EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK PERSONELİNE UYGULANAN ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
(DETERMINATION OF NURSING STUDENTS 'VIEWS OF VIOLENCE AGAINST HEALTH PERSONNEL: QUALITATIVE STUDY )

Author : Elif Altun  Didar Karakaş İnce, Nermin Gürhan, Sevda Uzun, Esma Özmaya  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page :
Cite : Elif Altun Didar Karakaş İnce, Nermin Gürhan, Sevda Uzun, Esma Özmaya, (2021). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK PERSONELİNE UYGULANAN ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. . Doi: .
    


Summary

ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik son sınıf öğrencilerinin sağlık personeline uygulanan şiddete yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada nitel araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmaya 28 hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrenci katılmıştır. Veriler açık uçlu soru tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizinin kullanımı tercih edilmiş olup veriler kategorilere göre yorumlanmıştır. Katılımcıların sağlık personeline uygulanan şiddet konusundaki görüşlerine yönelik 5 soru sorulmuştur. Bunlar; sağlık personeline uygulanan şiddet denilince akla ne geldiği, sağlık personeline uygulanan şiddeti kimlerin uygulamakta olduğu, hangi klinikte çalışmanın daha riskli olduğu, sağlık kurumlarında şiddeti artıran etmenler ve sağlık personeline uygulanan şiddeti önlemeye yönelik neler yapılabileceğine yönelik sorulardır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu, sağlık personeline uygulanan şiddet kavramına ilişkin ‘fiziksel şiddet’ kodunu kullanmışlardır. Daha sonrasında ‘psikolojik şiddet’ ve ‘sözlü şiddet’ kodu görüşmelerde ifade edilmiştir. Sağlık personeline uygulanan şiddeti kimin uyguladığı sorusuna en çok ‘hasta yakını’ cevabı verilmiştir. Bunu ‘hasta’ kodu izlemiştir. Hangi kliniğin şiddet açısından riskli olduğu sorulduğunda en çok ‘Acil servis’ yanıtı verilmiştir. Bunu ‘psikiyatri kliniği’ ve ‘yoğun bakım servisi’ yanıtı izlemiştir. Sağlık kurumunda şiddeti artıran sebepler sorusuna; ‘psikolojik durumu yönetememe’ ve ‘iletişim hataları’ kodu en fazla ifade edilen iki kod olmuştur. Sağlık personeline uygulanan şiddeti önlemeye yönelik neler yapılabileceği sorusuna en fazla ‘eğitim-bilinçlendirme ve ‘güvenlik’ yönünde görüşler bildirilmiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, sağlık profesyoneli adayları olan hemşirelik öğrencilerinin eğitim öğretimleri sürecinde şiddete yönelik farkındalıklarının artırılmasına yönelik girişimlerin uygulanması, toplumun bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, sağlık sisteminde yönelik iyileştirilmelerin yapılması, sağlık personeli sayısının artırılması, yasal çerçevelerin ve yaptırımların uygulanması sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Şiddet, Sağlık Personeli, Hemşirelik Öğrencileri

Abstract

ABSTRACT Objectives: The aim of this study is to determine the views of nursing senior students about violence against health personnel. Methods: In the study, case study design was used within the scope of qualitative research model. 28 students studying in the nursing department participated in the study. The data were collected using the open-ended question technique. The use of content analysis was preferred in the analysis of the data obtained, and the data were interpreted according to categories. Five questions were asked about the opinions of the participants on violence against health professionals. These; What comes to mind when it comes to violence against health personnel, who is practicing violence against health personnel, which clinic is more risky to work in, factors that increase violence in health institutions, and what can be done to prevent violence against health personnel. Results: The majority of the students participating in the study used the "physical violence" code regarding the concept of violence against healthcare personnel. After the codes of "psychological violence" and "verbal violence" were expressed in the interviews. The answer to the question of who has committed the violence against health personnel is mostly "patient's relative". This was followed by the 'patient' code. When asked which clinic is risky in terms of violence, the answer was mostly "Emergency service". This was followed by the 'psychiatry clinic' and 'intensive care service' response. To the question of the reasons that increase the violence in the health institution; The codes "unable to manage psychological state" and "communication errors" were the two most expressed codes. Opinions regarding "education-awareness raising" and "security" were the most frequently asked about what can be done to prevent violence against health personnel. Conclusion: As a result of this study, it was concluded that the initiatives to increase the awareness of nursing students, who are health professional candidates, about violence during their education process, to raise awareness of the society, to train them, to make improvements in the health system, to increase the number of health personnel, and to apply legal frameworks and sanctions. Keywords: Violence, Health personnel, Nursing studentsKeywords
Violence, Health personnel, Nursing students

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri