EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAMİ GEOMETRİK DESENLERİN ORİGAMİK POTANSİYELLERİ: LTIGENLER ÜZERİNDE BİR DENEME
(ORIGAMIC POTENTIALS OF ISLAMIC GEOMETRIC PATTERNS: A CASE ON HEXAGONS )

Author : Masoud MATINPOUR  Semra ARSLAN SELÇUK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 3
Page :
Cite : Masoud MATINPOUR Semra ARSLAN SELÇUK, (2018). İSLAMİ GEOMETRİK DESENLERİN ORİGAMİK POTANSİYELLERİ: LTIGENLER ÜZERİNDE BİR DENEME. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 3, p. . Doi: .
    


Summary

İslam sanatının etkisiyle, İslam coğrafyasındaki mimari bezemelerde de genellikle geometrik örüntüler kullanılmıştır. Yüzyıllar önce yapılmış bu örüntülerin çeşitli yapılış yöntemleri ile birlikte birbiriyle benzeşen ve birbirlerinin devamı niteliği taşıyan örüntüler bulunmaktadır. Bu örüntülerle elde edilen sonuç ürünler her ne kadar çok birbirinden farklı ve karmaşık görünse de özünde benzer nitelikler taşımaktadır. Temelinde dairelerden oluşan bu örüntüler ister tek merkezli veya çok merkezli olarak yüzeyde bir ağ oluşturmaktalar. Geometrik desenler oluşturmak için temel araçlar kalem, pusula ve cetveldir ve desenler genellikle bu araçların yardımıyla genel tasarımı geliştirmek için tek bir ünitenin çoğaltılması ve tekrarı üzerine kurulmuştur. En yaygın modeller; bir dairenin beş, altı ve sekize bölünmesinden oluşan modellerdir, 9'lu, 11'li, 12'li, 24'lü yıldızlar da bulunmaktadır. Kural tabanlı bir tasarım yöntemi olan biçim gramerleri geleneksel ve çağdaş pek çok tasarımlardaki geometrik dili ve örüntüleri anlamak/analiz ya da temsil etmek için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Biçim grameri ile örüntülerin geometrik kompozisyonlarına dair bir kural dizisi oluşturmak ve oluşan biçim kurallarıyla çok sayıda tasarım alternatifi türetmek olanaklıdır ve bu alanda yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada İslami geometrik örüntülerin gramer kurallarının irdelenmesi yoluyla elde edilen kompozisyonların "origami" sanatının yapma biçimleri kullanılarak menteşelenebilir parçalı (hinged dissections) kabuk üretme potansiyelleri araştırılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ilk aşamasında geometrik örüntülerin özellikle İslami geometrik örüntülerden olan çokgenlerin gelişimi araştırılarak bunların oluşturulma biçimleri incelenmiş ve sıklıkla kullanılmakta olan "yıldız örüntülerine" odaklanılarak yeni kompozisyonlar denenmiştir. Çalışmada İslami geometrik desenler bir teselasyon (tessellation) olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki aşamada bu teselasyonların origamik yöntemlerle nasıl menteşelendirilebileceği araştırılmış ve örnek çizimler üzerinden bir tartışma geliştirilmiştir.Keywords
İslami geometrik örüntüler; Origami, Biçim grameri, Üretken formlar

Abstract

With the influence of Islamic art, generally geometric patterns are used in architectural ornamentations in the Islamic geography. The method of making/designing these old patterns are various, yet fundamentally, patterns are similar to each other and have similar qualities. Though the end products that obtained from these patterns seems very different and complex, inherently they have similar patterns. These patterns, which are composed of circles, creates a network on a single centered or multi-centered basis. The basic tools for creating geometric patterns are pencil, compass and ruler; usually, the patterns are based on the increasing and reproduction of a single unit to improve the overall design with the help of these tools. The most common models are; a circle is divided into six, eight and five parts, and there are 9, 11, 12 and 24 pointed stars in this category. Form grammars as a rule-based design method, are a frequently used method for understanding / analysing / representing geometric languages and patterns in many traditional and contemporary designs. It is possible to create a rule sequence for geometric compositions of shape grammars and patterns, and to derive a large number of design alternatives with the generated shape rules, and there are many studies made in this area. In this study, the potentials of "hinged dissections" are investigated by using the forms of "origami" art for compositions that obtained by examining grammatical rules of Islamic geometric patterns. For this purpose, in the first phase of the study, the development of the geometric patterns, especially the Islamic geometric polygonal pattern was investigated and the formation of these polygons were examined and new compositions were tried by focusing on the "star patterns" that frequently used in this field. The Islamic geometric patterns are accepted as a tessellation since they can work through the patterns of the work. Finally, the hingability of these tessellations with the methods of origami has been investigated and a discussion has been developed through the case models.Keywords
Islamic geometric patterns, Shape grammar, Generative forms, Origami

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri