EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIMI VE SİGARA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF TOBACCO PRODUCT USE AND CIGARETTE ADDICTION LEVELS OF MEDICAL FACULTY STUDENTS )

Author : RIZA ÇITIL  İbrahim Yasin ÇOLAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 605-621
Cite : RIZA ÇITIL İbrahim Yasin ÇOLAK, (2021). TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIMI VE SİGARA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 605-621. Doi: .
    


Summary

Tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almasının yanında ciddi bağımlılık potansiyeli nedeniyle en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Bu çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinin tütün ürünleri kullanımı ve sigara bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı. Ekim-Kasım 2019 tarihlerinde yürütülen kesitsel tipteki çalışmanın evreni Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 756 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğü hesaplanmadan gönüllü öğrencilere tanımlayıcı özellikler, tütün ürünü kullanımı, Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) ve tütünle mücadele hakkındaki ifadelere katılma durumuyla ilgili soruları içeren anket formu yüz yüze uygulandı. FNBT puanına göre 0-2 “çok hafif”, 3-4 “hafif”, 5 “orta”, 6-7 “yüksek” ve 8-10 “çok yüksek” düzeyde bağımlılık olarak sınıflandırıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı verilerde sayı ve yüzde, gruplar arası karşılaştırmalarda Ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alındı. Çalışmaya katılan 471 öğrencinin %64,8’i kadın; %19,5’i 1.sınıf, %13,8’i 2.sınıf, %17,8’i 3.sınıf, %15,9’u 4.sınıf, %15,7’si 5.sınıf, %17,2’si 6.sınıftaydı. %46,9’u öğrenci evi, %36,7’si yurtta kalıyordu. Anne eğitim düzeyi %31,4’ünün ilkokul ve daha az, %21,2’sinin ortaokul, %22,7’sinin lise, %24,6’sının üniversite; baba eğitim düzeyi %9,6’sının ilkokul ve daha az, %11,9’unun ortaokul, %29,1’inin lise, %49,5’inin üniversiteydi. Öğrencilerin %37.2’si (n=175) tütün ürünlerinden herhangi birini şimdiye kadar en az bir kez kullandığını (%93,1’i sigara; %58,9’u nargile, %34,9’u sarma tütün, %26,3’ü puro/pipo, %24’ü elektronik sigara, %1,1’i enfiye), %16,3’ü (n=77) halen sigara içtiğini belirtti. Halen sigara içenlerin %63,6’sının çok hafif, %16,9’unun hafif, %3,9’unun orta, %10,4’ünün yüksek, %5,2’sinin çok yüksek derecede sigara bağımlısı olduğu saptandı. Öğrencilerin cinsiyeti, sınıfı, kaldığı yer, anne ve baba eğitim düzeyine göre sigara bağımlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Sigara içenlerin %40,3’ü 16-18 yaşında başladığını (en küçük 10 yaş, en büyük 23 yaş) belirtti. Sigaraya başlamada ilk üç neden sırasıyla merak (%48,1), yakın arkadaşlarının içmesi (%39) ve arkadaş ısrarı (%18,2) idi. Sigara içenlerin %39’u bırakmayı istiyordu, %66,2’si bırakmayı denemişti. Tütün ürünlerinden birini en az bir kez kullananların %11,5’i halen nargile içtiğini, %1,7‘si halen elektronik sigara kullandığını ifade etti. Öğrencilerin %63,9’u çevresinde kapalı alanlarda sigara yasaklarına yeterince uyulmadığını, %63,5’i tıp öğrencilerinin diğer öğrencilere göre daha az sigara içtiği ifadesine katılmadığını, %69’u sağlık çalışanlarının halka açık alanlarda beyaz önlük, forma gibi resmi kıyafetleriyle sigara içmelerinin yasaklanması gerektiğini belirtti. Sonuç olarak tıp fakültesindeki öğrencilerin üçte birinin herhangi bir tütün ürünü kullandığı, %16,3’ünün halen sigara içtiği, sigara içen altı öğrenciden birinin (%15,6) yüksek/çok yüksek derecede sigara bağımlısı olduğu bulundu. Geleceğin hekimleri olan tıp öğrencilerinde yaygın olan tütün ürünleri kullanımı ve sigara bağımlılığından korunmaya yönelik farkındalığı artırıcı müdahaleler yapılması sağlanmalıdır.Keywords
Tütün, sigara, bağımlılık, tıp öğrencileri

Abstract

Tobacco use is one of the most important public health problems due to its serious addiction potential as well as being the first among the preventable causes of death. In this study, it was aimed to determine the use of tobacco products and cigarette addiction levels of medical faculty students. The population of the cross-sectional study conducted between October-November 2019 consists of 756 students at Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine. Without calculating the sample size, a questionnaire form including questions about descriptive characteristics, tobacco product use, Fagerström Nicotine Dependence Test (FNDT) and thoughts with statements about combating tobacco was administered face-to-face to the volunteer students. According to the FNDT score, it was classified as 0-2 very lightly, 3-4 mildly, 5 moderately, 6-7 severely and 8-10 very severely dependence. In the analysis of the data, numbers and percentages were used for descriptive statistics, and Chi-square test was used for comparisons between groups. Statistical significance level was taken as p<0.05. 64.8% of the 471 students participating in the study were women; 19.5% 1st grade, 13.8% 2nd grade, 17.8% 3rd grade, 15.9% 4th grade, 15.7% 5th grade, 17.2% of them were in the 6th grade. 46.9% of them were staying in student houses and 36.7% in dormitories. The maternal education level was 31.4% primary school or less, 21.2% secondary school, 22.7% high school, 24.6% university; father's education level was 9.6% primary school or less, 11.9% secondary school, 29.1% high school, 49.5% university. 37.2% (n=175) of the students have used any of the tobacco products at least once (93.1% are cigarettes, 58.9% are waterpipe, 34.9% are rolled tobacco, 26% are 3 cigars/pipes, 24% electronic cigarettes, 1.1% snuff), 16.3% (n=77) stated that they still smoke. It was determined that 63.6% of the current smokers were very lightly, 16.9% mildly, 3.9% moderately, 10.4% severely, 5.2% very severely addicted. There was no statistically significant difference between the smoking addiction levels of the students according to their gender, class, place of residence, mother's education level and father's education level (p>0.05). 40.3% of smokers stated that they started at the age of 16-18 (the youngest is 10 years old, the oldest is 23 years old). The first three reasons for smoking were curiosity (48.1%), smoking by close friends (39%) and insistence by friends (18.2%). 39% of smokers wanted to quit, 66.2% had tried to quit. 11.5% of those who used one of the tobacco products at least once stated that they still smoke waterpipe and 1.7% stated that they still use electronic cigarettes. 63.9% of the students do not agree with the statement that the smoking bans in indoor areas are not followed adequately, 63.5% of the students do not agree with the statement that the medical students smoke less than other students, and 69% of the students stated that it should be forbidden for health workers to smoke in public in their official clothes such as white coats and uniforms. In conclusion, it was found that one third of the students in the medical faculty used any tobacco product, 16.3% were still smokers, and 15.6% were severely/very severely addicted to cigarettes. It should be ensured that awareness raising interventions are made to prevent the use of tobacco products and cigarette addiction, which is common in medical students, who are future doctors.Keywords
Tobacco, smoking, addiction, medical students

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri