EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİYABETİK VE/YA OBEZ BİREYLERİN KANSERE BAKIŞ AÇILARI
(PERSPECTIVES ON CANCER OF DIABETIC AND/OR OBESIC INDIVIDUALS )

Author : Mirac Vural Keskinler  Elif Soybelli, Mirac Vural Keskinler, Mehmet Sargın, Aytekin Oguz  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 84-96
Cite : Mirac Vural Keskinler Elif Soybelli, Mirac Vural Keskinler, Mehmet Sargın, Aytekin Oguz, (2022). DİYABETİK VE/YA OBEZ BİREYLERİN KANSERE BAKIŞ AÇILARI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 21, p. 84-96. Doi: .
    


Summary

Amaç: Aile hekimliği ve İç Hastalıkları polikliniğine başvuran obez veya diyabetli bireylerin artmış kanser riskleri hakkında farkındalıklarını değerlendirmek Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mart 2021-Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniveristesi Aile hekimliği ve İç Hastalıkları polikliniğine başvuran Tip 2 Diyabet tanısı veya obezitesi olan 500 hasta dahil edildi ve kesitsel olarak incelendi. Yüz yüze görüşme yöntemiyle araştırmacı tarafından yöneltilen, artmış kanser risk farkındalığı ve kanser tarama testleri hakkındaki bilgi düzeyi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla literatür eşliğinde hazırlanan anket soruları dolduruldu. Hastaların sosyodemografik özellikleri ve antropometrik ölçümleri alındı. Bulgular: Çalışmamızda 346 kadın, 154 erkek katılımcı bulunmaktaydı. Katılımcılardan 81 (%16,2) kişi normal veya az kilolu, 419 (%83,8) kişi obez idi. Katılımcılardan 339(%67,8) kişi diyabet tanılıydı. Kadınların gaitada gizli kan baktırma oranları anlamlı düzeyde fazlaydı (p<0,001). Kolonoskopi yaptırma oranlarında ise cinsiyetler arası anlamlı bir fark gözlenmedi. Genel olarak herhangi bir kanser (en az bir kanser) için tarama yaptıran katılımcı sayısı 349 (%69,8) idi. Bu oran kadınlarda 306 kişi ile %88,4, erkeklerde 43 kişi ile %27,9’du ve anlamlı olarak kadınlarda yüksek idi(p<0,05). Kanser taraması yaptırma oranı ailesinde kanser olanlarda %85,3, olmayanlarda %64,4 idi ve anlamlı olarak aile öyküsü olanlarda fazlaydı (p<0,05). Kendilerine kanser taraması açısından bilgilendirme yapılan 92 kişiden 83’ü (%90,2) tarama yaptırırken, bilgilendirme yapılmayan 408 kişiden 266’sının (%65,2) kanser taraması yaptırdığı gözlendi ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p<0,05). Sonuç: Kadınlarda ve kendisine bilgilendirme yapılan kişilerde kanser taramalarına ilginin daha yüksek oranda olduğu görüldü. Sonuç olarak eğitim düzeyi düşük insanlara eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yapılarak farkındalık sağlanması kanserle mücadelede oldukça önemlidir.Keywords
Aile hekimliği, iç hastalıkları, kanser taramaları, kanser risk faktörleri, Tip 2 Diyabet, obezite

Abstract

Aim: To evaluate the awareness of the increased cancer risks of obese or diabetic individuals who applied to the Family Medicine and Internal Medicine outpatient clinic. Materials and Methods: 500 patients with Type 2 Diabetes or obesity who applied to the Istanbul Medeniyet University Family Medicine and Internal Medicine outpatient clinic between March 2021 and June 2021 were included and analyzed cross-sectionally. Questionnaires prepared by the researcher using face-to-face interview method and prepared in the light of the literature were filled in order to evaluate the level of knowledge, attitudes and behaviors about increased cancer risk awareness and cancer screening tests. Sociodemographic characteristics and anthropometric measurements of the patients were taken. Results: There were 346 female and 154 male participants in our study. Of the participants, 81 (16.2%) people were normal or underweight, and 419 (83.8%) were obese. Among the participants, 339 (67.8%) people were diagnosed with diabetes. The rate of checking the stool for occult blood in women was significantly higher (p<0.001). There was no significant difference between genders in the rates of colonoscopy. In general, the number of participants who were screened for any cancer (at least one cancer) was 349 (69.8%). This rate was 88.4% with 306 people in women, 27.9% with 43 people in men, and it was significantly higher in women (p<0.05). The rate of cancer screening was 85.3% in those with a family history of cancer, 64.4% in those without, and it was significantly higher in those with a family history (p<0.05). While 83 (90.2%) of 92 people who were informed about cancer screening had screening, it was observed that 266 (65.2%) of 408 people who were not informed had cancer screening, and this difference was statistically significant (p<0.05). Conclusion: It was observed that the interest in cancer screening was higher in women and people who were informed. As a result, it is very important to raise awareness by conducting educational and promotional activities to people with low education levels in the fight against cancer.Keywords
Family medicine, internal medicine, cancer screenings, cancer risk factors, Type 2 Diabetes, obesity

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri