EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTEDE VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
( STUDYING OF EFFECT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COURSE GİVEN IN THE UNIVERSITY ON STUDENT )

Author : TURAN ŞAHMARAN  Hatice KAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 578-588
Cite : TURAN ŞAHMARAN Hatice KAR, (2021). ÜNİVERSİTEDE VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 578-588. Doi: .
    


Summary

Bu çalışmanın amacı üniversitede verilen iş sağlığı ve güvenliği dersinin öğrenciler üzerindeki etkisini araştırmaktır. 297 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Algıları” isimli çalışmadaki ölçek kullanılmıştır. 5’li likert tipinde olan ölçek verileri “SPSS for Windows 22,0” programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada veriler normal dağıldığından dolayı çalışmada bağımsız grup t testi uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda iş sağlığı ve güvenliği dersini alan ile almayan öğrenciler arasında iş sağlığı ve güvenliğine bakış açılarında istatistiki anlamda bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler için verilen iki saatlik dersin güvenlik kültürü oluşmasında yetersiz olduğu görülmüştür.Keywords
Eğitim, Risk bilgisi, Tutum ve Farkındalık

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of the occupational health and safety course given at the university on students. 297 students formed the sample of the research. In order to collect data, the scale in the study named “Social Security Perceptions of University Students" was used. 5-point Likert-type scale data were analyzed using “SPSS for Windows 22.0” program. As the data were distributed normally, independent group t test was applied in the study. As a result of the study, it was determined that there was no statistically significant difference between the students who took OHS course and those who did not take occupational health and safety course in terms of their perception. In addition, the two-hour course for students was found to be insufficient for the forming of a safety culture.Keywords
Education, Knowledge of Risk, Attitude and Awareness

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri