EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞIN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE VE SINAV KAYGISINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF SOLUTION-FOCUSED SHORT-TERM PSYCHOLOGICAL COUNSELING ON PROBLEM SOLVING SKILLS AND EXAM ANXIETY )

Author : Ümran Demircan  Merve Işık Nermin Gürhan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 622-635
Cite : Ümran Demircan Merve Işık Nermin Gürhan, (2021). ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞIN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE VE SINAV KAYGISINA ETKİSİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 622-635. Doi: .
    


Summary

Amaç: Bu araştırmanın amacı çözüm odaklı kısa süreli danışmanlığın öğrencilerde problem çözme becerisine ve sınav kaygısına yönelik etkisinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada tek gruplu ön test-son test ölçümlü bir model kullanılmıştır. Araştırmaya, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 15 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu, problem çözme envanteri, durumluk-kaygı envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizi frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, kullanılmıştır. Normal dağılıma uygun ölçüm değerler için parametrik yöntemler kullanılmıştır. Normal dağılıma uygun olmayan ölçüm değerleri için parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır. Veriler SPSS 25.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Bulgular: Ön test/son test problem çözme envanteri toplam puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (Z=-2,553; p=0,011). Ön test problem çözme envanteri toplam puanı, son teste göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. Ön test/son test problem çözme envanteri kendine güvenli yaklaşım alt boyutu puanı (t=2,154; p=0,049) ve planlı yaklaşım alt boyut puanı (t=2,154; p=0,049) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir Ön test problem çözme envanteri kendine güvenli yaklaşım alt boyutu puanı ve planlı yaklaşım alt boyut puanı son teste göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. Durumluk kaygı ölçeği ön test puanları ile problem çözme envanteri toplam puanı arasında pozitif yönde, orta derecede ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,529; p=0,043). Durumluk kaygı ölçeği puanları arttıkça, problem çözme envanteri toplam puanı artacaktır. Sonuç: Çözüm odaklı yaklaşıma dayalı danışmanlık sonrasında öğrencilerin problem çözüm beceri algılarının olumlu yönde olduğu ve kaygı durumunun problem çözme becerisiyle ilişkili olduğu bulunmuştur.Keywords
Çözüm odaklı danışmanlık, üniversite öğrenci, sınav kaygısı

Abstract

Objectives: The aim of this research is to determine the effect of solution-oriented short-term counseling on students' problem solving skills and test anxiety. Methods: A single-group pre-test-post-test measurement model was used in the study. 15 students studying at Gazi University Nursing Department in the fall semester of 2019-2020 academic year participated in the research. Personal information form, problem solving inventory, state-anxiety inventory were used as data collection tools. Frequency, percentage, mean, standard deviation were used for data analysis. Parametric methods were used for measurement values suitable for normal distribution. Non-parametric methods were used for the measurement values that did not conform to the normal distribution. The data were analyzed with the SPSS 25.0 package program. Results: A statistically significant difference was found in terms of pretest/posttest problem solving inventory total scores (Z=-2.553; p=0.011). The total score of the pre-test problem solving inventory is statistically significantly higher than the post-test. A statistically significant difference was determined in terms of pretest/posttest problem solving inventory self-confident approach sub-dimension score (t=2.154; p=0.049) and planned approach sub-dimension score (t=2.154; p=0.049) Pre-test problem solving inventory self-confident approach sub-dimension score and planned approach sub-dimension score are statistically significantly higher than the post-test. A positive, moderate and statistically significant relationship was found between the state anxiety scale pretest scores and the problem solving inventory total score (r=0.529; p=0.043). As the state anxiety scale scores increase, the problem solving inventory total score will increase. Conclusion: It was found that students' perceptions of problem solving skills were positive and their anxiety level was related to problem solving skills after counseling based on Pre-Solution-oriented approach.Keywords
Solution-oriented counseling, university student, exam anxiety

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri