogical designs. In the field study, recent modern buildings with iconic features were analyzed by taking into account the new analogy classification table. In the architectural examples chosen, the sources of inspiration from nature and the form of inspiration of the architects were reached by making a literature review and the type of analogy classification of the buildings was determined. With this study, a new analogical classification has been made and the purposes for which architects use the analogical way of expression have been analyzed.Keywords
Analogical design

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri