EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÜZELYURT – ABBASLAR ARASINDAKİ (DULKADİROĞLU – KAHRAMANMARAŞ) KAYAÇLARIN PETROGRAFİK EVRİMİ VE EKONOMİK POTANSİYELLERİ
(PETROGRAPHIC EVOLUTION AND ECONOMIC POTENTIALS OF ROCKS BETWEEN GÜZELYURT – ABBASLAR (DULKADİROĞLU – KAHRAMANMARAŞ) )

Author : Esin ÜNAL  Fikret İşler  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 889-899
Cite : Esin ÜNAL Fikret İşler, (2021). GÜZELYURT – ABBASLAR ARASINDAKİ (DULKADİROĞLU – KAHRAMANMARAŞ) KAYAÇLARIN PETROGRAFİK EVRİMİ VE EKONOMİK POTANSİYELLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 889-899. Doi: .
    


Summary

Çalışma alanı Kahramanmaraş ilinin 11 km Güneydoğusunda bulunan Güzelyurt nahiyesi ile Abbaslar köyü arasında kalan alanı kapsar. İnceleme alanında Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı birimler gözlenmiştir. En yaşlı birim Üst – Kretase’ de bindirme ile bölgeye yerleşen, Ofiyolitik serinin bir parçası olan tektonitlerdir. Harzburjit ve peridotitlerin kısmen veya tamamen alterasyonu ile oluşan serpantinitler tektonitleri oluşturur. Arazide en genç birim Kuvaterner yaşlı volkanizma ürünü olan plato bazaltlardır. Ayrıca sahadaki görünümleri itibariyle spilitleşmemiş olması, yastık debi göstermeyişi ile Ofiyolit seride rastlanılan bazaltlardan farklı olduklarını kanıtlamıştır. Mikroskobik incelemeler sonucu olivinli bazalt olarak tanımlanmıştır. İnceleme alanındaki ofiyolit serisindeki peridotitler kromit ihtiva etmeleri dolayısı ile dikkate değerdirler. Bölgedeki kromitler, peridotitler içerisinde dağınık taneler ve küçük cepler halinde yer alır. Kromitlerin, ekonomik değerlerinin sağlıklı olarak ortaya çıkarılması için ayrıntılı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Özellikle Denizli köyü batısı ve Tevekkeli köyü kuzeyi çalışmaların yoğunlaştırılması gereken yerler olarak önerilebilir. Bununla birlikte inceleme alanında yüzeyleyen formasyonlarda yer alan kireçtaşları ile bazaltlar bölgede küçük büyük yerleşim merkezlerinde yapı taşı olarak kullanılmaktadır.Keywords
Kahramanmaraş, Ofiyolit, Bazalt, Petrografi

Abstract

The study area between subdistrict Güzelyurt, 11 km southeast of the city Kahramanmaraş and the Abbaslar village. Mesosoic and Senosoic age units are obsorved in the field the oldest units are tectonites, the parts of the ophiolitics series which moved into the field by mounting in the Upper Kretase. Serpantinites which are formed by the alteration of partically or completely serpantinized and harzburgite and peridotites, form the tectonites. Tectonically bordered Paleosen-Eosen limestones have came into ophiolitic series. The youngest units in the area are plateau basalts which are the results of Cretase-aged volcanism. Besides, they have proved to the different from the basalts of the ophiolitic series because they have been spilitised as regarded with the appereans in the area and they don’t show cushion flow. These rocks, defined as olivined basalt after the microscopic studies. Peridotites in the ophiolite series in the study area are noteworthy because they contain chromite. The chromites in the region take place in the peridotites as scattered grains and small pockets. Detailed studies are needed to reveal the economic values of chromites in a healthy way. Especially west of Denizli village and north of Tevekkeli village can be suggested as places where work should be intensified. However, limestones and basalts in the formations cropping out in the study area are used as building blocks in small and large settlements in the region.Keywords
Kahramanmaraş,Ophiolite, Basalt, Petrography

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri