EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOCUK İSTİSMARINDA AİLE DİNAMİKLERİNE YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUYUCU- ÖNLEYİCİ MÜDAHALELER
(RİSK FACTORS ASSOCIATED WITH FAMILY DYNAMICS AND PROTECTIVE-PREVENTIVE INTERVENTIONS IN CHILD ABUSE )

Author : NURTEN GÜLSÜM BAYRAK  Dilek EKİCİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 436-449
Cite : NURTEN GÜLSÜM BAYRAK Dilek EKİCİ, (2021). ÇOCUK İSTİSMARINDA AİLE DİNAMİKLERİNE YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUYUCU- ÖNLEYİCİ MÜDAHALELER. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. 436-449. Doi: .
    


Summary

ÖZET Çalışmanın temel amacı, küresel bir sorun olan çocuk istismarında aile dinamiklerine yönelik risk faktörlerini ve koruyucu önleyici yaklaşımları tartışmaktır. En basit tanımıyla, çocuğun fiziksel, ruhsal ve cinsel açılardan kötü davranışlara maruz kalması olarak tanımlanan çocuk istismarı, son yıllarda ülkemizde ve dünyada artış eğilimi göstermektedir. Çocuğun her yönüyle gelişimini olumsuz etkileyen çocuk istismarı aynı zamanda sağlıklı toplumlar yetiştirmenin önünde önemli engel teşkil etmektedir. Çocuğun bakımından sorumlu ebeveynlerinin, tutum ve davranışı, kişilik özellikleri, sağlık durumları, çocuk yetiştirme konusundaki bilgi ve beceri düzeyleri, sosyo ekonomik durumları, eğitim düzeyleri gibi birçok faktör, çocuğun istismara maruz kalmasında, aile dinamikleri açısından önemli bileşenlerdir. Birinci basamak sağlık hizmetleri, okullar ve çocuk izlem merkezleri aileye yönelik risk faktörlerinin belirlenmesi, bütüncül olarak değerlendirilmesi ve takip edilmesi, çocuk istismarını koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında oldukça önemlidir. Çalışma kapsamında ulusal ve uluslararası boyutta çocuk istismarı ile ilgili çalışmalar mercek altına alınmış, istismar mağduru çocukların aile dinamikleri, koruyucu ve önleyici müdahaleler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda aile dinamiklerine yönelik risk faktörlerinin, birinci basamak sağlık hizmetlerinde, okullarda (rehber öğretmen ebeveyn değerlendirmesi) ve Çocuk İzlem Merkezleri’nde değerlendirilmesi, riskleri belirlemede en önemli basamaklardır. Riskli grupların kategorize edilip risk önceliğine göre gerekli müdahalelerin ve yönlendirmelerin yapılması, ebeveynlerin farkındalıklarının artırılarak güçlendirilmesi, kurumlararası işbirliği yapılarak koruyucu ve önleyici müdahalelerin kapsamlı ve belirli bir program dahilinde, multidisipliner bir ekip anlayışı ile uygulanması, yapılan girişim ve müdahalelerin etkinliğinin akademik çalışmalarla değerlendirilmesi, çocuk istismarında aileye yönelik risk faktörlerini belirlemede ve riskler ile mücadelede yol gösterici olacağı düşünülmektedir.Keywords
Çocuk istismarı, Aile dinamikleri, Risk faktörleri, Koruyucu müdahaleler

Abstract

The main purpose of thestudy is todiscussthe risk factorsassociatedwithfamilydynamics, protectiveandpreventiveapproaches in childabuse. Initssimplestdefinition, childabuse, is physical, sexual, and/or psychological maltreatmentorneglect of a childorchildren.Child abuse has beenincreasing in ourcountryand in theworld in recentyears.Child abuse, whichnegativelyaffectsthedevelopment of thechild in allaspects, alsoconstitutes an importantobstacletoraisinghealthysocieties. Manyfactorssuch as parents' attitudesandbehaviors, personalitytraits, healthconditions, levels of knowledgeandskills in raisingchildren, socio-economicstatus, andeducationlevelsareimportantcomponents of thechild'sexposuretoabuse in terms of familydynamics.Primaryhealthcareservices, schools, andChild AdvocacyCentersareveryimportant in determiningfamily-based risk factors, evaluatingthem in a holisticmannerandmonitoringthem, as well as protectiveandpreventivestudies of childabuse. Withinthescope of thestudy, nationalandinternationalstudies on childabusewerescrutinized, protectiveandpreventiveinterventions,familydynamics of childrenwhowerevictims of abusewereevaluated.Inthiscontext, evaluation of family-based risk factors inprimaryhealthcareservices, assessment of parentsbycounselingteachers in schools, Child AdvocacyCentersarethemostimportantsteps in determiningtherisks.It is thoughtthat;categorizing at-risk groupsandmakingthenecessaryinterventionsandguidanceaccordingto risk priority, increasingtheawareness of parents,implementingprotectiveandpreventiveinterventionswith a multidisciplinaryteamunderstandingwithin a comprehensiveandstandardized program andevaluatingtheeffectiveness of interventionsthroughacademicstudieswill be a guidein determiningfamily-related risk factorsandcombatingtheserisks in childabuseKeywords
Child abuse, Familydynamics, Risk factors, Protectiveinterventions

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri