EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sıçanlarda Yaşlanmaya Bağlı CD4+T, CD8+T Lenfositlerin Değişiminin Flow Sitometri İle İncelenmesi
(Flow Cytometric Evaluation Of Age-Related Changes Of CD4+T And CD8+T Lymphocytes In Rats )

Author : NURAY GÜREL-POLAT   Aydın ÇEVİK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 553-558
Cite : NURAY GÜREL-POLAT Aydın ÇEVİK, (2021). Sıçanlarda Yaşlanmaya Bağlı CD4+T, CD8+T Lenfositlerin Değişiminin Flow Sitometri İle İncelenmesi. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 553-558. Doi: .
    


Summary

Yaşlanma, çeşitli vücut fonksiyonlarının azalması ve yeniden şekillenmesi ile seyreden bir süreçtir. İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen farklı yaşlardaki Wistar albino sıçanlar kullanılmıştır. İki gruba ayrılan Wistar albino sıçanlar, Grup I; 2,5–18 aylık genç erişkinler ve erişkinler (n=16) ve grup II; 19-30 aylık yaşlı sıçanlardan (n=13) oluşmaktadır. Lenfosit alt gruplarının tayini için kan alımından sonra hücreler CD8?FITC ve CD4?FITC işaretli monoklonal antikorlar ile boyanmıştır. Hazırlık aşamasından sonra Flow sitometri analizi yapılmıştır. İstatistiksel analiz de, genç ve yaşlı gruplardaki hücrelerin değerlendirilmesi Kolmogorov- Smirnov testi ile yapılmıştır. Gruplar arasında bağımsız sample test kullanılmıştır. Analiz sonucunda p< 0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Genç sıçanların CD4/CD8 oranı ise 1,6±0,5 olmasına karşılık, yaşlı sıçanlarda bu oran 3,1±1 olarak bulunmuştur. Genç grupta CD4? ve CD8? hücreleri arasında ters yönde (r ?-0,898) korelasyon gözlenmiştir (p<0,0001). Yaşlı grupta CD4?T hücreleri ile CD4/CD8 arasında doğru (r?0,620) yönde korelasyon gösterilmiştir (p<0,024). CD8?T hücreleri ile CD4/CD8 arasında ise ters yönde (r?-0,876) korelasyon saptanmıştır (p<0,0001). İmmün yaşlanma, immün sistem fonksiyonlarının yaşa bağlı olarak azalmasıdır, hem B hem de T hücrelerinde belirgin değişiklikler meydana gelir. Bu çalışmada, immün sistem hücrelerinde yaşa bağlı değişiklikler deneysel olarak gösterilmeye çalışılmıştır.Keywords
Yaşlanma, CD4+ T lenfositleri, CD8+ T lenfositleri, flow sitometri

Abstract

Aging is a process that progresses with the reduction and remodeling of various bodily functions. Wistar albino rats of different ages bred in Istanbul University Aziz Sancar Experimental Medicine Research Institute were used. Wistar albino rats divided into two groups consist of Group I; young adults aged 2.5-18 months and adults (n=16) and Group II; 19-30 months old rats (n=13). After blood collection for the determination of lymphocyte subgroups, cells were stained with CD8?FITC and CD4? FITC labeled monoclonal antibodies. Flow cytometry analysis was adhered to after the preparatory phase. In the statistical analysis, the evaluation of the cells in the young and old groups was made with the Kolmogorov-Smirnov test. Independent sample testing was used between groups. As a result of the analysis, p<0.05 was accepted as significant. While the CD4/CD8 ratio of young rats was 1.6±0.5, this ratio was found to be 3.1±1 in old rats. An inverse correlation (r=-0.898) was observed between CD4? and CD8? cells in the young group (p>0.0001). A direct correlation (r=0.620) was shown between CD4? T cells and CD4/CD8 in the elderly group (p<0.024). There was an inverse correlation (r=-0.876) between CD8? T cells and CD4/CD8 (p<0.0001). Immune aging is the age-related decline of immune system functions, significant changes occur in both B and T cells. In this study, age-related changes in immune system cells were tried to be demonstrated experimentally.Keywords
Immunosenescence, CD4+ T lymphocytes, CD8+ T lymphocytes, flow cytometry

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri