EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ALINAN KORUNMA ÖNLEMLERİNE YAKLAŞIM: SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
(APPROACH TO PREVENTİON MEASURES TAKEN DURİNG THE COVİD-19 PANDEMİC PROCESS: THE CASE OF VOCATİONAL SCHOOL OF HEALTH )

Author : Pelin Özmen  Rukiye Yalap, Nazife Akman, Zeynep Akidağı  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page :
Cite : Pelin Özmen Rukiye Yalap, Nazife Akman, Zeynep Akidağı, (2021). COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ALINAN KORUNMA ÖNLEMLERİNE YAKLAŞIM: SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. . Doi: .
    


Summary

Amaç: Bu çalışmada, Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu sağlık programlarında öğrenim gören 18-40 yaş arası öğrencilerin pandemi sürecinde alınan önlemler ve bağışıklama hakkındaki tutum ve davranışları araştırılmıştır. Yöntem: Araştırma, genç bireylerin Covid-19 pandemi sürecinde alınan toplumsal önlemlere yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla kesitsel bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmaya katılan 257 öğrenciye Kasım 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında anket uygulanmıştır. Anket formu; Covid 19 enfeksiyonu geçirilip geçirilmediğini belirlemeye yönelik ve Covid 19’dan korunmaya yönelik tedbirlerle ilgili tutum ve davranışlarını sorgulayan 37 sorudan oluşmuştur. Veriler; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ölçütleri ile SPSS 21 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 21,17 (min = 18, max= 38, sd= 2,81) olup; %63,4’ü (n=163) kadın, %36,6’sı (n=94) erkektir. Öğrencilere Covid 19 teşhisi için PCR testi yaptırıp yaptırmadıkları sorulmuş; %27,6’sı (n=71) yaptırdığını, bunların %35,2’sinin (n=25) sonucunun pozitif çıktığını belirtmiştir. Örneklem grubunda PCR test sonucuna göre Covid 19 prevalansı %9,7 bulunmuştur. Katılımcıların tamamına yakını (%98.8) maske kullanımına dikkat ettiğini ve tek kullanımlık cerrahi maske kullandığını (%96.9) ifade etmişlerdir. Günde bir maske kullanan ve en az iki kez değiştiren katılımcıların oranları sırasıyla %48.6 ve %31.1’dir. El yıkamayı gün içinde sıklıkla tekrar eden (%87.2), toplu taşıma araçlarını nadiren kullanan (%52.7) katılımcılar arasında toplu organizasyonlara katılım oranı %46.5’dir. Tedbirlere uyduğunu düşünenlerin oranı %61.9 olup, tedbirlerin yeterliliği konusunda kararsız olanlarla toplumun kurallara uymadığını düşünenler aynı orandadır (%40.9). Katılımcıların %57.6’sı Covid-19 ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu belirtmiştir. Covid-19 aşısı yaptırmayı düşünmeyen katılımcıların (%39.7); aşıyı güvensiz bulması (%12.8) ve yan etkilerinden endişe duyması (%3.9) en sık belirtilen gerekçelerdir. Sonuç: Asemptomatik taşıyıcı olarak özellikle gençlerin toplumdaki risk grubuna karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda, sağlık programlarında öğrenim gören öğrencilerin enfeksiyon korunma tedbirlerine uyum ve farkındalıkları yüksek oranlarda olumlu bulunmuştur. Katılımcı öğrencilerde, toplumun pandemiye yönelik eğitim alması hususunda beklentiler vardır. Ayrıca aşı karşıtlığı oranının önemsenecek ölçüde saptanmasının, endişe ve bilgi eksikliğinden dolayı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, toplumun tedbirler ve aşılanma konusunda daha fazla eğitsel faaliyetlere ihtiyacı vardır.



Keywords
Covid-19, pandemi önlemleri, asemptomatik taşıyıcı, aşı, maske

Abstract

Purpose: In this study, the attitudes and behaviors of students between the ages of 18-40 who study at the health programs of Cappadocia University Cappadocia Vocational School, and the measures taken during the pandemic process and immunization were investigated. Method: The research was planned as a cross-sectional study in order to determine the views of young people on social measures taken during the Covid-19 pandemic process. A questionnaire was applied to 257 students who accepted to participate in the study between November 2020 and February 2021. Survey form consists of 37 questions to determine whether Covid 19 infection has been passed before and to question their attitudes and behaviors regarding the measures to be followed to protect against Covid 19. The number, percentage, average, and standard deviation criteria were evaluated using the SPSS 21 program. Results: The average age of the participants is 21.17 (min = 18, max = 38, sd = 2.81); 63.4% (n = 163) of them are female, 36.6% (n = 94) of them are male. The students were asked if they had a PCR test for the diagnosis of Covid 19; 27.6% (n = 71) stated that they had it done, and 35.2% (n = 25) of them stated that the test result was positive. According to the PCR test results in the sample group, the prevalence of Covid 19 was found to be 9.7%. Almost all of the participants (98.8%) stated that they pay attention to the use of masks and that they us e disposable surgical masks (96.9%). Among the participants who frequently repeat hand washing (87.2%) and rarely use public transportation (52.7%), the rate of participation in social organizations is 46.5%.. The rate of those who think that they comply with the pandemic measures is 61.9%, and those who are undecided about the adequacy of the measures and those who think that the society does not comply with the rules are the same (40.9%). 57.6% of the participants stated that they have sufficient knowledge about Covid-19. Participants who don’t intend to get Covid-19 vaccine (39.7%); finding the vaccine unsafe (12.8%) and worrying about its side effects (3.9%) are the most frequently cited reasons. Conclusion: As asymptomatic carriers, especially young people have a responsibility against the risk group in the society. In line with the data obtained, the compliance and awareness of the students studying in health programs were found to be positive at high rates. Participating students have expectations regarding the education of society towards the pandemic. In addition, it can be concluded that the vaccine rejection rate was determined to be significant because of anxiety and lack of information. Therefore, society needs more educational activities on prevention and vaccination.



Keywords
Covid-19, pandemic measures, asymptomatic carrier,vaccine, mask

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı Yükleyebilirsiniz



Address :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri