EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI DEPOLAMA KOŞULLARININ SİYAH HAVUÇ SUYU AGLOMERATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT STORAGE CONDITIONS ON THE BLACK CARROT JUICE AGGLOMERATES )

Author : Hira Yüksel  Safiye Nur DİRİM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 251-270
Cite : Hira Yüksel Safiye Nur DİRİM, (2021). FARKLI DEPOLAMA KOŞULLARININ SİYAH HAVUÇ SUYU AGLOMERATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. 251-270. Doi: .
    


Summary

Bu çalışmada, püskürtmeli kurutma tekniğiyle üretilen kara havuç suyu tozlarına aglomerasyon işlemi uygulanmış ve elde edilen aglomeratlar 6 ay süreyle 3 farklı sıcaklıkta depolanmıştır. Püskürtmeli kurutucuda gerçekleştirilen kurutma işleminden sonra aglomerasyon işlemi, akışkan yatak kurutucuda 60°C 1.6 m/sn’de (su, maltodekstrin, peynir altı suyu protein izolatı ve gam arabik bağlayıcı çözeltileri ile) gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kara havuç suyu aglomeratlarının nem içeriği ve su aktivitesi değerleri %9.18-%11.35 ve 0.25-0.37 aralığında bulunmuştur. Aglomerasyon işlemiyle, ıslanabilirlik ve çözünürlük sürelerinin azaldığı, yapışkanlık, akabilirlik ve higroskopisite özelliklerinin ise toz ürünlere göre iyileştiği görülmüştür. Kara havuç suyu aglomeratları için camsı geçiş sıcaklığı değerleri -5.42°C-20.47°C aralığında bulunmuştur. SEM analizi görüntüleri, aglomerasyon işlemi ile partiküllerin bir araya gelerek boyutlarının büyüdüğünü göstermiştir. Depolama süresince kara havuç suyu aglomeratlarının nem içeriği değerlerinin %7.45-%12.24 aralığında, su aktivitesi değerlerinin ise 0.32-0.50 aralığında değiştiği tespit edilmiştir. Aglomerasyon işlemiyle ve depolama süresi artması ile sıcaklık arttıkça parlaklık (L*) değerlerinde, kırmızılık/yeşillik (a*) ve sarılık/mavilik (b*) değerlerinde azalma gözlenmiştir. Depolanan kara havuç suyu aglomeratlarının ıslanabilirlik ve çözünürlük sürelerinin bağlayıcı çözelti türüne göre 428.50-1560 sn ve 85.00-667.50 sn aralığında değiştiği görülmüştür. Aglomeratların yığın ve sıkıştırılmış yoğunluk değerleri, 236.09-392.58 kg/m3 ve 287.22-558.24 kg/m3 aralığında değiştiği belirlenmiştir. Depolama süresince aglomeratların camsı geçiş sıcaklıklarının (Tg) depolama süresine, sıcaklığına ve bağlayıcı çözeltiye bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışma ile kara havuç suyu aglomeratlarının başarılı bir şekilde depolanabildiği ve gerçekleştirilen analizlerle de gıda sanayinde ya da doğrudan tüketici kullanımında uygunluğu belirlenmiştir.Keywords
kara havuç, püskürtmeli kurutma, aglomerasyon, akışkan yatak aglomerasyon

Abstract

In this study, agglomeration process was applied to spray dried black carrot juice powders and the obtained agglomerates were stored at 3 different temperatures for 6 months. After the drying process was carried out in the spray dryer, the agglomeration was carried out in a fluidized bed dryer at 60°C. 1.6 m/sec (with the addition of water, maltodextrin, whey protein isolate and gum arabic as binding agents). The moisture content and water activity values of the black carrot juice agglomerates were; 9.18%-11.35% and 0.25-0.37, respectively. The agglomeration process showed that wettability and solubility times decreased, and stickiness, flowability and hygroscopicity were improved compared to the powder products. The glass transition temperatures of the black carrot agglomerates were founded between -5.42°C-20.47°C. SEM analysis showed the increase in particle size with the agglomeration process as expected. During storage, the moisture content and water activity values of black carrot agglomerates changed between 7.45%-12.24% and 0.32-0.50 respectively. For the agglomerates, (L*) values increased, (a*) and (b*) values decreased as the temperature increased. The wettability and solubility times of the stored black carrot agglomerates were 428.50-1560 sec and 85.00-667.50 sec depending on the binder solution. The bulk and tapped density values for black carrot agglomerates were 236.09-392.58 kg/m3 and 287.22-558.24 kg/m3. The Tg values of the agglomerates were found to vary depending on the storage time, temperature and binding solution. As a result, with this study, it was determined that the black carrot juice agglomerates can be stored successfully and their suitability in food industry or direct consumer use was determined by the performed analyses.Keywords
black carrot, spray drying, agglomeration, fluid bed agglomeration

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri