EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE İÇİN YAVAŞ KENT YAKLAŞIMI: HALFETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(SLOW CITY APPROACH FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT: AN EVALUATION ON HALFETI )

Author : Ayşenur COŞKUN  Semra ARSLAN SELÇUK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 3
Page :
Cite : Ayşenur COŞKUN Semra ARSLAN SELÇUK, (2018). SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE İÇİN YAVAŞ KENT YAKLAŞIMI: HALFETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 3, p. . Doi: .
    


Summary

Yavaş şehir (Cittaslow) hareketi; 20.yy’ın son çeyreğinde modern ve hızlı yaşam biçiminin yerel yemek kültürlerini tehdit etmeye başlaması ile İtalya’da başlatılan yavaş yemek (slow food) hareketinin kente yansıması olarak doğmuş ve gelişmiştir. Cittaslow temel olarak, küreselleşmenin bir sonucu olarak “yer” in kimliğinin ve taşıdığı potansiyellerin göz ardı edildiği, çevresel ve kültürel değerlerden kopuk, hızlı tüketime dayalı ve dolayısıyla tek tipleşen yaşam çevrelerinin, bütüncül bir sürdürülebilirlik düşüncesiyle gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Kısa sürede kabul görüp yaygınlaşan hareket, günümüzde 30 ülkede 241 yerleşmeyi kapsamakta ve bu sayı artarak devam etmektedir. Nüfusu 50.000’in altındaki kentlerin aday olabileceği organizasyon kapsamında kentler, bu yerel kalkınma modeli çerçevesinde; çevre, altyapı, kentsel dokunun kalitesi, yerel kültürün teşviki, turizm, misafirperverlik ve farkındalık gibi konuları kapsayan çok sayıda kritere göre değerlendirilmektedir. Söz konusu yaklaşımda süreç, yerel kalkınmanın sürdürülebilirliği bağlamında ve marka kent yaratma hedefiyle ilerlemektedir. Türkiye’de de 15 yerleşim bölgesi Cittaslow unvanını elde etmiştir. Bu çalışma kapsamında; yavaş şehir hareketinin ortaya çıkışı ve gelişimi Dünya’dan ve Türkiye’den seçilmiş yavaş şehir örnekleri ile açıklanarak değerlendirilmiştir. Örneklem çalışması olarak seçilen ve 2013 yılında yavaş şehir ilan edilen Halfeti’nin adaylığı sürecinde ve sonrasında yaşanan çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetimsel gelişmeler ile sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi yapılmış ve Cittaslow unvanının kente olan katkıları irdelenmiştir.Keywords
Cittaslow, Sürdürülebilirlik, Yerel Kalkınma, Marka Kent, Halfeti

Abstract

The slow city movement (cittaslow) was born and developed in the last quarter of the 20th century as a reflection of the urban slow food movement that started in Italy due to the modern and rapid life style threatening local food cultures. Cittaslow is basically aimed at providing a holistic sustainability development of living environments that are disjointed from environmental and cultural values, fast-consuming, and thus uniformized, where the identity of the "place" as a result of globalization and its potentials are ignored. The movement, which has been accepted in a short period of time, now covers 241 settlements in 30 countries and continues to increase. The cities with populations below 50,000 can be candidates for Cittaslow and these candidate cities are assessed within the framework of the local development model according to a number of criteria including environmental, infrastructure, quality of urban life, local cultures, tourism, hospitality and awareness. In this approach the progress advances through the context of sustainability of local development and with the aim of creating city branding. The 15 districts in Turkey has achieved the title of Cittaslow. In this study, the emergence and development of slow city movement has been explained and evaluated by the examples of slow cities selected from the world and Turkey. Selected as the case study and declared as a slow city in 2013, Halfeti has been evaluated in terms of environmental, economic, social, cultural and administrative developments experienced during and after the candidacy and discussed the contribution of Cittaslow title to the city.Keywords
Cittaslow, Sustainability, Local Development, City Branding, Halfeti

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri